Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Facebook
pl | en
YouTube WSFPoczta WSF
E-Dziekanat
Strona główna > Studia podyplomowe > Studia podyplomowe > Podyplomowe studia kształcenia tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w zakresie języka niemieckiego
Podyplomowe studia kształcenia tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w zakresie języka niemieckiego

Podyplomowe studia kształcenia tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w zakresie języka niemieckiego

Studia zostały stworzone z myślą o osobach pracujących lub zamierzających podjąć pracę w charakterze tłumacza przysięgłego, tłumacza tekstów specjalistycznych, korektora tekstów, pracownika administracji lokalnej i państwowej, pracownika agencji turystycznych lub reklamowych. Słuchaczami studiów mogą być zarówno absolwenci filologii germańskiej dowolnego profilu, jak i innych kierunków studiów wyższych I i II stopnia. Zajęcia prowadzone przez tłumaczy-praktyków dają możliwość poszerzenia specjalistycznego słownictwa, nabycia umiejętności tłumaczenia tekstów pisemnych i ustnych, doskonalenia warsztatu tłumacza, a także pracy na tekstach z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komputerowych wspomagających tłumaczenie. Dodatkowym atutem studiów jest możliwość nabycia wiedzy i praktyki w zakresie wykonywania tłumaczeń ustnych, wykształcenia umiejętności efektywnego wykorzystywania technik szybkiego czytania i notacji oraz zdobycia wiedzy z zakresu psychologii w zawodzie tłumacza. Zajęciom praktycznym towarzyszy niezbędne tło teoretyczne, tj. zagadnienia teorii przekładu, prawa oraz specyfiki pracy tłumacza.

Studia podyplomowe pod patronatem Centrum Lokalizacji C&M      

 •  

   
 • Program studiów

  Organizacja studiów

  • Forma studiów: studia niestacjonarne
  • Liczba semestrów: 2
  • Liczba zjazdów w semestrze: 6
  • Liczba godzin: 284
  • Liczba punktów ECTS: 30
  • Język wykładowy: język niemiecki, język polski
 • Moduł: Warsztat pracy tłumacza przysięgłego – 92 godziny

  Celem modułu jest zapoznanie się z regulacjami formalno-prawnymi zawodu tłumacza. Słuchacze poznają zasady etyki zawodowej i odpowiedzialności prawnej tłumacza oraz wymogi egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego. Podstawy przekładoznawstwa, prawa i ekonomii stanowią niezbędne tło teoretyczne do wykonywania zadań tłumaczeniowych. Ważnym elementem modułu jest praktyka przekładu pisemnego z wykorzystaniem technik i narzędzi wspomagających tłumaczenie, w tym komputerowych programów tłumaczeniowych takich jak Trados czy memoQ, internetowych słowników specjalistycznych i baz terminologicznych. Słuchacze nauczą się rozliczać działalność gospodarczą tłumacza, pozyskiwać i weryfikować zlecenia tłumaczeniowe oraz zdobędą wiedzę na temat możliwości rozwoju zawodowego i organizacji zrzeszających tłumaczy.

  Przedmioty: 

  • Podstawy przekładoznawstwa – od teorii do praktyki
  • Podstawy prawne i etyka pracy tłumacza
  • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa polskiego i niemieckiego
  • Wybrane zagadnienia z zakresu ekonomii
  • Specyfika języka specjalistycznego
  • Wykorzystanie narzędzi komputerowych w tłumaczeniu
  • Emisja głosu
  • Elementy psychologii w pracy tłumacza – warsztaty
  • Zasady prowadzenia działalności tłumaczeniowej
 • Moduł: Wybrane zagadnienia poprawności języka niemieckiego i polskiego – 24 godziny

  Zajęcia poświęcone zagadnieniom stylistyki języka niemieckiego i języka polskiego mają na celu doskonalenie warsztatu językowego uczestników a także uświadomienie im znaczenia stylistycznej poprawności tworzonego tekstu. Słuchacze nauczą się poprawnie posługiwać się językiem niemieckim, skutecznie dobierać środki językowe odpowiednie do rodzaju wypowiedzi oraz efektywnie wykorzystywać zasady komunikacji w pracy tłumacza. Dodatkowym walorem programu jest możliwość zapoznania się z zasadami fonetyki i nowej pisowni języka niemieckiego oraz ich wpływem na proces tłumaczenia. Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne związane z zagadnieniem poprawności językowej w sposób znaczący wzbogacą warsztat pracy tłumacza i przyczynią się do wysokiej jakości wykonywanych przez niego przekładów.

  Przedmioty: 

  • Stylistyka języka niemieckiego
  • Stylistyka języka polskiego 
  • Fonetyka języka niemieckiego – błędy i ich konsekwencje
  • Nowa pisownia niemiecka – die neue Rechtschreibung
 • Moduł: Praktyka przekładu pisemnego – 108 godzin

  Moduł Praktyka przekładu pisemnego przewiduje zdobywanie doświadczenia oraz umiejętności związanych z tłumaczeniem tekstów specjalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów prawnych i prawniczych. Słuchacze nauczą się efektywnie wykorzystywać narzędzia multimedialne i internetowe, w tym słowniki, bazy terminologiczne i wyszukiwarki, dzięki czemu będą potrafili samodzielnie weryfikować tekst pod kątem merytorycznym oraz rozwiązywać dylematy tłumaczeniowe. Analiza dokumentów źródłowych i tekstów paralelnych z dziedziny ekonomii, finansów, medycyny, farmacji, techniki, motoryzacji oraz literatury i sztuki stanowi uzupełnienie szeroko pojętej wiedzy z zakresu tłumaczenia tekstów specjalistycznych. Znaczącą część zajęć ćwiczeniowych poświęcona jest praktyce wykonywania pisemnych tłumaczeń uwierzytelnionych; słuchacze nauczą się sporządzać i tłumaczyć dokumenty m. in. notarialne, sądowe, urzędowe.

  Przedmioty: 

  • Analiza tekstów źródłowych i paralelnych w pracy tłumacza
  • Tłumaczenia wybranych tekstów specjalistycznych
  • Tłumaczenia pisemne uwierzytelnione
 • Moduł: Tłumaczenia ustne – 60 godzin

  Nadrzędnym celem realizacji modułu jest zaznajomię słuchaczy z metodami i technikami wykonywania tłumaczeń ustnych w języku niemieckim i polskim. Ważnym elementem kursu jest prezentacja, a następnie praktyka w zakresie technik szybkiego czytania i zapamiętywania oraz technik notacji, w tym metod notowania za pomocą symboli tworzenia relacji pomiędzy kolejnymi myślami oraz zapisywania słów kluczy. Słuchacze, ponadto, nauczą się optymalnie organizować warsztat pracy tłumacza oraz efektywnie zarządzać własnym czasem. Niezbędna wiedza teoretyczna stanowi tło dla zajęć praktycznych, które dają możliwość poznania arkana pracy tłumacza ustnego. Program studiów przewiduje nabywanie i doskonalenie umiejętności wykonywana tłumaczeń à vista, konsekutywnych i symultanicznych, a także ustnych tłumaczeń uwierzytelnionych.

  Przedmioty:

  • Techniki szybkiego czytania i notacji
  • Tłumaczenia á vista
  • Tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne
  • Tłumaczenia ustne uwierzytelnione
 • Egzamin dyplomowy

  Forma egzaminu: egzamin pisemny
  Egzamin będzie obejmował zagadnienia poruszane na zajęciach. Zadaniem słuchaczy będzie przetłumaczenie z języka niemieckiego na polski oraz z polskiego na niemiecki wybranych tekstów autentycznych m.in. pism urzędowych, świadectw, zaświadczeń, tekstów branżowych z zakresu techniki, ekonomii, prawa i finansów.
 • Sylwetka absolwenta

  Absolwent Podyplomowych studiów kształcenia tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w zakresie języka niemieckiego zna metody i strategie tłumaczeniowe stosowane w tłumaczeniach tekstów prawnych, prawniczych oraz specjalistycznych. Posiada także wiedzę z zakresu systemu prawa polskiego i niemieckiego. Zna specyfikę i warsztat pracy tłumacza przysięgłego i specjalistycznego. Absolwent tych studiów potrafi także: 

  • skutecznie stosować zdobytą wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne do rozwiązywania problemów tłumaczeniowych
  • sprawnie posługiwać się specjalistyczną terminologią z zakresu prawa i medycyny 
  • wykonywać tłumaczenia ustne (a vista, konsekutywne i symultaniczne), wykorzystując techniki notacji i szybkiego czytania oraz zapamiętywania
  • efektywnie organizować warsztat pracy tłumacza
  • umiejętnie posługiwać się najnowszymi technologiami informacyjnymi w procesie tłumaczenia

  Dzięki ukończonym studiom podyplomowym, absolwent:

  • jest świadomy odpowiedzialności jaka wiąże się z przekładem tekstów mających moc prawną
  • postępuje zgodnie z etyką pracy tłumacza przysięgłego
  • jest świadomy norm prawnych regulujących pracę tłumacza
 • Perspektywy zatrudnienia

  Specjalistyczna wiedza i praktyczne umiejętności zdobyte podczas Podyplomowych studiów kształcenia tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w zakresie języka niemieckiego otworzą absolwentom nowe atrakcyjne możliwości zatrudnienia w charakterze:

  • tłumacza publicznego lub/i tłumacza przysięgłego (po spełnieniu wymogów określonych ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego)
  • tłumacza unijnego
  • tłumacza specjalistycznych tekstów pisanych
  • tłumacza ustnego (konsekutywnego, symultanicznego, konferencyjnego)
  • asystenta w biurach tłumaczeń
  • korektora tłumaczeń
  • pracownika lub asystenta w jednostkach administracji lokalnej, państwowej i UE (pracownika placówek konsularnych, ambasad, urzędów lokalnych, kancelarii prawniczych, sądów, ONZ itp.)
  • asystenta w przedsiębiorstwach międzynarodowych prowadzących współpracę z podmiotami zagranicznymi, dokumentację obcojęzyczną, czy obsługujących klientów obcojęzycznych
  • pracownika instytucji kulturalnych, firm outsourcingowych, firm teleinformatycznych, biur promocji, biur podróży, agencji reklamowych, agencji turystycznych bądź pracownika w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języka niemieckiego
  • lektora specjalistycznego języka niemieckiego
  • osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą związaną z usługami tłumaczeniowymi
 • Proces rekrutacji

  Aby rozpocząć Podyplomowe studia kształcenia tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w zakresie języka niemieckiego, należy legitymować się dyplomem  ukończenia studiów I lub II stopnia, inżynierskich lub jednolitych magisterskich na dowolnym kierunku oraz znajomością języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2 wg ESOKJ.

  Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczona przez WSF
  • ankieta osobowa
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami poświadczona przez WSF
  • aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych

  Kontakt:

  Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
  ul. Sienkiewicza 32, Wrocław
  Biuro Rekrutacji
  e-mail: podyplomowe@wsf.edu.pl
  tel. 71 328 14 14