Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Facebook
pl | en
YouTube WSFPoczta WSF
E-Dziekanat
Strona główna > Studia podyplomowe > Studia podyplomowe > Podyplomowe studia kształcenia tłumaczy specjalistycznych w zakresie języka angielskiego
Podyplomowe studia kształcenia tłumaczy specjalistycznych w zakresie języka angielskiego

Podyplomowe studia kształcenia tłumaczy specjalistycznych w zakresie języka angielskiego

Studia zostały stworzone z myślą o osobach pracujących lub zamierzających podjąć pracę w charakterze tłumacza tekstów specjalistycznych, tłumacza przysięgłego, korektora tekstów, pracownika administracji lokalnej i państwowej, pracownika agencji turystycznych lub reklamowych. Słuchaczami studiów mogą być zarówno absolwenci filologii angielskiej dowolnego profilu, jak i innych kierunków studiów I lub II stopnia. Zajęcia prowadzone przez tłumaczy-praktyków dają możliwość poszerzenia specjalistycznego słownictwa, nabycia umiejętności tłumaczenia tekstów pisemnych i ustnych, doskonalenia warsztatu tłumacza oraz zgłębiania zagadnień z zakresu stylistyki języka polskiego i angielskiego. Ponadto, absolwent będzie potrafił wykorzystywać nowoczesne narzędzia wspomagające pracę tłumacza (oprogramowanie CAT, Internet), co umożliwi mu pracę w wieloosobowym zespole tłumaczeniowym. Dodatkowym atutem studiów jest możliwość nabycia wiedzy i praktyki w zakresie wykonywania tłumaczeń ustnych, wykształcenia umiejętności efektywnego wykorzystywania technik szybkiego czytania i notacji oraz zdobycia wiedzy z zakresu psychologii w zawodzie tłumacza. Zajęciom praktycznym towarzyszy niezbędne tło teoretyczne, tj. zagadnienia teorii przekładu, prawa oraz specyfiki pracy tłumacza.

 •  

   
 • Program studiów

  Organizacja studiów

  • Forma studiów: studia niestacjonarne
  • Liczba semestrów: 2
  • Liczba zjazdów w semestrze: 6
  • Liczba godzin: 276
  • Liczba punktów ECTS: 30
  • Język wykładowy: język angielski, język polski
 • Moduł: Warsztat pracy tłumacza – 66 godzin

  Celem modułu jest wyposażenie przyszłych tłumaczy w wiedzę, umiejętności i narzędzia niezbędne do profesjonalnego wykonywania tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz efektywnej organizacji własnej pracy. Seria wykładów na temat ewolucji teorii translatorycznych i technik tłumaczeniowych wprowadzi słuchaczy w złożoną problematykę tłumaczeń i przybliży metody rozwiązywania problemów takich, jak brak ekwiwalentów terminologicznych, asymetrie gramatyczne, czy „fałszywi przyjaciele”. W ramach modułu słuchacze nauczą się korzystać z nowoczesnych narzędzi komputerowych (tzw. oprogramowań typu CAT), branżowych stron internetowych, słowników i glosariuszy online, oraz poznają zaawansowane techniki wyszukiwania bez których trudno sobie wyobrazić wydajną pracę współczesnego tłumacza. Ponadto, moduł obejmuje zajęcia ze stylistyki języka polskiego i angielskiego, dzięki którym słuchacze nauczą się eliminować błędy słownikowe i gramatyczne oraz weryfikować tekst w języku docelowym. Dopełnieniem umiejętności zdobytych w tym module będzie wiedza z zakresu emisji głosu oraz warsztaty psychologiczne poświęcone zagadnieniom technik panowania nad stresem. Słuchacze efektywnie wykorzystywać swoją wiedzę specjalistyczną w sytuacjach stresowych, jak również świadomie operować głosem w celu zwiększenia komfortu pracy oraz dowiedzą się wygląda założenie i prowadzenie indywidualnej działalności tłumaczeniowej. 

  Przedmioty: 

  • Podstawy przekładoznawstwa – od teorii do praktyki
  • Stylistyka języka angielskiego
  • Stylistyka języka polskiego
  • Wykorzystanie narzędzi komputerowych w tłumaczeniu
  • Emisja głosu
  • Elementy psychologii w pracy tłumacza – warsztaty
  • Zasady prowadzenia działalności tłumaczeniowej
 • Moduł: Tłumaczenia z zakresu prawa – 78 godzin

  Celem modułu jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej, dobrych praktyk tłumaczeniowych i szerokiej bazy terminologicznej z zakresu prawa. Wprowadzeniem do zajęć w tym module będzie wykład z podstaw systemu prawa cywilnego i systemu prawa powszechnego, który ma uświadomić przyszłym tłumaczom odmienność obu systemów i wynikające z niej złożone problemy tłumaczeniowe. W trakcie ćwiczeń z tłumaczeń tekstów prawnych i prawniczych słuchacze, w oparciu o wybrane fragmenty aktów normatywnych, artykułów prasowych, czy autentycznych porad prawnych, poznają specyficzny dyskurs prawny stanowiący bazę dla innych zajęć w tym module. Słuchacze nauczą się tłumaczyć umowy i dokumenty, poznają przyczyny różnic między umowami sporządzanymi w systemie prawa cywilnego i powszechnego oraz nauczą się konstrukcji stylistycznych i zwrotów charakterystycznych dla języka umów. W trakcie ćwiczeń z tłumaczeń uwierzytelnionych słuchacze zapoznają się ze specyfiką zawodu tłumacza przysięgłego, tzn. prawami i obowiązkami, zagadnieniami etyki zawodowej i wymogami na egzaminie na tłumacza przysięgłego. Otrzymają do tłumaczenia szeroki wachlarz tekstów (tj. pisma urzędowe, dokumenty procesowe, teksty finansowe i in.), z którymi na co dzień mają styczność tłumacze przysięgli oraz poznają specyfikę pracy dla organów państwowych i kancelarii prawniczych. Wiedza na temat struktur Unii Europejskiej stanowi niezbędne tło teoretyczne do wykonywania przekładu aktów prawa unijnego, orzecznictwa sądów europejskich, raportów instytucji unijnych, czy projektów finansowanych przez Unię Europejską.

  Przedmioty: 

  • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa polskiego i angielskiego
  • Tłumaczenia tekstów prawnych i prawniczych
  • Tłumaczenie umów
  • Tłumaczenia uwierzytelnione
  • Tłumaczenia unijne z elementami wiedzy Unii Europejskiej
 • Moduł: Praktyka przekładu pisemnego – 72 godziny

  Tematyka modułu dotyczył różnych typów pisemnych tłumaczeń specjalistycznych. Wykład z podstaw ekonomii stanowi wstęp do ćwiczeń z tłumaczeń tekstów finansowych obejmujących np. sprawozdania finansowe, dokumentację bankową i ubezpieczeniową, faktury, rachunki. Ponadto, słuchacze nauczą się komponować i tworzyć teksty i dokumenty korespondencji biznesowej. Dzięki kursom z zakresu tłumaczenia tekstów naukowych i technicznych słuchacze poszerzą fachowe słownictwo techniczne i nauczą się tłumaczyć specyfikacje i dokumentacje techniczne, instrukcje obsługi urządzeń i maszyn, jak również artykuły naukowe. Moduł obejmuje ponadto ćwiczenia z tłumaczeń medycznych i farmaceutycznych, w ramach których uczestnicy będą tłumaczyć m. in. wypisy ze szpitala, opinie lekarskie, ulotki dołączone do leków, karty szczepień. W skład modułu wchodzą również ćwiczenia z zakresu literatury, sztuki i mediów, kształtujące w słuchaczach wrażliwość językową, wiedzę o różnicach kulturowych języka źródłowego i docelowego oraz wyobraźnię tłumaczeniową.

  Przedmioty: 

  • Wybrane zagadnienia z zakresu ekonomii
  • Przekład korespondencji biznesowej
  • Tłumaczenia tekstów z zakresu finansów
  • Tłumaczenia tekstów naukowych i technicznych
  • Tłumaczenia tekstów medycznych i farmaceutycznych
  • Tłumaczenia tekstów z zakresu literatury, sztuki, mediów
 • Moduł: Tłumaczenia ustne – 60 godzin

  Moduł poświęcony jest szerokiemu zagadnieniu tłumaczeń ustnych, w tym tłumaczeniom symultanicznym, konsekutywnym, liaison i à vista. W trakcie konwersatorium słuchacze zdobędą wiedzę na temat powyższych technik oraz zapoznają się z problematyką tłumaczenia ustnego i najczęstszymi problemami translacji, np. brak ekwiwalencji, idiomy, żarty, cytaty z kultury języka źródłowego. Dowiedzą się, jak ćwiczyć płynność, intonację, treść, rejestr i precyzję wypowiedzi. Istotnym założeniem kształcenia jest uświadomienie słuchaczom potrzeby regularnego doskonalenia umiejętności poprzez systematyczne przeglądanie prasy zagranicznej, słuchanie mediów zagranicznych, rozwiązywanie ćwiczeń słownikowych, a także zamianę „monologu wewnętrznego” na język angielski. Na zajęciach z tłumaczeń symultanicznych słuchacze odbędą szereg ćwiczeń praktycznych na podzielność uwagi i koncentrację, a następnie będą pracować w kilkuosobowych grupach z podziałem na mówcę-tłumacza i odbiorców-recenzentów. W ramach kursów z tłumaczeń konsekutywnych słuchacze będą mieli za zadanie improwizować przemówienia na zadany temat, imitować wypowiedzi zawodowych mówców (np. polityków, dziennikarzy), a także przejdą trening pamięci i docelowo nauczą się złożonej techniki notacji za pomocą minimalnej liczby słów i symboli.

  Przedmioty:

  • Techniki i strategie tłumaczeń ustnych
  • Tłumaczenia symultaniczne
  • Tłumaczenia konsekutywne z technikami notacji
 • Egzamin dyplomowy

  Egzamin dyplomowy będzie miał formę pisemnego tłumaczenia czterech niedługich tekstów specjalistycznych: dwóch na język angielski i dwóch na język polski. Tematyka tekstów będzie obejmowała zróżnicowany zakres materiału omówionego w trakcie zajęć w obu semestrach. Zadaniem słuchaczy będzie wykazanie się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w obrębie modułów dotyczących tłumaczeń pisemnych, czyli z zakresu tłumaczeń prawniczych (w tym poświadczonych), ekonomicznych, naukowych i artystycznych, z uwzględnieniem wymogów stylistycznych i terminologicznych przekładu.
 • Sylwetka absolwenta

  Absolwent Podyplomowych studiów kształcenia tłumaczy specjalistycznych w zakresie języka angielskiego zna metody i strategie tłumaczeniowe stosowane w tłumaczeniach tekstów specjalistycznych i ogólnoliterackich. Nie tylko zna słownictwo, ale także znaczenie podstawowych pojęć z zakresu prawa, ekonomii, biznesu, medycyny czy farmacji. Po ukończeniu tych studiów, ich absolwent:

  • efektywnie organizuje warsztat pracy tłumacza 
  • potrafi wyszukiwać i analizować informację niezbędną do prawidłowego tłumaczenia specjalistycznego
  • potrafi rozwiązywać problemy tłumaczeniowe
  • korzysta z fachowych narzędzi tłumaczeniowych
  • umiejętnie posługuje się najnowszymi technologiami informacyjnymi w procesie tłumaczenia
  • samodzielnie weryfikuje poprawność sporządzanego tłumaczenia
  • potrafi wykorzystywać wiedzę psychologiczną przydatną w trakcie wykonywania tłumaczenia
  • wykazuje się dbałością o jakość językową i poprawność merytoryczną sporządzanych tłumaczeń
  • postępuje zgodnie z etyką pracy tłumacza
  • jest świadomy zasad i dobrych praktyk w szczególności poszanowania praw autorskich
 • Perspektywy zatrudnienia

  Specjalistyczna wiedza i praktyczne umiejętności zdobyte podczas Podyplomowych studiów kształcenia tłumaczy specjalistycznych w zakresie języka angielskiego otworzą absolwentom nowe atrakcyjne możliwości zatrudnienia w charakterze:

  • tłumacza specjalistycznych tekstów pisanych
  • tłumacza ustnego (konsekutywnego, symultanicznego, konferencyjnego)
  • tłumacza publicznego lub/i tłumacza przysięgłego (po spełnieniu wymogów określonych ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego)
  • tłumacza tekstów literackich
  • asystenta w biurach tłumaczeń
  • korektora tłumaczeń
  • pracownika lub asystenta w jednostkach administracji lokalnej, państwowej i UE (pracownika placówek konsularnych, ambasad, urzędów lokalnych, kancelarii prawniczych, sądów, ONZ itp.)
  • asystenta w przedsiębiorstwach międzynarodowych prowadzących współpracę z podmiotami zagranicznymi, dokumentację obcojęzyczną, czy obsługujących klientów obcojęzycznych
  • pracownika instytucji kulturalnych, firm outsourcingowych, firm teleinformatycznych, biur promocji, biur podróży, agencji reklamowych, agencji turystycznych bądź pracownika w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego
  • lektora specjalistycznego języka angielskiego
  • osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą związaną z usługami tłumaczeniowymi
 • Proces rekrutacji

  Aby rozpocząć Podyplomowe studia kształcenia tłumaczy specjalistycznych w zakresie języka angielskiego, należy legitymować się dyplomem  ukończenia studiów I lub II stopnia, inżynierskich lub jednolitych magisterskich na dowolnym kierunku oraz znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 wg ESOKJ..

  Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczona przez WSF
  • ankieta osobowa
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami poświadczona przez WSF
  • aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych

  Kontakt:

  Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
  ul. Sienkiewicza 32, Wrocław
  Biuro Rekrutacji
  e-mail: podyplomowe@wsf.edu.pl
  tel. 71 328 14 14