Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Facebook
pl | en
YouTube WSFPoczta WSF
E-Dziekanat
Strona główna > Studia magisterskie > Tłumaczenia specjalistyczne > Tłumaczenia specjalistyczne, filologia germańska
Tłumaczenia specjalistyczne, filologia germańska

Tłumaczenia specjalistyczne, filologia germańska

Program studiów magisterskich w WSF został bardzo wysoko oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną i uznany za nowoczesny, atrakcyjny oraz przyjazny studentom. Zapewnia rozwój zaawansowanych umiejętności językowych oraz świadomość różnic kulturowych tak istotnych w komunikacji i międzynarodowym społeczeństwie. Zajęcia z zakresu specjalizacji tłumaczenia specjalistyczne pozwalają poznać arkana zawodu tłumacza, zdobyć niezbędną wiedzę teoretyczną i rozwinąć praktyczne umiejętności translatoryczne i językowe.

 •  

   
 • Program studiów

  Organizacja studiów

  • Kierunek: filologia
  • Specjalność: filologia germańska
  • Specjalizacja: tłumaczenia specjalistyczne
  • Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna
  • Liczba semestrów: 4
  • Liczba tygodni w semestrze na studiach stacjonarnych: 15
  • Liczba zjazdów w semestrze na studiach niestacjonarnych: 8
  • Liczba punktów ECTS: 120
  • Język wykładowy: język niemiecki, język polski
 • Opis programu

  Program studiów z zakresu tłumaczenia specjalistycznego został stworzony z myślą o osobach zainteresowanych zagadnieniami związanymi z tłumaczeniem, zamierzających podjąć pracę w charakterze tłumacza tekstów specjalistycznych, tłumacza przysięgłego, korektora tekstów, pracownika administracji lokalnej i państwowej, pracownika agencji turystycznych lub reklamowych. Zajęcia prowadzone przez tłumaczy-praktyków dają możliwość poszerzenia specjalistycznego słownictwa, nabycia umiejętności tłumaczenia tekstów pisemnych i ustnych, doskonalenia warsztatu tłumacza oraz zgłębiania zagadnień z zakresu stylistyki języka polskiego i niemieckiego. Ponadto, studenci mają okazję nauczyć się wykorzystywać nowoczesne narzędzia wspomagające pracę tłumacza – oprogramowanie typu CAT bądź Internet.
 • Cele programu

  Nadrzędnym celem programu na studiach magisterskich w zakresie filologii germańskiej, specjalizacji tłumaczenia specjalistyczne jest doskonalenie biegłości językowej, rozwinięcie i integracja sprawności językowych w zakresie języka niemieckiego na poziomie C2 ESOKJ oraz zapewnienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do tłumaczenia tekstów specjalistycznych. Dzięki ćwiczeniom praktycznym, prowadzonym przez starannie dobrany zespół dydaktyków oraz praktyków przekładu:
  • Zdobędziesz wiedzę teoretyczną z zakresu przekładoznawstwa, translatologii, stylistyki oraz komunikacji międzykulturowej
  • Nauczysz się efektywnie organizować warsztat pracy, wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacje w procesie tłumaczenia
  • Będziesz umiał rozwiązywać problemy tłumaczeniowe, zarówno samodzielnie jak i w grupie
  • Nabędziesz umiejętność posługiwania się najnowszymi technologiami informacyjnymi oraz narzędziami wspomagającymi tłumaczenie typu CAT
  • Poznasz zasady prowadzenia działalności tłumaczeniowej, oraz przepisy regulujące wykonywanie zawodu tłumacza
  • Nauczysz się negocjować z klientami oraz doprecyzowywać ich wymagania, dzięki czemu zawsze zdążysz z oddaniem zleconego tłumaczenia na czas
  • Poznasz zasady etyki tłumaczeniowej oraz standardy postępowania profesjonalistów w branży
  • Opanujesz techniki pomocne przy korekcie tłumaczonego tekstu
  • Będziesz umiał stworzyć tłumaczenie w rejestrze odpowiednim dla danej sytuacji oraz biorąc pod uwagę grupę docelowych odbiorców
  • Nabędziesz umiejętność tworzenia, streszczania, parafrazy i skracania dokumentów wpisujących się w konwencje danego gatunku
  • Nauczysz się oceniać znalezione przez siebie źródła pod względem ich wiarygodności, trafności i aktualności
  • Rozwiniesz w sobie dociekliwość poznawczą
 • Efekty kształcenia dla specjalizacji tłumaczenia specjalistyczne

  link do sylabusa
 • Moduł: Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego(PNJN)

  Celem modułu jest doskonalenie praktycznej znajomości języka niemieckiego na poziomie C2 wg ESOKJ w zakresie sprawności receptywnych (słuchanie, czytanie ze zrozumieniem) i produktywnych (mówienie, pisanie), poszerzanie i utrwalanie zaawansowanego słownictwa i struktur gramatycznych, rozwój świadomości metajęzykowej, niezbędnej w pracy tłumacza, kształcenie kultury dyskusji i umiejętności formułowania opinii w języku obcym oraz poszerzanie zasobu leksykalnego z wybranych zakresów słownictwa specjalistycznego.
  Przedmioty:
  • PNJN sprawności zintegrowane
  • PNJN tłumaczenie
  • PNJN mówienie
  • PNJN pisanie akademickie
 • Moduł: Seminarium magisterskie

  Zajęcia modułu obejmują seminaria magisterskie, przedmiotowe oraz uzupełniające i trwają przez cały okres studiów. Głównym celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie studenta do prowadzenia własnych badań oraz napisania pracy magisterskiej. Seminaria przedmiotowe wprowadzają uczestników w problematykę dyscypliny wybranej zgodnie z tematyką seminarium magisterskiego. Celem seminarium uzupełniającego jest poszerzenie wiedzy studentów z tematyki seminarium magisterskiego. Wszystkie seminaria są prowadzone przez promotora, ich głównym celem jest wspomaganie studenta w przygotowaniu i pisaniu pracy magisterskiej. Przed rozpoczęciem studiów magisterskich w WSF możesz się zapoznać z przygotowaną na dany rok akademicki tematyką seminariów magisterskich.
  Przedmioty:
  • Seminarium magisterskie
  • Seminarium przedmiotowe
  • Seminarium uzupełniające
 • Moduł: Wybrane zagadnienia z kultury i historii literatury innego obszaru językowego

  Moduł służy wykształceniu postawy otwartości wobec środowiska multikulturowego oraz świadomości różnic kulturowych mających wpływ na szerokorozumianą komunikację międzykulturową a także proces tłumaczenia. Celem modułu jest przedstawienie najnowszych trendów w kulturze i literaturze danego obszaru językowego, prezentację wiedzy ogólnej z zakresu literatury i kultury współczesnej, integrację wiedzy o cywilizacji europejskiej, zwrócenie uwagi na wzajemnie związki międzykulturowe obszarów językowych.
  Przedmioty:
  • Wybrane zagadnienia z kultury i historii literatury innego obszaru językowego
 • Moduł kierunkowy w zakresie dyscypliny naukowej: językoznawstwa, literaturo- i kulturoznawstwa

  Moduł poświęcony jest zagadnieniom związanym z wybraną dyscypliną filologiczną, metodologii prowadzenia badań w zakresie wybranej dyscypliny, sposobami opracowywania i przedstawiania wyników badań a także narzędziom służącym opisowi zjawisk społecznych. Zajęcia specjalizacyjne i wykłady monograficzne poświęcone są m. in. zagadnieniom z zakresu językoznawstwa, językoznawstwa stosowanego, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa.
  Przedmioty:
  • Zajęcia specjalizacyjne: językoznawstwo
  • Zajęcia specjalizacyjne: literaturoznawstwo
  • Zajęcia specjalizacyjne: kulturoznawstwo
  • Wykład monograficzny: językoznawstwo
  • Wykład monograficzny: literaturoznawstwo
  • Wykład monograficzny: kulturoznawstwo
 • Moduł: Tłumaczenia specjalistyczne (TS)

  Moduł przedmiotów rozwijających zaawansowane umiejętności translatorskie, w tym przekładu tekstu specjalistycznego. Celem modułu jest przedstawienie charakterystyki typowych sytuacji oraz czynności prawnych, w jakich może brać udział tłumacz; przedstawienie rodzajów, omówienie tekstów i dokumentów najczęściej tłumaczonych w odniesieniu do wybranych zakresów tematycznych, przedstawienie sposobów organizacji pracy własnej oraz biura tłumaczeń i efektywnego zarządzania zespołem tłumaczy i poszczególnymi projektami. Ponadto, zajęcia prowadzone w nowoczesnych laboratoriach komputerowych mają zapewnić wykształcenie umiejętności wykorzystywania narzędzi ICT w realizacji prac oraz projektów tłumaczeniowych. Naszym studentom proponujemy do wyboru ćwiczenia tłumaczeniowe z wielu dziedzin. Spójrz na przykładowe zagadnienia, z którymi spotkasz się na tych zajęciach.
  • Tłumaczenia ekonomiczne
  • Tłumaczenia z zakresu literatury, sztuki i mediów
  • Tłumaczenia uwierzytelnione i poświadczone
  • Tłumaczenia prawnicze i unijne
  • Tłumaczenia techniczne
  • Tłumaczenia medyczne
  • Tłumaczenia z wykorzystaniem narzędzi CAT
  • Tłumaczenia ustne
  • Tłumaczenia handlowe
 • Kadra dla programu

 • Zasoby Biblioteki WSF dla programu

  W związku z dynamicznie rozwijającymi się specjalizacjami tłumaczeniowymi na studiach I i II stopnia, Biblioteka WSF, we współpracy z wykładowcami, na bieżąco poszerza księgozbiór o pozycje z dziedziny translatologii, dydaktyki przekładu, leksykologii leksykografii oraz zapewnia dostęp do tematycznych i specjalistycznych słowników, w tym multimedialnych zarówno mono- jak i bilingwalnych.
  Lista pozycji bibliotecznych dla programu
 • Perspektywy zatrudnienia

  Specjalistyczna wiedza i praktyczne umiejętności zdobyte podczas studiów otworzą absolwentom nowe atrakcyjne możliwości zatrudnienia w charakterze:
  • tłumacza specjalistycznych tekstów pisanych
  • tłumacza ustnego (konsekutywnego, symultanicznego, konferencyjnego)
  • tłumacza publicznego lub/i tłumacza przysięgłego (po spełnieniu wymogów określonych ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego)
  • tłumacza tekstów literackich
  • asystenta w biurach tłumaczeń
  • korektora tłumaczeń
  • pracownika lub asystenta w jednostkach administracji lokalnej, państwowej i UE (pracownika placówek konsularnych, ambasad, urzędów lokalnych, kancelarii prawniczych, sądów, ONZ itp.)
  • asystenta w przedsiębiorstwach międzynarodowych prowadzących współpracę z podmiotami zagranicznymi, dokumentację obcojęzyczną, czy obsługujących klientów obcojęzycznych
  • pracownika instytucji kulturalnych, firm outsourcingowych, firm teleinformatycznych, biur promocji, biur podróży, agencji reklamowych, agencji turystycznych bądź pracownika w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języka niemieckiego
  • lektora specjalistycznego języka niemieckiego
  • osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą związaną z usługami tłumaczeniowymi