Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Facebook
pl | en
YouTube WSFPoczta WSF
E-Dziekanat
Strona główna > O uczelni > System stypendialny
System stypendialny

System stypendialny

Dogodny system stypendialny WSF zapewnia naszym studentom pomoc finansową umożliwiającą pokrycie części lub nawet całości kosztów nauki. Stypendium może otrzymać każdy student WSF. Spójrz, co Ci oferujemy:

 • Stypendia Rektora
  Stypendia Rektora dla najlepszych studentów są przyznawane m. in. za bardzo dobre wyniki w nauce studentom stacjonarnym i niestacjonarnym, na studiach licencjackich od drugiego roku, a na magisterskich już od pierwszego roku. Kryterium uzyskania stypendium jest średnia ocen za poprzedni rok studiów określana w zarządzeniu Rektora WSF lub osiągnięcia naukowe, artystyczne czy sportowe. Stypendium przyznawane jest niezależnie od wieku studenta i jego sytuacji materialnej. Przyznaje się je na wniosek studenta. Jeśli studiujesz równolegle na kilku kierunkach, stypendium otrzymasz tylko na jednym, wskazanym przez Ciebie.
 • Stypendia socjalne
  Można je otrzymywać w przypadku niskiego dochodu na osobę w rodzinie studenta. Należy złożyć wniosek stypendialny wraz z zaświadczeniami dokumentującymi wysokość dochodów. Nie jest brany pod uwagę wiek studenta. Stypendium można otrzymywać już od pierwszego roku, przez cały czas trwania studiów. Możliwe jest także otrzymanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości. Przyznaje się je studentom studiów stacjonarnych już od pierwszego roku studiów. Jest to dopłata do stancji dla studentów w trudnej sytuacji materialnej zameldowanych daleko poza Wrocławiem. Należy udokumentować opłaty ponoszone za wynajem stancji, przedkładając w Kwesturze np. umowę najmu mieszkania lub pokoju.
 • Stypendia dla osób niepełnosprawnych
  To stypendium jest dostępne od pierwszego roku studiów. Aby je otrzymać, w Kwesturze WSF składa się wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
 • Stypendium MNiSW
  Otrzymują je studenci osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, posiadający osiągnięcia naukowe i wzorowo wypełniający obowiązki studenta określone w regulaminie studiów lub studenci z wybitnymi osiągnięciami sportowymi o nienagannej postawie w trakcie studiów.
 • Kredyty studenckie
  Wszyscy studenci studiów I oraz II stopnia w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia (pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia), mogą starać się o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich. Szczegóły sprawdzisz w pliku "Kredyty studenckie" oraz na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Umowa o przeniesienie płatności
  To dogodne rozwiązanie dla studentów, którzy już pracują zawodowo, a ich pracodawcom zależy na podnoszeniu kwalifikacji swoich pracowników. Umowa polega na tym, że pracodawca ponosi część lub całość kosztów studiów studenta, w ramach podnoszenia jego kwalifikacji zawodowych i finansuje Twoje studia w całości lub części. Trójstronną umowę sporządza się na wniosek studenta. Może trwać ona nawet przez całe studia licencjackie i magisterskie.
 • Gwarancja stałego czesnego
  Podczas studiów możesz śmiało planować swoje wydatki, bo Twoje czesne się nie zmieni - masz to zagwarantowane w umowie na czas studiów. Bądź pewny, że nie będziesz też ponosić żadnych ukrytych kosztów związanych z nauką - w WSF wszystko jest jawne i jasne.

Aktualne formularze wniosków oraz regulamin przyznawania stypendiów są dostępne w e-dziekanacie.

Uczelnia i jej misja