Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Facebook
pl | en
YouTube WSFPoczta WSF
E-Dziekanat
Strona główna > Pedagogika > Specjalności zawodowe
Specjalności zawodowe

Specjalności zawodowe

Pedagogika jest jednym z kierunków studiów cieszących się największym zainteresowaniem wśród osób w różnym wieku. Oferta specjalności pedagogicznych w WSF przygotowana została pod kątem zapotrzebowania na rynku pracy. Z drugiej strony, ze względu na swoją naturę i powiązania z cyklem rozwojowym człowieka, edukacją, wychowaniem czy kształceniem, Pedagogika nieodłącznie związana jest z humanistyką, łącząc obie perspektywy – społeczną i humanistyczną. Korzysta szeroko z dorobku tych dyscyplin, gdzie centrum zainteresowania stanowi człowiek w kontekście grupy społecznej, tj. z psychologii, socjologii, komunikacji społecznej, filozofii i językoznawstwa.

W programie studiów przewidziano moduły specjalnościowe z zakresu Pedagogiki resocjalizacyjnej z socjoterapią i profilaktyką społeczną oraz Pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego z pedagogiką Montessori.

Absolwenci obu specjalności na kierunku Pedagogika o profilu praktycznym mogą się dalej kształcić, wybierając dowolne studia podyplomowe lub kontynuując naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku Pedagogika o profilu praktycznym lub ogólnoakademickim. Osoby, które po ukończeniu studiów pierwszego stopnia uzyskały kwalifikacje do pełnienia roli nauczyciela nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego, mogą podjąć dalsze studia w celu uzyskania kwalifikacji do nauczania na kolejnych etapach edukacyjnych lub rozpocząć studia zmierzające do uzyskania kwalifikacji w zakresie kolejnych przedmiotów czy rodzajów zajęć, w szczególności do nauczania języka angielskiego na pierwszym etapie edukacyjnym. Wiedza i umiejętności uzyskane w toku studiów na kierunku Pedagogika, profil praktyczny mogą stanowić doskonałą podbudowę do dalszego kształcenia, w tym do kształcenia przez całe życie, w zakresie tematyki i branż powiązanych z biznesem, np. HR, doradztwa zawodowego, zarządzania, marketingu, a także w szeroko rozumianym sektorze usług, w tym usług świadczonych przez administrację lokalną, urzędy itp

Tym, co stanowi o unikalności przygotowanego programu studiów, jest podjęcie podmiotowej edukacji studentów, rozwój ich umiejętności interpersonalnych, postawy społecznej niezbędnej w pracy pedagoga. Studia mają służyć bezpośredniemu rozwojowi osobowościowemu i zawodowemu studentów.

 •  

   
 • Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią i profilaktyką społeczną

  Studia na kierunku Pedagogika w WSF w specjalności Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią i profilaktyką społeczną przygotowują do pracy opiekuńczej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Absolwent, dzięki wiedzy ogólnopedagogicznej oraz specjalistycznej, a także praktycznym umiejętnościom z zakresu diagnostyki, metod wychowania resocjalizacyjnego i pracy socjoterapeutycznej, będzie przygotowany do diagnozowania oraz udzielania podopiecznemu pomocy i wsparcia w rozwoju i prawidłowym funkcjonowaniu. Będzie gotowy do podjęcia pracy pedagoga, wychowawcy i socjoterapeuty m.in. w takich miejscach jak: szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze, świetlice szkolne, socjoterapeutyczne i środowiskowe, domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, ośrodki interwencji kryzysowej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki prowadzone przez organizacje pozarządowe, placówki usamodzielniające, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, instytucje pomocy społecznej, Centra Pomocy Rodzinie, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz dzieci i młodzieży, schroniska.

  Absolwent, znając specyfikę pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, zdemoralizowanych lub zagrożonych przestępczością, a także z osobami wykazującymi objawy patologii społecznej takie jak alkoholizm czy narkomania, jest przygotowany do podejmowania działań opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych czy terapeutycznych w różnorodnych placówkach, szkołach i instytucjach.

  Absolwent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie jako:

  • pedagog w szkołach publicznych i niepublicznych różnego typu;
  • pedagog w poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
  • wychowawca w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym w domach dziecka, ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkolnych ośrodkach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, świetlicach środowiskowych;
  • wychowawca w świetlicach i innych placówkach dla nieletnich (np. w policyjnych izbach dziecka, schroniskach dla nieletnich);
  • wychowawca w ośrodku terapii uzależnień;
  • opiekun w zakładach karnych i innych instytucjach penitencjarnych;
  • mediator rodzinny lub policyjny;
  • kurator sądowy;
  • animator w ośrodkach otwartych profilaktyki społecznej;
  • opiekun dziecka do lat 3 w żłobkach i klubach malucha;
  • wychowawca w internacie, bursie, świetlicy szpitalnej, sanatorium, prewentorium;
  • pedagog ulicy (tzw. „streetworker”) lub pedagog podwórkowy (tzw. „partyworker”) w organizacjach pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach.

  Program specjalności obejmuje takie praktyczne zajęcia warsztatowe i projektowe, jak:

  • Pedagogika i metodyka resocjalizacyjna
  • Psychologia resocjalizacyjna i readaptacyjna
  • Psychospołeczne uwarunkowania niedostosowania społecznego
  • Coaching w resocjalizacji
  • Diagnostyka i terapia w resocjalizacji
  • Praca metodą społeczności psychokorekcyjnej
  • Profilaktyka społeczna i psychoprofilaktyka
  • Formy i metody pracy socjoterapeutycznej
  • Pedagogika ulicy – streetworking
  • Resocjalizacja w środowisku otwartym
  • Projekty profilaktyczne i prewencyjne
  • Trening negocjacji i mediacji
  • Etyka w resocjalizacji
  • Rozwijanie kompetencji społecznych
  • Podstawy kryminologii i wiktymologii  
 • Specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką Montessori

  Ukończenie studiów pedagogicznych w specjalności: Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką Montessori zwiększy szanse absolwentów WSF na rynku pracy. Sytuacja społeczna i gospodarcza kreuje zapotrzebowanie na dobrze wykształconą kadrę nauczycielską oraz opiekunów o szerokich i nowoczesnych, usankcjonowanych sytuacją społeczną oraz kulturową, umiejętnościach i kompetencjach, posiadających rzetelną wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną w zakresie nauczania, opieki i wsparcia, a także umiejętności pracy metodycznej, warsztatowej, projektowej, umiejętności organizacji pracy indywidualnej i grupowej z uczniami i wychowankami.

  Absolwent kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego z pedagogiką Montessori jest przygotowany do nauczania na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz do realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z pełnienia roli nauczyciela na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym, tj. w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I–III. Dzięki temu, że zna teoretyczne podstawy pedagogiki Marii Montessori oraz zagadnienia z zakresu szczegółowych metodyk pracy w systemie Montessori, a także posiada umiejętności praktyczne w zakresie pracy metodą montessoriańską, jest szczególnie atrakcyjny dla pracodawców zarządzających nowo powstającymi nowoczesnymi i innowacyjnymi placówkami edukacyjnymi i wychowawczymi. Nowatorskie metody pracy są szczególnie istotne dla zapewnienia podopiecznym komfortu podczas nauki; służą też pomocą w zakresie kształtowania samodyscypliny i samopoznania dziecka w drodze do jego samorozwoju.

  Absolwent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie w:

  • publicznych i niepublicznych przedszkolach i szkołach podstawowych;
  • oddziałach przedszkolnych przy szkołach;
  • innych formach wychowania przedszkolnego (np. w punktach przedszkolnych, klubach malucha itp.);
  • świetlicach szkolnych, terapeutycznych oraz środowiskowych;
  • szkołach przyszpitalnych i sanatoryjnych oraz hospicjach;
  • roli instruktorów zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych (np. w fundacjach i stowarzyszeniach);
  • edukacji zindywidualizowanej, np. edukacji domowej, nauczania indywidualnego lub indywidualnej praktyce edukacyjnej.

  Absolwent tej specjalności ma również przygotowanie do otwarcia własnej placówki opiekuńczej, wychowawczej lub przedszkolnej, w szczególności placówki montessoriańskiej, a także do prowadzenia własnej instytucji edukacyjnej, np. szkoły językowej współpracującej z przedszkolami w zakresie nauczania języków obcych.

  Program specjalności obejmuje takie praktyczne zajęcia warsztatowe i projektowe, jak:

  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Metodyka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  • Praca z uczniem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Pedagogika i metodyka Montessori
  • Edukacja przyrodniczo-społeczna z metodyką
  • Psychologiczne i metodyczne podstawy nauczania języka obcego
  • Edukacja artystyczna i rozwój twórczości
  • Podstawy logopedii
  • Edukacja literacko-językowa z metodyką
  • Edukacja muzyczna z metodyką
  • Metodyka zajęć technicznych i komputerowych
  • Edukacja matematyczna z metodyką
  • Edukacja motoryczno-zdrowotna z metodyką
  • Pedagogika zabawy
  • Trening negocjacji i mediacji
  • Projekty profilaktyczne i prewencyjne
  • Warsztat umiejętności wychowawczych i socjoterapeutycznych
  • Podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej
  • Rozwijanie kompetencji społecznych