Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Facebook
pl | en
YouTube WSFPoczta WSF
E-Dziekanat
Strona główna > Studia magisterskie > Anglistyka
Anglistyka

Anglistyka

Na studiach magisterskich na anglistyce w WSF rozwiniesz swoją znajomość języka angielskiego do poziomu C2 według ESOKJ, czyli będziesz nim władał jak native speaker. Pogłębisz również specjalistyczną wiedzę z wybranej przez siebie dziedziny. Przygotujemy Cię do samodzielnego prowadzenia badań filologicznych i dalszego samokształcenia.

Przemyślany program studiów, skonstruowany w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji, zapewnia wysoką jakość kształcenia oraz realizację założeń Programu Bolońskiego w ramach budowy Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. 

Proponujemy bogatą ofertę wykładów monograficznych, zajęć specjalizacyjnych oraz przedmiotów dodatkowych poszerzających Twoje horyzonty. Prowadzący seminaria magisterskie to wyłącznie wybitni fachowcy w swoich dziedzinach, a wszystkie seminaria odbywają się w małych grupach. Masz pewność, że przygotowując swoją pracę magisterską otrzymasz pełne wsparcie promotora, a Twój wysiłek przyniesie oczekiwane efekty w postaci doskonale napisanej pracy. Dyplom magistra i umiejętności nabyte w naszej uczelni rozszerzą Twoje perspektywy zawodowe. Możesz wybrać unikatową w skali kraju specjalizację na studiach magisterskich - tłumaczenia specjalistyczne. Możesz też realizować specjalizację ogólną lub nauczycielską.

Jako student WSF masz dużą dowolność w kształtowaniu swoich studiów, czyli sam decydujesz czego, kiedy i jak się uczysz. Zobacz, jakie masz możliwości:

 • wybierasz formę studiów (stacjonarna lub niestacjonarna)
 • wybierasz sposób studiowania poszczególnych przedmiotów (tradycyjny lub e-learningowy)
 • wybierasz seminarium z dziedziny, która najbardziej Cię interesuje. Co ważne, z tematyką seminarium możesz zapoznać się ze sporym wyprzedzeniem w e-dziekanacie.
 • w każdym semestrze możesz zdecydować, czy rozwijasz umiejętności praktyczne (np. z zakresu tłumaczeń specjalistycznych), czy teoretyczne (np. pogłębienie wiedzy z dziedziny, z której piszesz pracę dyplomową)
 • jeśli jesteś po licencjacie w specjalizacji nauczycielskiej możesz, ale nie musisz, wybrać specjalizację nauczycielską, która jest opcją dodatkową

Na przykład: Zdecydowałeś się na seminarium magisterskie z zakresu literaturoznawstwa. Możesz wybrać wykład monograficzny z tego samego zakresu, ale możesz zamiast niego realizować zajęcia z tłumaczeń specjalistycznych. Ta decyzja będzie wiążąca na jeden semestr. W następnym semestrze możesz dojść do wniosku, że jednak wolisz pogłębiać swoją wiedzę z tematyki Twojego seminarium, więc zdecydujesz się na zajęcia specjalizacyjne lub wykład monograficzny. Kształtuj swoje studia tak, abyś jak najpełniej wykorzystał swój czas i możliwości.

Twoje decyzje i wybory ukształtują Ciebie jako filologa!

Zależy nam, abyś mógł rozwijać się wszechstronnie i aby temat Twojej pracy był odzwierciedleniem Twoich zainteresowań. Spójrz, jak różnorodne tematy pojawiły się do tej pory:

Językoznawstwo

 • Relevance-based analysis of election slogans/Analiza haseł wyborczych w świetle teorii relewancji
 • The Impact of the length of stay on attitudes toward the use of Ponglish. The study of Polish immigrants in Greater London, UK/Wpływ długości pobytu na używanie Ponglish. Studium polskich imigrantów w Greater London, UK

Literaturoznawstwo/Kulturoznawstwo

 • Metaphor as a manipulation tool in advertising slogans/Metafora jako narzędzie manipulacji w sloganach reklamowych
 • Vampire as a symbol in contemporary American cinema/Wampir jako symbol we współczesnym filmie amerykańskim
 • Female evil in the nineteenth-century English literature and art/Kobiece zło w dziewiętnastowiecznel literaturze angielskiej i sztuce

Językoznawstwo stosowane

 • An analysis of practical usefulness of machine translation on the basis of two selected on-line translators/Analiza praktycznego zastosowania przekładu maszynowego na podstawie dwóch wybranych translatorów internetowych
 • Specificity of legal translation: a comparative analysis of the English original of a share transfer agreement and its Polish translation/Specyfika tłumaczeń prawnych: analiza porównawcza oryginału angielskiej umowy zbycia oraz polskiego tłumaczenia
 • Content and Language Integrated Learning/Nauczanie języka angielskiego z wykorzystaniem innych przedmiotów szkolnych
 • The media and second language acquisition by Polish learners at the age of 13-15 years. The role of the mass media and games in learning and teaching English/ Media a akwizycja języka drugiego przez polskich uczniów w wieku 13-15 lat. Rola środków masowego przekazu oraz gier w uczeniu się i nauczaniu języka angielskiego

   

Anglistyka na studiach II stopnia w WSF to dobry, przemyślany krok.

Studia trwają 2 lata, czyli 4 semestry.

Przykładowa literatura przedmiotu:

 • Metodyka

Larsen-Freeman, D., 2004: Techniques and principles in language teaching. New York, Oxford: Oxford University Press.
Harmer, J., 2001: The practice of English language teaching. Harlow: Longman.
Ur, P., 2004: A Course in Language Teaching : practice and theory. Cambridge: Cambridge University Press

 • Literaturoznawstwo

Baldick, C., 2004: Concise Dictionary of Literary Terms. London: Oxford University Press.
Leitch, V. B.(ed.), 2001: The Norton Anthology of Theory and Criticism. New York: W. W. Norton & Company.
Rivkin, J., M. Ryan (eds.), 2000: Literary Theory: An Anthology. (5th ed.) Oxford: Blackwell Publishers.

 • Literatura w języku polskim

Attridge, D., 2007: Jednostkowość literatury. Kraków.
Burzyńska, A., M. P. Markowski, 2007: Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków.
Culler, J,. 1998: Teoria literatury. Warszawa.

 • Językoznawstwo

Na wszystkich filologiach podstawą są książki polskie z zakresu językoznawstwa ogólnego.

Crystal, D., 1995: The Cambridge encyclopedia of the English language. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
Grzegorczykowa, R., 2007: Wstęp do językoznawstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Milewski, T., 2004: Językoznawstwo. Warszawa: PWN.
Łuczyński, E., J. Maćkiewicz, 2005: Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

 • Literatura w języku polskim

Fisiak, J, 1984: Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych. Warszawa: PWN.
Heinz, A., 1978: Dzieje językoznawstwa w zarysie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Lyons, J., 1976: Wstęp do językoznawstwa. Warszawa: PWN.
Polański, K. (red.), 1999: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław, Warszawa, Kraków: Ossolineum.

 • Przekład

Baker, M. (ed.), 2006: Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London, New York: Routledge.
Bassnett, S., 1996: Translation Studies. Routledge.
Munday, J., 2001: Translation Studies. Routledge.
Newmark. P.,1988: Textbook of Translation. London: Prentice Hall.

 • Literatura w języku polskim

Lipiński K., 2000: Vademecum tłumacza. Kraków: Wydawnictwo Idea.
Pieńkos, J.,2003: Podstawy przekładoznawstwa. Kraków: Zakamycze.
Pisarska, A., T. Tomaszkiewicz, 1999: Współczesne tendencje przekładowznawcze: podręcznik dla studentów neofilologii. Poznań: Wydawnictwo UAM.

Pozostałe informacje dotyczące studiów na filologii angielskiej:

Studia magisterskie w WSF - informacje podstawowe

Decyzja MNiSW o nadaniu WSF uprawień do prowadzenia studiów magisterskich