Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Facebook
pl | en
YouTube WSFPoczta WSF
E-Dziekanat
Strona główna > Studia magisterskie > Germanistyka
Germanistyka

Germanistyka

Studia magisterskie na filologii germańskiej to nie tylko poszerzenie Twojej wiedzy o języku, krajach i kulturze obszaru niemieckojęzycznego. To także gwarancja osiągnięcia najwyższego poziomu biegłości języka dzięki intensywnym ćwiczeniom z Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego (PNJN) na poziomie C2 wg. ESOKJ, czyli Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  Na studiach w WSF pogłębisz również specjalistyczną wiedzę z wybranej przez siebie dziedziny. Przygotujemy Cię do samodzielnego prowadzenia badań filologicznych i dalszego samokształcenia. Studia magisterskie na germanistyce w WSF to gwarancja rzetelnej wiedzy i szerokich umiejętności.

Przemyślany program studiów, skonstruowany w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji, zapewnia wysoką jakość kształcenia oraz realizację założeń Programu Bolońskiego w ramach budowy Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

Proponujemy szereg ciekawych seminariów prowadzonych przez zaangażowanych wykładowców. Zajęcia odbywają się w małych grupach, masz więc pewność, że prowadzący poświęci Twojej pracy odpowiednią ilość czasu i uwagi. Celem seminariów jest pogłębienie Twojej wiedzy i umiejętności z wybranej dziedziny, a także przygotowanie Cię do napisania pracy magisterskiej.

Dyplom magistra i umiejętności nabyte w naszej uczelni rozszerzą Twoje perspektywy zawodowe. Możesz wybrac wyjątkową w skali kraju specjalizację na studiach magisterskich - tłumaczenia specjalistyczne. Możesz też realizować specjalizację ogólną lub nauczycielską.

Jako student WSF masz dużą dowolność w kształtowaniu swoich studiów, czyli sam decydujesz czego, kiedy i jak się uczysz. Zobacz, jakie masz możliwości:

 • wybierasz formę studiów (stacjonarna lub niestacjonarna)
 • wybierasz sposób studiowania poszczególnych przedmiotów (tradycyjny lub e-learningowy)
 • wybierasz seminarium z dziedziny, która najbardziej Cię interesuje. Co ważne, z tematyką seminarium możesz zapoznać się ze sporym wyprzedzeniem w e-dziekanacie.
 • w każdym semestrze możesz zdecydować, czy rozwijasz umiejętności praktyczne (np. z zakresu tłumaczeń specjalistycznych), czy teoretyczne (np. pogłębienie wiedzy z dziedziny, z której piszesz pracę dyplomową)
 • jeśli jesteś po licencjacie w specjalizacji nauczycielskiej możesz, ale nie musisz, wybrać specjalizację nauczycielską, która jest opcją dodatkową

Na przykład: Zdecydowałeś się na seminarium magisterskie z zakresu literaturoznawstwa. Możesz wybrać wykład monograficzny z tego samego zakresu, ale możesz zamiast niego realizować zajęcia z tłumaczeń specjalistycznych. Ta decyzja bedzie wiążąca na jeden semestr. W następnym semestrze możesz dojść do wniosku, że jednak wolisz pogłębiać swoją wiedzę z tematyki Twojego seminarium, więc zdecydujesz się na zajęcia specjalizacyjne lub wykład monograficzny. Kształtuj swoje studia tak, abyś jak najpełniej wykorzystał swój czas i możliwości.

Twoje decyzje i wybory ukształtują Ciebie jako filologa!

Zależy nam, abyś mógł rozwijać się wszechstronnie i aby temat Twojej pracy był odzwierciedleniem Twoich zainteresowań. Popatrz, jak różnorodne tematy pojawiły się do tej pory:

Językoznawstwo

 • Analyse von Werbenanzeigen vin Spielzeugen/Analiza ogłoszeń reklamowych zabawek
 • Die Anpassung der Anglizismen an die deutsche Rechtschreibung, Aussprache und Morphologie/Przystosowanie anglicyzmów do pisowni, wymowy i morfologii niemieckiej
 • Brief, E-mail, Mailbox. Über den Wandeln in der Kunst der Briefschreibens/Brief, e-mail, mailbox. O zmianach w sztuce pisania listów

Literaturoznawstwo/Kulturoznawstwo

 • Heimat - ein brisantes Thema in ausgewählten Nachkriegsromanen/ 'Mała ojczyzna' i jej utrata - jako motyw w wybranych niemieckich powieściach powojennych.
 • Original und Translat. Analyse der polnischen Übersetzung des Romans 'Der Steppenwolf' von Hermann Hesse/Oryginał i tłuamczenie. Analzia polskiego tłumaczenia powieści Hermanna Hessego Wilk stepowy

Językoznawstwo stosowane

 • Deutsche Lernwörter in der polnischen Gegenwartsprache im Bereich des Städtwesens, des Handels und der Bauindustrie/Niemieckie zapożyczenia we współczesnym języku polskim z zakresu organizacji miasta, handlu oraz budownictwa
 • Das Tempussystem im Deutschem und im Polnischen. Versuch einer Fehlerprognose/System czasów w języku niemieckim i języku polskim. Próba prognozy błędów

Przykładowa literatura przedmiotu:

Literaturoznawstwo

Bogdal, K.-M. (red.), 1990: Neue Literaturtheorien. Eine Einführun. Opladen.
Brackert, H., J. Stückrath (hrsg.), 1992: Literaturwissenschaft. Ein Grundkurs. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
Neuhaus, S., 2005: Grundriss der Literaturwissenschaft. Basel: Francke.

 • Literatura w języku polskim

Attridge, D., 2007: Jednostkowość literatury. Kraków.
Burzyńska, A., M. P. Markowski, 2007: Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków.
Culler, J,. 1998: Teoria literatury. Warszawa.

Językoznawstwo

Na wszystkich filologiach podstawą są książki polskie z zakresu językoznawstwa ogólnego.

Ahrenholz, B., U. Bredel, W. Klein (et al.) (hrsg.), 2008: Empirische Forschung und Theoriebildung: Beiträge aus Soziolinguistik Gesprochene-Sprache- und Zweitspracherwerbsforschung: Festschrift für Norbert Dittmar zum 65. Geburtstag. Frankfurt am Main: Peter Lang.
Kotin, M. L., P. Krycki, M. Laskowski, T. Zuchewicz, 2006: Das Deutsche als Forschungsobject und als Studienfach. 53, Synchronie-Diachronie-Spachkontrast-Glottodidaktik. Frankfurt am Main: Peter Lang.
Limbach, J., 2008: Hat Deutsch eine Zukunft? Unsere Sprache in der globalisierten Welt. München: C.H. Beck.

 • Literatura w języku polskim

Fisiak, J, 1984: Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych. Warszawa: PWN.
Heinz, A., 1978: Dzieje językoznawstwa w zarysie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Lyons, J., 1976: Wstęp do językoznawstwa. Warszawa: PWN.
Polański, K. (red.), 1999: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław, Warszawa, Kraków: Ossolineum.

Przekład

Dedecius, K., 1986: Vom Übersetzen. Theorie und Praxis. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Nord, C., 1991: Textanalyse und Übersetzen. Theoretische Grundlagen. Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. Heidelberg: Groos, Auflage.
Snell-Hornby, M. (Hrsg.), 2005: Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg Verl.

 • Literatura w języku polskim

Lipiński K., 2000: Vademecum tłumacza. Kraków: Wydawnictwo Idea.
Pieńkos, J.,2003: Podstawy przekładoznawstwa. Kraków: Zakamycze.
Pisarska, A., T. Tomaszkiewicz, 1999: Współczesne tendencje przekładowznawcze: podręcznik dla studentów neofilologii. Poznań: Wydawnictwo UAM.

Pozostałe informacje dotyczące studiów na filologii germańskiej:

Studia magisterskie w WSF - informacje podstawowe

Decyzja MNiSW o nadaniu WSF uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich