Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Facebook
pl | en
YouTube WSFPoczta WSF
E-Dziekanat
Strona główna > Współpraca z zagranicą > Budowa potencjału rozwojowego uczelni poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz wzrost jakości kształcenia w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu
Budowa potencjału rozwojowego uczelni poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz wzrost jakości kształcenia w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu

Budowa potencjału rozwojowego uczelni poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz wzrost jakości kształcenia w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu

Projekt Budowa potencjału rozwojowego uczelni poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz wzrost jakości kształcenia w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu (nr POKL.04.01.01-00-087/10) realizowany był przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Projekt finansowany był ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem projektu była realizacja wybranych komponentów Programu Rozwoju Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu w latach 2010-2015.
Głównym celem było wzbogacenie oferty edukacyjnej i wzrost jakości kształcenia w WSF. Założenia projektu uzasadnione zostały potrzebami edukacyjnymi i społecznymi Dolnego Śląska oraz całej Polski, a także wymogami pracodawców i rynku pracy. Ich słuszność potwierdziły dane uzyskane z badań przygotowanych na potrzeby projektu, przeprowadzonych wśród studentów i pracodawców, a także dostępnych raportów m.in. GUS-u oraz MNiSW.
Korzyści płynące z realizacji projektu objeły około 3 000 beneficjentów – studentów i wykładowców Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu.
Podstawowe komponenty projektu to:
  1. Uruchomienie na studiach licencjackich specjalności italianistyka.
  2. Uruchomienie na studiach magisterskich specjalności iberystyka.
  3. Realizacja atrakcyjnych specjalizacji zawodowych: języka w biznesie i turystyce (z wykorzystaniem elementów kursu na pilota wycieczek) oraz tłumaczeń specjalistycznych (np. z zakresu tłumaczeń przysięgłych, prawniczych, ekonomicznych, medycznych, technicznych, itp).
  4. Opracowanie i wdrożenie zajęć w formie e-learningu na wszystkich specjalnościach studiów pierwszego i drugiego stopnia.
  5. Podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej uczelni poprzez wyjazdy wykładowców oraz organizowanie w uczelni wizyt studyjnych wybitnych specjalistów – krajowych i zagranicznych – z dziedziny filologii.
  6. Dostosowanie oferty kształcenia i infrastruktury uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych (m.in. możliwość realizacji zajęć w formie e-learningu, likwidowanie barier architektonicznych). 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego