Human Resources Strategy for Researchers
Human Resources Strategy for Researchers

22 listopada 2017 r. decyzją Komisji Europejskiej Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu uzyskała prawo używania logo Human Resource Excellence in Research (HR Logo). To prestiżowe wyróżnienie jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w UE. Prawo stosowania Logo HR otrzymują te europejskie instytucje, które zapewniają naukowcom jak najlepsze warunki pracy i rozwoju na polu badawczym oraz przejrzyste procesy rekrutacji, zgodnie z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Poza prestiżem, posiadanie znaku „HR Excellence in Research” jest premiowane m.in. w międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej, krajowych konkursach grantowych Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz konkursach i programach finansowania nauki MNiSW. Ponadto, jest to liczące się potwierdzenie wysokiej jakości organizacji procesu kształcenia i badań naukowych w przypadku poddawania uczelni ocenie parametrycznej oraz akredytacji (ocenie instytucjonalnej) PKA.

Uzyskanie certyfikatu HRLogo wpisuje się w realizowaną przez WSF politykę zapewniania najwyższej jakości i międzynarodowej rozpoznawalności prowadzonych w uczelni prac i projektów naukowo-badawczych. WSF konsekwentnie podejmuje i realizuje działania służące osiągnięciu wskazanego celu oraz stałemu rozwoju uczelni w tym zakresie. Należą do nich m.in. zwiększanie rozpoznawalności instytucji na arenie międzynarodowej, wspieranie mobilności i aktywności naukowo-badawczej pracowników, zapewnianie korzystnych warunków dla pracy i rozwoju naukowców.

W konsekwencji powyższego w WSF podjęto działania spójne ze strategią Komisji Europejskiej – Human Resources Strategy for Researchers – czego pierwszym krokiem było wyrażenie poparcia dla Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych (European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) (w skrócie Karta i Kodeks, Charter and Code), poprzez podpisanie przez Rektora, prof. dr hab. Norberta Morcińca, Deklaracji Poparcia Karty i Kodeksu w maju 2015 roku (Declaration of endorsement of the European Charter of Researchers and the Code of Conduct for Recruitment of Researchers by Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, May 2015).

W ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości WSF regularnie prowadzi działania systemowe, mające na celu analizę, ocenę i ewaluację działalności uczelni, również w wyżej wskazanym obszarze. Jednym z działań towarzyszących procesowi ewaluacji jakości kształcenia oraz prowadzenia badań naukowych w uczelni w roku 2016 był proces wewnętrznej analizy zgodności działań WSF z zasadami Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, zapisanymi w Rekomendacji Komisji Europejskiej 2005/251/EC.

W wyniku podjętych działań – szczegółowej analizy dokumentacji oraz przeprowadzonego wśród pracowników naukowych badania ewaluacyjnego – określono obszary wymagające poprawy, wraz ze wskazaniem osób za nie odpowiedzialnych oraz terminów wykonania prac. Przeprowadzony w WSF proces wewnętrznej analizy, płynące z niego wnioski oraz dalsze działania, wymienione w Planie Działań (Action Plan), zostały przedstawione w strategii WSF Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), przedstawionej do oceny Komisji Europejskiej we wrześniu 2016 r.

Proces wewnętrznej analizy został przeprowadzony jednocześnie jako część systemowego działania WSF w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości oraz z założeniem ubiegania się o nadanie uczelni prawa do posługiwania się logo Human Resource Excellence in Research (HR Logo), które uczelnia uzyskała decyzją Komisji Europejskiej dnia 22 listopada 2017 r.

Informacje dotyczące The Human Resources Strategy for Researchers:

Dokumnety WSF Human Resources Strategy for Researchers:

Kontakt:

Sekretariat WSF
sekretariat@wsf.edu.pl

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych