Kategoria naukowa B dla Wydziału Neofilologii WSF
Kategoria naukowa B dla Wydziału Neofilologii WSF
18.10.2017

Z największą satysfakcją oraz przyjemnością dnia 16 października 2017 r. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu przyjęła wiadomość o przyznaniu Wydziałowi Neofilologii WSF kategorii B w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej jednostki.

Ocenę przeprowadza Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, będący organem opiniodawczo-doradczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ewaluacji dokonuje się na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej, przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach złożonych w formie elektronicznej w systemie POL-on.

Jednostki naukowe są oceniane w tzw. grupach wspólnej oceny (GWO), ustalonych przez KEJN, z uwzględnieniem specyfiki grupy naukowej oraz wielkości, rodzaju i profilu naukowego jednostek. Wydział Neofilologii oceniony został w grupie nauk humanistyczno-społecznych, filologicznych.

Uzyskanie kategorii B przez Wydział Neofilologii (poddany ewaluacji po raz pierwszy) stanowi formalne potwierdzenie wysokiego potencjału oraz osiągnięć naukowych i organizacyjnych kadry WSF, w szczególności w zakresie prowadzonych badań, publikacji, organizacji konferencji oraz innych efektów prowadzonej działalności naukowo-organizacyjnej.

Jest to również kolejny element konsekwentnie realizowanego przez WSF planu rozwoju naukowego oraz stałego podnoszenia jakości kształcenia w jednostce oraz potwierdzenie ważnego miejsca Wydziału Neofilologii w grupie jednostek prowadzących prace i badania naukowe w zakresie filologii w regionie i całym kraju.

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych