Zintegrowany Program Rozwoju
31.03.2022

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu w okresie 01.04.2018 r. – 31.03.2022 r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. Zintegrowany Program Rozwoju WSF (nr POWR.03.05.00-00-Z032/17).

Projekt realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem projektu jest wzrost dostosowania oferty dydaktycznej, poradnictwa zawodowego i stopnia umiędzynarodowienia do potrzeb społ.-gosp. oraz podniesienie efektywności zarządzania i kompetencji kadr w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu poprzez wdrożenie w okresie 1.04.2018-31.03.2022 zintegrowanego programu uczelni.

Grupą docelową projektu są studenci kierunku filologia (filologia angielska, germańska, hiszpańska, włoska i norweska), kadra dydaktyczna i administracyjna WSF.

 

Więcej informacji o projekcie.

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych