dr Anna Pol

Prowadzone przedmioty: 

 • Seminarium dyplomowe
 • PNJN - pisanie akademickie
 • PNJN - sprawności zintegrowane
 • Język w biznesie
 • Kultura niemieckiego obszaru jezykowego

Specjalności naukowe:

 • językoznastwo stosowane
 • glottodydaktyka

Zainteresowania badawcze:

 • kompetencja glottodydaktyczna nauczycieli języków obcych
 • metody i techniki rozwijania kompetencji komunikacyjnej na lekcji języka obcego
 • edukacja językowa dzieci
 • neurodydaktyka

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

2002 Uniwersytet Wrocławski - magister filologii germańskiej
2010 Uniwersytet Wrocławski - doktor nauk humanistycznych

Doświadczenie dydaktyczne:

 • Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu - adiunkt
 • Instytut Filologii Germańskiej; Uniwersytet Wrocławski - asystent
 • Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu - nauczyciel
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu - wykładowca

Publikacje naukowe zbiorowe i redakcyjne:

 • Lewicki, R./ Białek, M./ Gackowska, A. (red.) 2006. Kompetencja międzykulturowa w kształceniu nauczycieli języków obcych na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT

Artykuły: 

 • Pol, A. 2013. „Haltung des kompetenten Fremdsprachenlehrers“ in: Błachut, E./ Jarosz, J./ Małgorzewicz, A./ Opiłowski, R. (Hrsg.) Sprachwissenschaft im Fokus germanistischer Forschung und Lehre. Neisse Verlag: Wrocław-Dresden.
 • Pol, A. 2011. „Istota kompetencji glottodydaktycznej nauczycieli języka obcego” w: Białek, E./ Grabowska, M./Tomiczek, E. (red.). Orbis linguarum.  vol.37. Dresden – Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.
 • Lewicki, R./ Białek, M./ Pol, A. 2010.  “Parental influence on young learners’ success in learning a new language” w: Białek, E./Huszcza, K./ Lipiński C. (red.). Texte in Bewegung setzen. Aufsätze zur Literatur- Fremdsprachendidaktik. Drezno – Wrocław: Neisse Verlag.
 • Białek, M./ Gackowska, A. 2008. „Inhaltliche Bestimmung der interkulturellen Kompetenz polnischer Fremdsprachenlehrer(innen) – ein Versuch“, w: Bartoszewicz, I./ Szczęk, J./ Tworek, A. (red.). Linguistica et res cotidianae. Drezno – Wrocław: Neisse Verlag.
 • Gackowska, A. 2007. Recenzja książki Elżbiety Zawadzkiej pt. „Nauczyciele języków obcych w dobie przemian”, w: Grucza, S. (red.). Przegląd Glottodydaktyczny, tom 22. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Białek, M./Gackowska, A. 2005. “Looking for adequate curricula of bilingual education at primary level”, w: Cirko, L. (red.).  Studia Linguistica XXIV. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Gackowska, A. 2004. Recenzja książki Małgorzaty Pamuły: „Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym” w: Białek, E./ Tomiczek, E. (red.). Orbis linguarum. Wrocław.

Referaty i odczyty:

 • V 2014 - Rozwijanie autonomii w procesie zinstytucjonalizowanego kształcenia nauczycieli języków obcych: założenia teoretyczne a rzeczywistość edukacyjna - prezentacja wyników badania. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Konferencja: Autonomia w uczeniu się i nauczaniu języka.
 • XI 2013 - Nauczyciel języka obcego jako organizator efektywnego procesu glottodydaktycznego – próba analizy jego kompetencji, ról i zadań edukacyjnych. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Konferencja naukowa: Neofilologie na przełomie tysiącleci.
 • X 2013 - Rola nauczyciela w świetle współczesnych paradygmatów edukacyjnych a proces demokratyzacji szkoły. Dolnośląska Szkoła Wyższa. Konferencja naukowa: Demokracja i edukacja.
 • IX 2013 - Refleksyjność jako kluczowa cecha kompetentnego nauczyciela języka obcego. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Angielskiej. Konferencja naukowa: Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych.
 • XI 2011 - Haltung des kompetenten Fremdsprachenlehrers. Instytut Filologii Germańskiej UWr. Konferencja naukowa: 200 lat wrocławskiej germanistyki.
 • IX 2006 - Inhaltliche Bestimmung der interkulturellen Kompetenz polnischer Fremdsprachenlehrer(innen) – ein Versuch.  Instytut Filologii Germańskiej UWr. Konferencja naukowa: spotkania lingwistyczne.

Konferencje naukowe:

 • V 2014 -  Konferencja: Autonomia w uczeniu się i nauczaniu języka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.
 • XI 2013 - Konferencja naukowa: Neofilologie na przełomie tysiącleci. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.
 • X 2013 -  Konferencja naukowa: Demokracja i edukacja. Dolnośląska Szkoła Wyższa. Wrocław.
 • IX 2013 - Konferencja naukowa: Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Angielskiej.

Członkostwa w stowarzyszeniach naukowych:

 • Stowarzyszenie 'Gesellschaft für deutsche Sprache'.

Wyróżnienia i nagrody:

 • Nagroda Dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Opolu za dobrą pracę pedagogiczną.

Udział w projektach międzynarodowych:

 • 2008 - 2010: Projekt “EASE” - Early Years Transition Programme.
 • 2003 - 2006: Projekt “COALA” - Communication and language promotion in training pre – school teachers.

Informacje dodatkowe:

 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń doskonalących dla nauczycieli z zakresu dydaktyki języka obcego.
 • Członek jury w Konkursie Języków Obcych zDolny Ślązak Gimnazjalista.
 • Członek jury w Konkursie Wrocławski Licealista.
HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych