Wznowienie zajęć w trybie zdalnym
07.04.2020

 

W związku z dużym zainteresowaniem studentów i wykładowców realizacją kształcenia zdalnego w formie synchronicznej wprowadzamy taki tryb kształcenia.

 
Zgodnie z wytycznymi Uczelni w zakresie realizacji wszystkich modułów/przedmiotów ujętych w planach studiów zarówno dla studiów I, jak i II stopnia, prowadzenie zajęć w formie synchronicznej tj. kształcenie w czasie rzeczywistym za pomocą np. aplikacji Microsoft Teams, Hangouts, ClickMeeting, Skype, Zoom etc. jest jak najbardziej możliwe i w pełni rekomendowane przez władze uczelni.
Jest to taka forma kształcenia, która pomimo tego, że odbywa się ono zdalnie, pozwala na interakcję na linii wykładowca-student, a tym samym sprzyja zbliżeniu formy kształcenia do tej, która ma miejsce w przypadku bezpośredniego kontaktu w sali wykładowej. Nadal jest bowiem możliwe prowadzenie dyskusji, zadawanie pytań, czyli jednym słowem mówiąc aktywny udział w zajęciach „tu i teraz”.
 
Decyzja o formie w jakiej zajęcia zdalne są prowadzone (synchronicznie czy asynchronicznie) jest każdorazowo, podejmowana przez prowadzącego dany przedmiot, ale bez wątpienia powinna ona stanowić wypadkową potrzeb obu stron procesu dydaktycznego: zarówno wykładowcy jak i studentów. 
Wiele zajęć dydaktycznych w formie synchronicznej jest już prowadzonych. Często zajęcia te są realizowane w czasie rzeczywistym, czyli zgodnie z harmonogramem ujętym w planie zajęć. 
 
Z dnia na dzień zajęć tego typu będzie coraz więcej! 
 
Organizacja zajęć
  1. Studentom i wykładowcom WSF, którzy jako narzędzie do kształcenia w formie synchronicznej, zdecydowali się wykorzystać aplikację Microsoft Teams Uczelnia zapewniła bezpłatny dostęp do tego narzędzia i nadała stosowne licencje. W przypadku ewentualnych trudności i potrzeby konsultacji możliwy kontakt pod adresem e-learning@wsf.edu.pl.
  2. Wykładowca, który decyduje się na formę komunikacji synchronicznej ze studentami powinien każdorazowo zamieścić na Platformie e-learningowej (w e-kursie dedykowanym danemu przedmiotowi) termin spotkania oraz podsumowanie zajęć.
  3. W przypadku, gdy Student/Studentka z jakichś powodów (czy to osobistych, czy technicznych) nie może uczestniczyć w spotkaniu „na żywo” materiał zamieszczony na Platformie stanowi źródło informacji o tym, jaki materiał został na zajęciach zrealizowany i jakie zagadnienia powinny zostać przygotowane na kolejne spotkanie. 
 
Zachęcamy do śledzenia informacji w e-dziekanacie na stronie głównej lub w zakładce Informacje organizacyjne w okresie epidemii.
 

 

24.03.2020 r.

KOMUNIKAT DZIEKANA

 
Wrocław, 24 marca 2020 r.
 
Dziekan Wydziału Neofilologii
Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu
dr Anna Pol 
 
 
Dotyczy:
- wznowienia kształcenia, w formie zdalnej, na kierunku Filologia, na studiach I i II stopnia
 
 
Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,
 
 
uprzejmie informuję, że z dniem 23 marca br. w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu sfinalizowany został proces wznawia kształcenia, w formie zdalnej, w zakresie realizacji wszystkich modułów ujętych w planach studiów odpowiednio dla I i II stopnia. Proces wznawiania kształcenia przebiegał wg następującego harmonogramu:
  • 18 marca br. – wznowienie kształcenia w zakresie realizacji Modułu dyplomowego i Modułu seminaryjnego
  • 23 marca br. – wznowienie kształcenia w zakresie realizacji: bloków Praktycznej Nauki Języka Specjalności oraz Praktycznej Nauki Drugiego Języka, Modułu kształcenia kierunkowego, Modułu specjalizacji zawodowej, Lektoratów
 
Uruchomienie kształcenia, w formie zdalnej,  w ramach ww. modułów było możliwe, ponieważ Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego na mocy Rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dał możliwość realizacji procesu kształcenia i programu studiów w innych, alternatywnych formach, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie tego kształcenia (§ 1 ust. 2). Podsumowując należy zaznaczyć, że w obecnej sytuacji, sytuacji pandemii, kształcenie zdalne jest jedyną dozwoloną formą kształcenia na studiach wyższych. 
 
Jestem przekonana, że zaproponowane przez Uczelnię rozwiązania, wykorzystujące przede wszystkim szeroką funkcjonalność Platformy Moodle,  umożliwią Państwu efektywną kontynuację kształcenia i nie ukrywam, iż żywię głęboką nadzieję, że spotkają się z Państwa uznaniem. Bardzo bym sobie tego życzyła. Chciałabym również, abyście Państwo wiedzieli, że zarówno ja, jako przedstawiciel Władz Uczelni, oraz cały Zespół ds. wdrażania kształcenia zdalnego, którego pracami miałam przyjemność kierować, dołożyliśmy wszelkich starań, aby wypracowane przez nas narzędzia edukacji zdalnej były dla Państwa jak najbardziej korzystne i przyjazne jednocześnie. 
 
Chciałabym Państwa zapewnić, że podejmę wszelkie działania, aby jakość kształcenia, mimo iż realizowanego chwilowo w formie zdalnej,  nie uległa zmianie, a ewentualne zaległości – spowodowane czynnikami niezależnymi od Uczelni – nadrobione zostały w możliwie szybkim terminie.
 
Liczę na Państwa aktywność, zaangażowanie, a przede wszystkim zrozumienie zaistniałej sytuacji. Głęboko jednak wierzę, że ten trudny i wymagający czas wyzwoli w nas wszystkich nieodkryte źródła energii i rozwinie umiejętności dotychczas rzadziej wykorzystywane, również te w zakresie posługiwania się narzędziami informatycznymi. 
 
Ze względu na wymogi formalne zajęcia w formie zdalnej muszą być realizowane ściśle według wytycznych określonych przez Uczelnię i przekazanych do Państwa wiadomości w korespondencji mailowej, stosownie do bloków przedmiotów, które realizują Państwo w semestrze letnim 2019/2020.  Dokumenty, o których mowa to: 
  • Informacje w sprawie realizacji modułu dyplomowego/seminaryjnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia zdalnego;
  • Informacje w sprawie realizacji bloków Praktycznej Nauki Języka Specjalności i Praktycznej Nauki Drugiego Języka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia zdalnego; 
  • Informacje w sprawie realizacji Modułu B (kształcenia kierunkowego) oraz modułu dodatkowego „Język + Język”  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia zdalnego; 
  • Informacje w sprawie realizacji Modułu specjalizacji zawodowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia zdalnego;
  • Informacje w sprawie realizacji Lektoratów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia zdalnego. 
 
Wszystkie ww. dokumenty jeszcze w tym tygodniu zostaną zamieszczone w e-dziekanacie WSF
w zakładce dla Studenta. 
 
Analogiczne dokumenty, zawierające szczegółowe wytyczne odnośnie zasad realizacji ww. modułów, zostały przekazane także do wiadomości wszystkich Wykładowców i to od Nich bezpośrednio uzyskają Państwo szczegółowe informacje dot. zasad współpracy. Ze swej strony pragnę jednak zapewnić, że choć chwilowo, na wyraźne polecenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zmienia się forma kształcenia na studiach wyższych nie zmieniają się jednak jego cele,  treści, czy też zakładane efekty uczenia się!
 
Kończąc bardzo dziękuję za dotychczasowe zrozumienie zaistniałej sytuacji. Wiem, że wspólnymi siłami uda nam się osiągnąć założony cel, którym jest uzyskanie właściwych efektów uczenia się i szczęśliwe zakończenie roku akademickiego 2019/2020. W obecnej sytuacji ważne jest, abyśmy wszyscy stanęli na wysokości zadania. Dlatego w imieniu Władz Uczelni proszę Państwa nie tylko o rzetelny udział w zdalnym procesie uczenia się, ale też o podjęcie wyzwania jakim jest odnalezienie się w sytuacji pandemii. Zadbajcie Państwo o siebie oraz o swoich bliskich i jeśli to możliwe zostańcie w domu. Zostańcie w domu –  Studiujcie z domu!
 

dr Anna Pol 

Dziekan Wydziału Neofilologii
Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych