Zajęcia w trybie zdalnym
02.06.2020

01.06.2020 r.

 

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu nr 29/05/2020/1 z dnia 29.05.2020 r. egzamin dyplomowy w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 odbywa się w formie tradycyjnej lub zdalnej

Natomiast wiodącą formą przeprowadzania egzaminu dyplomowego jest forma tradycyjna w siedzibie Uczelni. Egzamin dyplomowy w tej formie będzie się odbywał z zachowaniem szczególnych warunków sanitarnych i bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i określonych przez uczelnię.

Natomiast w przypadku braku możliwości przystąpienia przez studenta do egzaminu dyplomowego w formie tradycyjnej, egzamin może odbyć się w formie zdalnej na wniosek studenta. 

Wniosek (wzór dostępny w e-dziekanacie oraz na stronie www) należy złożyć drogą elektroniczną z uczelnianej skrzynki mailowej w domenie WSF do dnia 8 czerwca br. na adres dziekanat@wsf.edu.pl lub na adresy pracowników Dziekanatu - opiekunów poszczególnych roczników.

 

Wszystkie szczegóły dotyczące egzaminów dyplomowych dostępne są w e-dziekanacie. 

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Dziekanatem.

 

Zarządzenie Rektora w sprawie formy przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akad. 2019-2020

Wzór "Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego w formie zdalnej" 

Zarządzenie Dziekan w sprawie sposobu przeprowadzania egzaminu dyplomowego w formie zdalnej w roku akad. 2019_2020

 

 

ZARZĄDZENIE REKTORA z dnia 20.05.2020 r.

 

Zarządzenie nr 20/5/2020/1 

Rektora 

Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu  

z dnia 20 maja 2020 r. 

 

w sprawie przeprowadzania egzaminów w formie zdalnej na studiach I i II stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 

 

Działając  na  podstawie  art.  23  ust.  2  pkt.  2  i  11  ustawy  Prawo  o  szkolnictwie  wyższym  i  nauce (tj.  Dz.U.  2020  r.  poz.  85,  374)  oraz  §  19  ust.1  pkt  3)  lit.  m)  Statutu  Wyższej  Szkoły  Filologicznej we Wrocławiu, w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020  r.  w  sprawie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  niektórych  podmiotów  systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tj. na podstawie Dz.U. 2020 poz. 511, 528, 643) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  niektórych  podmiotów  systemu  szkolnictwa  wyższego  i  nauki  w  związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 861)

 

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego  i  nauki  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19, przeprowadzanie  egzaminów  przewidzianych  w  planach  studiów  w  semestrze  letnim roku akademickiego  2019/2020,  odpowiednio  dla  studiów  I  i  II  stopnia,  odbywa  się  w  formie zdalnej.  

2. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów w formie zdalnej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 określa Dziekan odrębnym zarządzeniem.

§ 2

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  ogłoszenia  i  obowiązuje  w  semestrze  letnim  roku akademickiego 2019/2020 do odwołania, nie dłużej jednak niż do 30.09.2020 r. 

 

Rektor Wyższej Szkoły Filologicznej

 Prof. dr hab. Norbert Morciniec

 

Zarządzenie Rektora WSF ws. przeprowadzenia egzaminów w formie zdalnej w semestrze letnim 2019_2020

 

ZARZĄDZENIE REKTORA z dnia 20.05.2020 r.

 

Zarządzenie nr 20/5/2020/2 

Rektora 

Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu  

z dnia 20 maja 2020 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 05/5/2020/1 Rektora Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej na studiach wyższych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

 

Działając  na  podstawie  art.  23  ust.  2  pkt.  2  i  11  ustawy  Prawo  o  szkolnictwie  wyższym  i  nauce (tj.  Dz.U.  2020  r.  poz.  85,  374)  oraz  §  19  ust.1  pkt  3)  lit.  m)  Statutu  Wyższej  Szkoły  Filologicznej we Wrocławiu, w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020  r.  w  sprawie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  niektórych  podmiotów  systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tj. na podstawie Dz.U. 2020 poz. 511, 528, 643) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  niektórych  podmiotów  systemu  szkolnictwa  wyższego i nauki w wiązku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 861) 

 

zarządzam co następuje:

§ 1

W  zarządzeniu  nr  05/5/2020/1  Rektora  Wyższej  Szkoły  Filologicznej  we  Wrocławiu  z  dnia  5  maja 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej na studiach wyższych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, wprowadza się następującą zmianę: w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Decyzje w sprawie formy przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej oraz egzaminów dyplomowych w  semestrze  letnim  roku  akademickiego  2019/2020  określi  Rektor  odrębnymi  zarządzeniami. Zarządzenie  w  sprawie  formy  przeprowadzenia  sesji egzaminacyjnej  zostanie  podpisane  do  dnia 20  maja  2020  r.,  a  zarządzenie  w  sprawie  formy  przeprowadzenia  egzaminów dyplomowych najpóźniej w terminie do 31 maja 2020 r.” 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Rektor Wyższej Szkoły Filologicznej

 Prof. dr hab. Norbert Morciniec

 

Zarządzenie Rektora WSF ws. zmiany zarządzenia Rektora WSF nr 05_5_2020_1 z dnia 5 maja 2020 r.

Zarządzenie Rektora WSF w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej na studiach wyższych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w załączeniu do wiadomości.

 

ZARZĄDZENIE DZIEKANA z dnia 20.05.2020 r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Dziekana Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu Pani dr Anny Pol w sprawie:

1. zasad organizacji i przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej w zakresie PNJ w formie zdalnej na studiach I i II stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

2. zasad organizacji i przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej w formie zdalnej na studiach I i II stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

 

7.05.2020 r.

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety dotyczącej zajęć w trybie zdalnym.

Ankieta była dostępna o dniach 27.04.2020 r. - 6.05.2020 r.

Wasza opinia jest dla nas ważna. 

 

7.04.2020 r.

W związku z dużym zainteresowaniem studentów i wykładowców realizacją kształcenia zdalnego w formie synchronicznej wprowadzamy taki tryb kształcenia.

 
Zgodnie z wytycznymi Uczelni w zakresie realizacji wszystkich modułów/przedmiotów ujętych w planach studiów zarówno dla studiów I, jak i II stopnia, prowadzenie zajęć w formie synchronicznej tj. kształcenie w czasie rzeczywistym za pomocą np. aplikacji Microsoft Teams, Hangouts, ClickMeeting, Skype, Zoom etc. jest jak najbardziej możliwe i w pełni rekomendowane przez władze uczelni.
Jest to taka forma kształcenia, która pomimo tego, że odbywa się ono zdalnie, pozwala na interakcję na linii wykładowca-student, a tym samym sprzyja zbliżeniu formy kształcenia do tej, która ma miejsce w przypadku bezpośredniego kontaktu w sali wykładowej. Nadal jest bowiem możliwe prowadzenie dyskusji, zadawanie pytań, czyli jednym słowem mówiąc aktywny udział w zajęciach „tu i teraz”.
 
Decyzja o formie w jakiej zajęcia zdalne są prowadzone (synchronicznie czy asynchronicznie) jest każdorazowo, podejmowana przez prowadzącego dany przedmiot, ale bez wątpienia powinna ona stanowić wypadkową potrzeb obu stron procesu dydaktycznego: zarówno wykładowcy jak i studentów. 
Wiele zajęć dydaktycznych w formie synchronicznej jest już prowadzonych. Często zajęcia te są realizowane w czasie rzeczywistym, czyli zgodnie z harmonogramem ujętym w planie zajęć. 
 
Z dnia na dzień zajęć tego typu będzie coraz więcej! 
 
Organizacja zajęć
  1. Studentom i wykładowcom WSF, którzy jako narzędzie do kształcenia w formie synchronicznej, zdecydowali się wykorzystać aplikację Microsoft Teams Uczelnia zapewniła bezpłatny dostęp do tego narzędzia i nadała stosowne licencje. W przypadku ewentualnych trudności i potrzeby konsultacji możliwy kontakt pod adresem e-learning@wsf.edu.pl.
  2. Wykładowca, który decyduje się na formę komunikacji synchronicznej ze studentami powinien każdorazowo zamieścić na Platformie e-learningowej (w e-kursie dedykowanym danemu przedmiotowi) termin spotkania oraz podsumowanie zajęć.
  3. W przypadku, gdy Student/Studentka z jakichś powodów (czy to osobistych, czy technicznych) nie może uczestniczyć w spotkaniu „na żywo” materiał zamieszczony na Platformie stanowi źródło informacji o tym, jaki materiał został na zajęciach zrealizowany i jakie zagadnienia powinny zostać przygotowane na kolejne spotkanie. 
 
Zachęcamy do śledzenia informacji w e-dziekanacie na stronie głównej lub w zakładce Informacje organizacyjne w okresie epidemii.
 

 

24.03.2020 r.

KOMUNIKAT DZIEKANA

 
Wrocław, 24 marca 2020 r.
 
Dziekan Wydziału Neofilologii
Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu
dr Anna Pol 
 
 
Dotyczy:
- wznowienia kształcenia, w formie zdalnej, na kierunku Filologia, na studiach I i II stopnia
 
 
Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,
 
 
uprzejmie informuję, że z dniem 23 marca br. w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu sfinalizowany został proces wznawia kształcenia, w formie zdalnej, w zakresie realizacji wszystkich modułów ujętych w planach studiów odpowiednio dla I i II stopnia. Proces wznawiania kształcenia przebiegał wg następującego harmonogramu:
  • 18 marca br. – wznowienie kształcenia w zakresie realizacji Modułu dyplomowego i Modułu seminaryjnego
  • 23 marca br. – wznowienie kształcenia w zakresie realizacji: bloków Praktycznej Nauki Języka Specjalności oraz Praktycznej Nauki Drugiego Języka, Modułu kształcenia kierunkowego, Modułu specjalizacji zawodowej, Lektoratów
 
Uruchomienie kształcenia, w formie zdalnej,  w ramach ww. modułów było możliwe, ponieważ Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego na mocy Rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dał możliwość realizacji procesu kształcenia i programu studiów w innych, alternatywnych formach, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie tego kształcenia (§ 1 ust. 2). Podsumowując należy zaznaczyć, że w obecnej sytuacji, sytuacji pandemii, kształcenie zdalne jest jedyną dozwoloną formą kształcenia na studiach wyższych. 
 
Jestem przekonana, że zaproponowane przez Uczelnię rozwiązania, wykorzystujące przede wszystkim szeroką funkcjonalność Platformy Moodle,  umożliwią Państwu efektywną kontynuację kształcenia i nie ukrywam, iż żywię głęboką nadzieję, że spotkają się z Państwa uznaniem. Bardzo bym sobie tego życzyła. Chciałabym również, abyście Państwo wiedzieli, że zarówno ja, jako przedstawiciel Władz Uczelni, oraz cały Zespół ds. wdrażania kształcenia zdalnego, którego pracami miałam przyjemność kierować, dołożyliśmy wszelkich starań, aby wypracowane przez nas narzędzia edukacji zdalnej były dla Państwa jak najbardziej korzystne i przyjazne jednocześnie. 
 
Chciałabym Państwa zapewnić, że podejmę wszelkie działania, aby jakość kształcenia, mimo iż realizowanego chwilowo w formie zdalnej,  nie uległa zmianie, a ewentualne zaległości – spowodowane czynnikami niezależnymi od Uczelni – nadrobione zostały w możliwie szybkim terminie.
 
Liczę na Państwa aktywność, zaangażowanie, a przede wszystkim zrozumienie zaistniałej sytuacji. Głęboko jednak wierzę, że ten trudny i wymagający czas wyzwoli w nas wszystkich nieodkryte źródła energii i rozwinie umiejętności dotychczas rzadziej wykorzystywane, również te w zakresie posługiwania się narzędziami informatycznymi. 
 
Ze względu na wymogi formalne zajęcia w formie zdalnej muszą być realizowane ściśle według wytycznych określonych przez Uczelnię i przekazanych do Państwa wiadomości w korespondencji mailowej, stosownie do bloków przedmiotów, które realizują Państwo w semestrze letnim 2019/2020.  Dokumenty, o których mowa to: 
  • Informacje w sprawie realizacji modułu dyplomowego/seminaryjnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia zdalnego;
  • Informacje w sprawie realizacji bloków Praktycznej Nauki Języka Specjalności i Praktycznej Nauki Drugiego Języka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia zdalnego; 
  • Informacje w sprawie realizacji Modułu B (kształcenia kierunkowego) oraz modułu dodatkowego „Język + Język”  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia zdalnego; 
  • Informacje w sprawie realizacji Modułu specjalizacji zawodowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia zdalnego;
  • Informacje w sprawie realizacji Lektoratów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia zdalnego. 
 
Wszystkie ww. dokumenty jeszcze w tym tygodniu zostaną zamieszczone w e-dziekanacie WSF
w zakładce dla Studenta. 
 
Analogiczne dokumenty, zawierające szczegółowe wytyczne odnośnie zasad realizacji ww. modułów, zostały przekazane także do wiadomości wszystkich Wykładowców i to od Nich bezpośrednio uzyskają Państwo szczegółowe informacje dot. zasad współpracy. Ze swej strony pragnę jednak zapewnić, że choć chwilowo, na wyraźne polecenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zmienia się forma kształcenia na studiach wyższych nie zmieniają się jednak jego cele,  treści, czy też zakładane efekty uczenia się!
 
Kończąc bardzo dziękuję za dotychczasowe zrozumienie zaistniałej sytuacji. Wiem, że wspólnymi siłami uda nam się osiągnąć założony cel, którym jest uzyskanie właściwych efektów uczenia się i szczęśliwe zakończenie roku akademickiego 2019/2020. W obecnej sytuacji ważne jest, abyśmy wszyscy stanęli na wysokości zadania. Dlatego w imieniu Władz Uczelni proszę Państwa nie tylko o rzetelny udział w zdalnym procesie uczenia się, ale też o podjęcie wyzwania jakim jest odnalezienie się w sytuacji pandemii. Zadbajcie Państwo o siebie oraz o swoich bliskich i jeśli to możliwe zostańcie w domu. Zostańcie w domu –  Studiujcie z domu!
 

dr Anna Pol 

Dziekan Wydziału Neofilologii
Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych