Przedłużanie legitymacji studenckich
21.05.2020

AKTUALIZACJA z dnia 21.05.2020 r.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2020.853), uchylono § 45 a określający termin ważności legitymacji w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni - obecnie problematyka ta regulowana jest w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w której po art. 51a dodaje się art. 51 b ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce w brzmieniu: „W przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni".

 

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego?fbclid=IwAR3lt1Sib-wA0tw-U0hVvNdyer5LEBj4mBeO1FnpZLh0dNHAHNUrbFOX3po

 

 

12.03.2020 r.

Informujemy, że zgodnie z deklaracją wyrażoną przez Wiceprezesa Rady Ministrów RP, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina oraz informacjami przekazanymi Uczelniom przez Parlament Studentów RP, w ciągu kilku dni zostanie wydane rozporządzenie, które przedłuży automatycznie ważność legitymacji do 31 maja 2020 roku.

Oznacza to, że nie trzeba do końca marca przedłużać ich indywidualnie w dziekanacie!

Deklaracja ministerialna obejmuje także zapewnienie o zawiadomieniu stosownych instytucji, np. PKP, o podjętych decyzjach i wynikających z nich konsekwencjach, np. utrzymania prawa do obniżonej opłaty za bilet kolejowy itp. w wyniku automatycznego przedłużenia ważności dokumentu przez Ministerstwo .

Wobec powyższego, przyjmując deklarację jako wiążącą, zachęcamy do rozważnego podejmowania decyzji dot. osobistego stawiania się w Uczelni, w szczególności w działach obsługowych.

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo rekomendujemy zgłaszanie spraw wyłącznie drogą telefoniczna i mailową. Przypominamy, że znakomitą większość bieżących spraw organizacyjnych mogą Państwo bardzo skutecznie załatwić zdalnie, w czym na bieżąco Państwa wspieramy. Osobiste przedłużanie ważności legitymacji studenckich w bieżącym okresie zagrożenia epidemiologicznego nie jest potrzebne ani wskazane.

 

https://psrp.org.pl/waznosc-legitymacji-przedluzona-do-31-maja/?fbclid=IwAR19Tb2oRqaLS9Q3BKgFLuTlJteg697o0sJpclm8XHOn7j9gN6C3Xeingl0

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych