Studia w semestrze zimowym 2020/2021
17.09.2020

AKTUALIZACJA 22.09.2020 r.

 

Na studiach I stopnia (licencjackich), II stopnia (magisterskich) kształcenie w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będzie się obywać w modelu mieszanym ze zdecydowaną przewagą zajęć realizowanych online. 

 
Poniżej przedstawiamy Zarządzenie nr 35/2020 oraz 36/2020 Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 14.09.2020 r. oraz załączniki z harmonogramami określającymi, które zajęcia będą odbywać się w trybie zdalnym (online) a które w trybie tradycyjnym (w salach na uczelni).
 

Zajęcia online w czasie rzeczywistym

Wszystkie zajęcia w trybie zdalnym będą się odbywać w czasie rzeczywistym (synchronicznie), co oznacza, że studenci będą w bezpośrednim kontakcie ze sobą nawzajem oraz z prowadzącym zajęcia. W tym celu będzie wykorzystywana aplikacja Teams dostępna w ramach pakietu Microsoft 365, który jest bezpłatnie udostępniany studentom przez uczelnię.
 

Pierwsze zajęcia o charakterze organizacyjnym

We wrześniu odbędą się pierwsze zajęcia o charakterze organizacyjnym, przeznaczone dla studentów I roku oraz studentów WSF, którzy kontynuują naukę w WSB. 
Terminy spotkań:
  • 26 września 2020 r. – zajęcia dla studentów studiów niestacjonarnych,
  • 27 września 2020 r. – zajęcia dla studentów studiów niestacjonarnych,
  • 30 września 2020 r. – zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych.
Szczegółowe informacje dotyczące tych zajęć zostaną przekazana w kolejnych dniach. Zapraszamy do śledzenia strony WSB
 

Szkolenia z Teams 

W dniach 26, 27 i 30 września 2020 r. o godz. 15:00 odbędą się szkolenia z obsługi aplikacji Teams. 
Szkolenia będą mieć ten sam poziom merytoryczny, a studenci mogą wybrać najdogodniejszy dla siebie termin uczestnictwa. 
Szkolenia są bezpłatne i organizowane przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu dla studentów uczelni.
Szczegółowe informacje dotyczące tych zajęć zostaną przekazana w kolejnych dniach na stronie WSB.
 

Webinary z Dziekanem Wydziału Finansów i Zarządzania 

Odbędą się również webinary z Dziekanem Wydziału Finansów i Zarządzania dr. hab. Radosławem Kamińskim, prof. WSB. Będzie to okazja do zadania pytań oraz uzyskania dodatkowych informacji organizacyjnych. Bieżące informacje dostępne są na stronie wydarzenia.
 
Termin:
  • 29 września 2020 r. godz. 19:30 – webinar dla studentów Wyższej Szkoły Filologicznej, którzy kontynuują studia w WSB.
 

Dyżury Menedżerów kierunków i Prodziekanów

W semestrze zimowym z uwagi na to, że większość zajęć będzie odbywać się online, również kontakt z Menedżerami kierunków oraz Prodziekanami możliwy będzie zdalnie. Menedżerowie kierunków będą prowadzić comiesięczne dyżury, o ich terminach i formie (online lub na uczelni) informować będziemy Extranetem.
Do dyspozycji będą również Prodziekani, do których studenci mogą zwracać się ze sprawami studenckimi oraz zgłaszać wszelkie nieprawidłowości i wątpliwości związane z tokiem studiów. Każdy kierunek studiów objęty jest opieką Prodziekana, który będzie pełnił dyżur dla studentów minimum dwa razy w tygodniu. Terminy dyżurów będą dostępne w Extranecie.
 
Prodziekani opiekujący się kierunkiem studiów filologia:
dr Jan Świderski, dr Anna Pol 
 
 
________________________________________
 

Zarządzenie nr 35/2020
Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
z dnia 14.09.2020 r. (aktualizacja 17.09.2020 r.)
w sprawie realizacji procesu kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na studiach wyższych

Działając na podstawie § 22 ust. 2 oraz 7 pkt. 4 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, w związku z Zarządzeniem Rektora nr 24/2020 z dnia 7 września 2020 r. w sprawie realizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na studiach wyższych

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia na studiach wyższych będą odbywać się w modelu mieszanym (tj. w trybie tradycyjnym i zdalnym).
2. Zajęcia w trybie zdalnym mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie, w czasie rzeczywistym – synchronicznie, przy użyciu narzędzi wykorzystywanych przez uczelnię.
3. Do kształcenia synchronicznego służy narzędzie Microsoft 365 Teams. Platforma Moodle jest wykorzystywana jako narzędzie wspomagające.
4. W przypadku kształcenia z języków obcych w ramach prowadzonych lektoratów, mogą być wykorzystywane inne rekomendowane przez Uczelnię narzędzia.
5. W trybie tradycyjnym (bezpośrednio w salach uczelni) będą prowadzone zajęcia, w przypadku których nie ma możliwości uzyskania efektów uczenia się w trybie zdalnym oraz zajęcia lub całe dni zajęciowe, w których – ze względu na proces kształcenia oraz niezbędne czynności administracyjno-organizacyjne – konieczna jest obecność studenta na uczelni.
6. Szczegółowy zakres kształcenia w formie tradycyjnej w podziale na dni zajęciowe i/lub przedmioty określają:
a) Załącznik nr 1 – dla I roku studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich)
b) Załącznik nr 2 – dla II roku studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich)
c) Załącznik nr 3 – dla III roku studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich)
d) Załącznik nr 4 – dla IV roku studiów I stopnia (inżynierskich)
e) Załącznik nr 5 – dla studiów jednolitych magisterskich
f) Załącznik nr 6 – dla I roku studiów II stopnia
g) Załącznik nr 7 – dla II roku studiów II stopnia
h) Załącznik nr 8 – dla naborów „marcowych”


§ 2

1. Nauczyciele akademiccy prowadzący poszczególne przedmioty zobowiązani są dostosować do form poszczególnych zajęć właściwe metody kształcenia oraz sposób weryfikacji efektów uczenia się zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Nadzór nad czynnościami, o których mowa w pkt. 1 sprawują Menedżerowie poszczególnych kierunków, przy wsparciu Kierowników Zespołów Dydaktycznych.
3. Menedżerowie poszczególnych kierunków oraz właściwi Kierownicy Zespołów Dydaktycznych zobowiązaniu są w terminach realizacji zajęć w trybie tradycyjnym przebywać na terenie uczelni.


§ 3

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmiany w sposobie i trybie realizacji zajęć, w tym określonych niniejszym zarządzeniem.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

 
________________________________________
Zarządzenie nr 36/2020 Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 14.09.2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń oraz egzaminów w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021
 
 
Działając na podstawie § 22 ust. 2 oraz 7 pkt. 4 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, w związku z Zarządzeniem Rektora nr 24/2020 z dnia 7 września 2020 r. w sprawie realizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na studiach wyższych
zarządzam, co następuje:
 
§1
1.    Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia jest zobowiązany określić w Karcie Przedmiotu (KP) warunki zaliczenia i egzaminu.
2.    O przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa w pkt. 1 prowadzący zajęcia powiadamia właściwego Kierownika Zespołu Dydaktycznego.
3.    O zasadach zaliczenia i/lub przeprowadzenia prowadzący zajęcia zobowiązany jest powiadomić studentów podczas pierwszych przewidzianych planem zajęć.
 
§2
Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie danego kształcenia może odbywać się poza siedzibą uczelni, z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
§3
1.    W przypadku przedmiotów realizowanych wyłącznie w trybie zdalnym, nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia zobowiązani są prowadzenia bieżącej oceny pracy studentów oraz do przeprowadzania zaliczeń i egzaminów – jeśli jest możliwa właściwa weryfikacja efektów uczenia się – w trybie zdalnym.
2.    W przypadku braku możliwości przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym, nauczyciel akademicki zobowiązany jest poinformować o tym Dziekana nie później niż 30 dni przed przewidzianym programem studiów i Regulaminem studiów terminem.
3.    W przypadku, o którym mowa w pkt. 2, decyzję o sposobie i terminie przeprowadzenia zaliczenia i/lub egzaminu podejmuje Dziekan.
 
§4
Pełną dokumentację potwierdzającą weryfikację efektów uczenia się, prowadzący zajęcia zobowiązany jest zarchiwizować:
a)    na platformie Moodle;
b)    z wykorzystaniem narzędzi Mictrosoft 365 Teams;
c)    lub w innej formie, pozwalającej dokonać weryfikacji (dysk OneDrive, nośniki elektroniczne itp.). W takim przypadku zobowiązany jest udostępnić (przekazać) materiały właściwemu Kierownikowi Zespołu Dydaktycznego.
 
§5
Nadzór i kontrolę nad przebiegiem procesu, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu sprawują: Kierownicy Zespołów Dydaktycznych i Menedżerowie Kierunków. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Prodziekan lub Dziekan.
 
§6
Szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania zaliczeń i/lub egzaminów określa Regulamin Studiów.
 
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.10.2020 r. i obowiązuje w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.
 
Dokumenty po pobrania

Zarządzenie nr 35/2020 Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 14.09.2020 r. w sprawie realizacji procesu kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na studiach wyższych - pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 35/2020 - pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana nr 35/2020 - pdf

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dziekana nr 35/2020 - pdf

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dziekana nr 35/2020 - pdf

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Dziekana nr 35/2020 - pdf

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Dziekana nr 35/2020 - pdf

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Dziekana nr 35/2020 - pdf

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Dziekana nr 35/2020 - pdf

Zarządzenie nr 36/2020 Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 14.09.2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń oraz egzaminów w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 - pdf

© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych