Praca magisterska
Praca magisterska

Od pierwszego roku studiów rozpoczniesz cykl seminariów, którego celem jest przygotowanie Ciebie do napisania pracy magisterskiej. Temu celowi służą także zajęcia z pisania akademickiego prowadzone w ramach Praktycznej Nauki Języka.

Tematyka pracy jest wyznaczona zakresem seminarium. Masz do wyboru:

  • językoznawstwo ogólne, które obejmuje analizę strukturalną tekstów językowych lub pragmatykę komunikacji społecznej
  • językoznawstwo stosowane, czyli metodykę nauczania języka obcego lub teorię przekładu
  • literaturoznawstwo, czyli dziedzinę zajmującą się analizą wybranych tekstów literackich, publicystycznych i innych.

Praca magisterska jest autorskim opracowaniem przez studenta wybranego problemu badawczego. Określasz przedmiot badań, perspektywę i domenę badawczą, czyli o czym, jak i na podstawie czego będziesz pisać swoją pracę. 

Praca magisterska obejmuje 30-50 stron tekstu i jest pisana w języku danej filologii. Składa się m.in. z wstępu, w którym przedstawiasz temat pracy jako problem badawczy, główne zadania badawcze, itp., zasadniczego korpusu rozprawy, który obejmuje część teoretyczną i materiałowo-analityczną, podsumowanie i bibliografię. Będąc naszym studentem otrzymasz szczegółowe zalecenia dotyczące pracy magisterskiej, abyś mógł napisać ją jak najlepiej. 

Głównym celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie Cię do prowadzenia własnych badań oraz napisania pracy magisterskiej. Blok zajęć seminaryjnych trwa cztery semestry. Towarzyszące seminarium magisterskiemu seminaria przedmiotowe (pierwszy rok) i uzupełniające (drugi rok) wprowadzają Cię głębiej w problematykę wybranej dyscypliny, rozwijają Twoje umiejętności analityczne, pogłębiają umiejętności z zakresu metodologii badań filologicznych. To również dodatkowy czas na zgłębienie tematyki Twojej pracy i konsultacje z promotorem. Tematyka seminariów jest zróżnicowana i szeroka, aby każdy mógł wybrać dla siebie jak najciekawszą dziedzinę badawczą. Nie musi być związana z deklarowaną specjalizacją, więc np. wybierając specjalizację nauczycielską, możesz pisać pracę z literatury. Możesz zatem, niezależnie od tematyki pracy magisterskiej, kształcić się w kierunku praktycznym, np. tłumaczeniowym lub nauczycielskim.

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych