Słowniczek terminów akademickich
Słowniczek terminów akademickich

Przygotowaliśmy dla Ciebie słowniczek terminów, z którymi spotkasz się podczas studiów. Mamy nadzieję, że będzie pomocny.

 • dziekanat: inaczej Dział Spraw Studenckich, prowadzi dokumentację studiów
 • efekty kształcenia: określają, co wiesz, potrafisz i umiesz robić po skończeniu studiów
 • e-learning: nowoczesna forma nauczania on-line; w WSF zajęcia e-learningowe mają formę wykładów, ćwiczeń, testów i szkoleń
 • ELS: Elektroniczna Legitymacja Studencka; studenci WSF otrzymują ją bezpłatnie 
 • egzamin dyplomowy: ustny egzamin końcowy związany z pracą dyplomową (tzw. obrona pracy), po zdaniu którego  otrzymujesz tytuł licencjata lub magistra 
 • forma studiów: studia stacjonarne (dzienne) lub niestacjonarne (zaoczne)
 • harmonogram roku akademickiego: wykaz ważnych dat i terminów obowiązujący w bieżącym roku akademickim, np. terminy sesji, przerw świątecznych, oddawania kart egzaminacyjnych
 • immatrykulacja: akt przyjęcia w poczet studentów uczelni
 • karta okresowych osiągnięć studenta: wydawana w dziekanacie przed sesją egzaminacyjną, wpisywane są do niej wszystkie zaliczenia, które otrzymasz w danej sesji
 • kierunek studiów: szerokie pojęcie określające ogólnie dziedzinę, np. filologia, chemia, zarządzanie
 • kolokwium: sprawdzian bieżącej wiedzy studenta, najczęściej w formie pisemnej, ale może być też kolokwium ustne
 • konwersatorium: jedna z form zajęć na uczelni wyższej, połączenie wykładu z dyskusją
 • Polska Rama Kwalifikacji: podstawowe założenia i wymagania określone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w stosunku do programów kształcenia i efektów kształcenia na danym kierunku/specjalności
 • plan studiów: określa czas trwania studiów, spis przedmiotów, godzin, punktów ECTS, itp.
 • praca dyplomowa: pisemna praca studenta powstała pod kierunkiem promotora, której złożenie, a następnie zdanie egzaminu dyplomowego (tzw. obrona pracy) warunkuje otrzymanie tytułu licencjata lub magistra
 • program Erasmus: europejski program współpracy międzyuczelnianej, w ramach której student może wyjechać na semestr lub rok do wybranej uczelni partnerskiej
 • program kształcenia: określa zakres materiału, który będziesz realizował w obrębie danego przedmiotu celem osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia
 • promotor: opiekun naukowy studenta podczas pisania pracy dyplomowej; inaczej kierujący pracą, posiada tytuł min. doktora 
 • punkty ECTS: tzw. punkty kredytowe (za poszczególne przedmioty) potrzebne do zaliczenia semestru lub roku akademickiego
 • rektor: przełożony ogółu kadry i studentów uczelni, instancja odwoławcza
 • rok akademicki: zaczyna się zazwyczaj 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego, obejmuje dwa semestry
 • semestr: okres zajęć dydaktycznych zakończony sesją; w roku akademickim są dwa semestry: zimowy i letni, każdy trwa ok.15 tygodni
 • seminarium: forma zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej; polega m. in. na przygotowaniu i przedstawieniu przez studentów wybranych zagadnień naukowych
 • seminarium dyplomowe: jego celem jest przygotowanie Cię do napisania pracy dyplomowej
 • sesja: okres kończący każdy semestr, podczas którego zdobywasz zaliczenia i zdajesz egzaminy; podczas jednej sesji w WSF może być maksymalnie 6 egzaminów
 • sesja poprawkowa: dodatkowy termin egzaminów dla osób, które nie przystąpiły lub nie zdały egzaminów w terminie podstawowym
 • studia I stopnia: inaczej studia licencjackie, w WSF trwają 3 lata, czyli 6 semestrów; po ich ukończeniu otrzymasz tytuł licencjata i możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia
 • studia II stopnia: inaczej studia magisterskie, w WSF trwają 2 lata, czyli 4 semestry; po ich ukończeniu masz tytuł magistra; możesz kontynuować naukę na studiach III stopnia, czyli doktoranckich
 • stypendium: pomoc finansowa przyznawana przez uczelnię z budżetu państwa lub środków własnych na ściśle określonych zasadach (w ramach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym)
 • wykład gościnny: spotkanie z (najczęściej) zagranicznym gościem, specjalistą w swojej dziedzinie, którego wykład jest uzupełnieniem lub rozszerzeniem programu kształcenia
 • wykład monograficzny: przedstawia gruntownie zagadnienia i dziedziny, w których prowadzący specjalizuje się i prowadzi badania naukowe
 • zaliczenie: wynik końcowy z danego przedmiotu zapisywany za pomocą ocen lub w formie zal. lub nzal. umieszczany na karcie okresowych osiągnięć studenta, konieczny do zakończenia semestru
HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych