Languages in Contact, 26-27 maja 2012
Languages in Contact, 26-27 maja 2012
27.05.2012

W dniach 26 – 27 maja 2012 roku odbyła się kolejna edycja Languages in Contact – cyklicznej międzynarodowej konferencji, która jest wspólnym przedsięwzięciem Komisji Nauk Filologicznych Wrocławskiego Oddziału PAN oraz Katedry Semiotyki Lingwistycznej i Komunikologii Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu (WSF), kierowanej przez Prof. dr. hab. Zdzisława Wąsika. Obie instytucje reprezentował Prof. dr hab. Piotr Chruszczewski, który był głównym inicjatorem oraz organizatorem konferencji.

Zgodnie z założeniem, konferencję „Languages in Contact 2012” poświęcono lingwistyce kontaktu (ang. Contactlinguistics). Realizacja konferencji służyła osiągnięciu następujących głównych celów tj.: rozbudowie metodologicznego aparatu badawczego językoznawstwa antropologicznego i lingwistyki kontaktu; propagowaniu tych bardzo młodych i nowatorskich dyscyplin badań w Europie; integracji polskiego, europejskiego i amerykańskiego środowiska naukowego zajmującego się badaniami lingwistyki kontaktu, językoznawstwa antropologicznego, jak również językami mniejszościowymi i ginącymi.

Podczas konferencji zaprezentowano dorobek specjalistów-filologów z różnych dziedzin językoznawstwa antropologicznego, lingwistyki kontaktu, językoznawstwa ogólnego i kontrastywnego. Pomysłodawcy i organizatorzy konferencji kierowali się potrzebą zbadania społeczności mownych języków mniejszościowych, języków ginących oraz języków kontaktu (w tym pidżynów i kreoli), jak również zamiarem dookreślenia przedmiotu badania praktyk kulturowych realizowanych za pomocą języka, zawierających się w badaniach, którymi zajmuje się szeroko pojęta lingwistyka kontaktu.

Konferencja miała charakter międzynarodowy, o czym świadczy obecność wielu prelegentów ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Włoch, Gruzji, Rumunii oraz polskich ośrodków akademickich m.in. z Wrocławia, Poznania, Krakowa, Warszawy, Nowego Targu i Rzeszowa. Autorami wykładów plenarnych byli wybitni językoznawcy: Prof. dr John R. Rickford (Uniwersytet Stanforda, USA). Prof. dr Richard L. Lanigan (Międzynarodowy Instytut Komunikologii w Waszyngtonie, USA). Prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (Wydział Anglistyki, UAM, Poznań). Dr Marcin Kilarski ((Wydział Anglistyki, UAM, Poznań).

Tematyka konferencji stworzyła możliwość prezentacji nowych językoznawczych obszarów badawczych dotyczących analizy języków mniejszościowych, zanikających oraz kontaktów językowych. Poziom naukowy konferencyjnych prezentacji został wysoko oceniony przez uczestników konferencji, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnej, już czwartej edycji tego naukowego wydarzenia w czerwcu roku 2014. Zwieńczeniem konferencji będzie publikacja wybranych referatów w tematycznej monografii pokonferencyjnej w ramach serii wydawniczej Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu.

Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawował Komitet Naukowy, w skład którego weszli: Prof. dr hab. Stanisław Prędota (Komisja Nauk Filologicznych Wrocławskiego Oddziału PAN, Uniwersytet Wrocławski); Prof. dr hab. Zdzisław Wąsik (Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu) oraz Prof. dr hab. Piotr Chruszczewski (Komisja Nauk Filologicznych Wrocławskiego Oddziału PAN; Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu).

Obejrzyj galerię zdjęć z konferencji
 

Czym są tzw. contact languages?

W krótkiej rozmowie z profesorem WSF Piotrem Chruszczewskim nasz gość z Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii, profesor John Rickford, wyjaśnia, co kryje się pod pojęciem języków pidżynowych (contact languages).
 

Fonetyka w nauczaniu, medycynie i nowoczesnej technologii

Pani profesor Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk z Wydziału Anglistyki UAM w Poznaniu wymienia liczne zastosowania opisów fonetycznych języków, podkreślając ich rolę zarówno w nauczaniu, jak i na styku językoznawstwa z medycyną (terapia patologii mowy) czy techniką (systemy syntezowania i rozpoznawania mowy).

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych