Erasmus+ dla studentów
Erasmus+ dla studentów

Warunki uczestnictwa w Programie Erasmus+

Najlepszym okresem planowania semestru studiów za granicą w uczelni partnerskiej WSF jest drugi rok studiów licencjackich. Warto pamiętać, że rekrutacja na kolejny rok akademicki odbywa się rok wcześniej – zwykle w styczniu i lutym. Zachęcamy więc wszystkich studentów pierwszorocznych do wzięcia udziału w rekrutacji na kolejny – drugi rok akademicki. Przedtem zapraszamy na grudniowe spotkania informacyjne na temat wyjazdów z Programu Erasmus+.

Rodzaje mobilności studentów w ramach Programu Erasmus+:

  • wyjazdy w celu zrealizowania części studiów w uczelni partnerskiej za granicą (3 – 12 miesięcy),
  • wyjazdy w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie (2 – 12 miesięcy).

Główne zasady dotyczące wyjazdów studentów w Programie Erasmus+:

  • każdy student posiada łącznie 12 miesięcy tzw. kapitału wyjazdowego tzn. w trakcie jednego cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka), może wyjechać kilkakrotnie, ale łącznie nie na dłużej niż 12 miesięcy (np. 2 razy po 6 miesięcy lub 3 razy po 4 miesiące),
  • absolwenci mają możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki lub staże w ciągu 12 miesięcy od zakończenia studiów; rekrutacja przeprowadzana jest na ostatnim roku studiów a okres praktyki/stażu jest wliczany do łącznego czasu trwania mobilności na poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd,
  • studenci pobierający stypendium socjalne oraz z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatek do grantu Erasmus+ z Programu PO WER. 

Kandydat/ka na wyjazd stypendialny w ramach programu Erasmus+ powinna:

  • być studentem lub absolwentem Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu (studia stacjonarne i niestacjonarne),
  • w momencie wyjazdu ukończyć pierwszy rok studiów,
  • zaliczyć pozytywnie ostatni semestr studiów przed wyjazdem,
  • nie przebywać na urlopie i nie korzystać z przerwy w studiach,
  • mieć uregulowane wszystkie zobowiązania finansowe wobec uczelni.

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa i uczelnianych zasad rekrutacji na wyjazdy stypendialne znajdują się w Regulaminie kwalifikacji oraz na stronie programu Erasmus+ (www.erasmusplus.org.pl).

Zaliczenie okresu studiów w uczelni partnerskiej: punkty ECTS

ECTS (Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów) to europejski system oceniania funkcjonujący również w naszej uczelni. Umożliwia on stypendystom Erasmusa+ realizację części studiów w WSF w jednej z europejskich uczelni partnerskich.
Zaliczenie semestru realizowanego na uczelni zagranicznej w WSF jest możliwe pod warunkiem uzyskania min. 30 punktów ECTS za semestr (a 60 za rok). Jest to suma punktów uzyskanych łącznie za granicą oraz w WSF. 
Okres spędzony za granicą jest uznawany przez Wyższą Szkołę Filologiczną za integralną część studiów pod warunkiem realizacji indywidualnego programu zajęć (Learning Agreement). Jego treść jest ustalana na bazie programów studiów uczelni zagranicznej i WSF oraz zatwierdzana przez Dział Nauczania oraz Koordynatora ECTS oraz programu Erasmus+.
 Przewidziany czas na realizację ewentualnych różnic programowych, w trybie Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS), to okres 1 - 2 semestrów od przyjazdu ze stypendium.

Dokumenty do pobrania:

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych