Erasmus+ dla pracowników
Erasmus+ dla pracowników

Zasady realizacji wyjazdów pracowników: nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) oraz wyjazdów pracowników celach szkoleniowych (STT)

  1. Wyjazdy w ramach STA mogą odbywać się wyłącznie do uczelni partnerskich posiadających ważną Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE), z którymi Wyższa Szkoła Filologiczna (WSF) podpisała umowy bilateralne, z uwzględnieniem uzgodnionych w tych umowach miejsc, dyscyplin naukowych i/lub problematyki zajęć dydaktycznych. Wyjazdy w ramach STT mogą odbywać się do wszelkich instytucji edukacyjnych, szkoleniowych oraz zajmujących się pracą z młodzieżą na terenie krajów uczestniczących w programie. Na wyjazd kwalifikowani są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracyjni zatrudnieni w WSF.
  2. Głównym celem wyjazdów kadry akademickiej (STA) w ramach programu Erasmus+ jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej (minimum 8 godzin dydaktycznych w przypadku pobytów tygodniowych lub krótszych niż jeden tydzień), natomiast celem wyjazdu pracowników (STT) jest udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej.
  3. Pobyt nauczyciela akademickiego/pracownika WSF na wyjeździe typu STA/STT powinien trwać od 2 dni do 2 miesięcy.
  4. Dofinansowanie uzależnione jest od długości pobytu (stawki dzienne zróżnicowane ze względu na kraj według zaleceń Narodowej Agencji Programu Erasmus+) i jest przyznawane w WSF na maksymalnie 5 dni roboczych.
  5. Kandydat na wyjazd STA/STT ma świadomość, że Program Erasmus+ nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z utrzymaniem za granicą. Wszelkie sprawy dotyczące planowania podróży, tj. rezerwacji i zakupu biletu, ubezpieczenia czy rezerwacji zakwaterowania zagranicą leżą w gestii beneficjenta.
  6. Wsparcie indywidualne z Programu Erasmus stanowi jedynie dofinansowanie pobytu za granicą.
  7. Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd STA/STT jest akceptacja tzw. „Indywidualnego programu nauczania/szkolenia”/ (Individual Teaching/Work Programme), który jest uzgodniony z instytucją przyjmującą. Dokument ten określa: zakładane cele nauczania, tematykę wykładów/szkolenia i oczekiwane rezultaty.
  8. Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy. Przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników preferencyjnie traktowani są pracownicy etatowi uczelni (wykorzystywanie mobilności w programie Erasmus+ do podnoszenia kwalifikacji pracowników etatowych). Kandydat na wyjazd z Programu Erasmus+ może odwołać się od decyzji komisji kwalifikacyjnej w terminie do 7 dni do Rekrota WSF. 
  9. Rekrutacja kandydatów zainteresowanych wyjazdami w ramach STA/STT prowadzona jest przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus oraz Dział Współpracy z Zagranicą po otrzymaniu informacji z Narodowej Agencji o środkach dostępnych dla WSF na finansowanie wyjazdów kadry.

Wymagana dokumentacja:

Dokument
Opis

- Indywidualny program nauczania - Individual Teaching Programme

 
 
 

- Indywidualny program szkolenia/Indywidualny plan pracy – Individual Work Programme

- Przygotowany przed wyjazdem nauczyciela akademickiego do uczelni partnerskiej i uzgodniony między stronami program planowanych zajęć w uczelni partnerskiej określający cele wyjazdu i nauczania, tematykę zajęć oraz oczekiwane rezultaty. Indywidualny program nauczania stanowi podstawę zakwalifikowania nauczyciela akademickiego na wyjazd.

 

- Przygotowany przed wyjazdem pracownika administracji do uczelni partnerskiej i uzgodniony między stronami indywidualny program szkolenia określa zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz zadania pracownika.

Formularz zgłoszeniowy

W uzasadnieniu wyjazdu należy podać wyjazd dydaktyczny/ szkoleniowy w ramach programu Erasmus+. Dział Współpracy
z Zagranicą informuje o ilości środków przeznaczonych na realizację wyjazdu programu Erasmus+. Wniosek na wyjazd za granicę należy złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą (pok. 112) najpóźniej 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem.

Umowa finansowa

Pracownik dydaktyczny/ administracyjny jest zobowiązany do podpisania z Wyższą Szkoła Filologiczną umowy finansowej, która jest podpisywana przez beneficjenta i Kanclerza WSF. Na podstawie umowy możliwe jest wypłacenie środków finansowych na wyjazd.

Potwierdzenie pobytu - wzór

Po zakończeniu mobilności należy przywieźć „Potwierdzenie pobytu” czyli tzw. Confirmation of Stay. Dokument  powinien być sporządzony na papierze firmowym instytucji przyjmującej i zawierać dokładny czas pobytu (zgodnie z datami na umowie finansowej pomiędzy Uczelnią a Beneficjentem,) oraz, jeśli dotyczy, ilość przeprowadzonych zajęć (min. 8 godzin/tydzień)

Dokument należy złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą (pok. 112) najpóźniej do 2 tygodni od zakończenia pobytu.

Sprawozdanie

Indywidualny Raport Uczestnika on-line na stronie Narodowej Agencji Programu Erasmus: link do raportu jest automatycznie wysłany na adres e-mailowy uczestnika.

Ubezpieczenie zdrowotne

Pracownik uczestniczacy w mobilności zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (karta EKUZ).

Rozliczenie z pobytu polega na przedstawieniu Koordynatorowi Uczelnianemu powyższych dokumentów. Formularze dostępne są w biurze Działu Współpracy z Zagranicą i na stronie internetowej uczelni: www.wsf.edu.pl .

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, zgodnie z umową z Narodową Agencją Programu Erasmus+ jest zobowiązana do posiadania wszystkich w/w dokumentów z każdej zrealizowanej wizyty. Poprawność i kompletność dokumentacji jest kontrolowana, a wszelkie uchybienia mogą prowadzić do konieczności zwrotu grantu.

Środki finansowe przyznane dla uczelni na wypłatę stypendiów dla pracowników uczelni są ustalane i przyznawane przez Agencję Narodową Programu Erasmus+.

Formularze do pobrania:

 

 

 

 

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych