Dlaczego doskonalenie zawodowe?

Niestandardowość procesu dydaktycznego, komunikacyjny charakter pracy, a także stale zmieniająca się rzeczywistość edukacyjna sprawiają, że kompetencje zawodowe nauczycieli i lektorów języków obcych nie mają postaci finalnej, lecz podlegają nieustannym przeobrażeniom w toku całego ich życia. Oznacza to, że proces ‘stawania się profesjonalnym nauczycielem i lektorem’  jest procesem niezwykle złożonym i trudnym, a przede wszystkim ma charakter ciągły.

Uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego przyczynia się do pogłębienia wiedzy nauczycieli i lektorów języków obcych, a przede wszystkim do nabycia nowych umiejętności glottodydaktycznych, pozwalających na efektywne funkcjonowanie w klasie szkolnej. Do najważniejszych z nich należą:

  • umiejętności metodyczne – umożliwiające planowanie i prowadzenie lekcji zorientowanej na rozwijanie kompetencji komunikacyjnej uczniów;
  • umiejętności psychologiczno – pedagogiczne – wyrażające się w znajomości zasad komunikacji międzyludzkiej, a tym samym efektywnej komunikacji na płaszczyźnie nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic;
  • umiejętności innowacyjno – kreatywne – umożliwiające różnicowanie metod i technik nauczania języka obcego w zależności od możliwości i potrzeb uczniów;
  • umiejętności interaktywne – pozwalające nauczycielowi języka obcego na „odnalezienie” się i skuteczne działanie w tak dynamicznym procesie, jakim jest niewątpliwie proces dydaktyczny;
  • umiejętności medialne – pozwalające na wykorzystywanie nowych technologii w procesie nauczania języka obcego;
  • umiejętności międzykulturowe – umożliwiające nauczanie języka obcego w kontekście kulturowym, a tym samym pozwalające na rozwijanie u uczniów strategii ułatwiających komunikowanie się z przedstawicielami innych kultur;
  • umiejętności refleksyjne – pozwalające nauczycielowi na dokonywanie samoobserwacji i samooceny.

Konieczność ciągłego doskonalenia, a tym samym rozwoju zawodowego warunkowana jest także przepisami prawa oświatowego (Dz. U. 2013 poz. 393 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli), które to obliguje nauczycieli, w tym nauczycieli języków obcych, do ubiegania się o kolejne stopnie awansu zawodowego. Faktem bezspornym jest zatem to, iż udział w rozmaitych formach doskonalenia wzmacnia pozycję zawodową oraz prestiż nauczycieli i lektorów języków obcych.

 

Powrót do strony głównej

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych