Ekostrategia

Głównym celem projektu „Filolog dla środowiska” było wzmocnienie potencjału rozwojowego WSF poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej, wykorzystanie nowoczesnych metod w kształceniu i wzrost świadomości kadry i studentów WSF w zakresie kwestii środowiskowych. Jednocześnie rozwój współczesnej uczelni nie może odbywać się w oderwaniu od otoczenia społecznego, oczekiwań interesariuszy zewnętrznych, wreszcie norm i uwarunkowań prawnych. Dlatego jednym z elementów wzmacniania potencjału uczelni było opracowanie w ramach projektu strategii rozwoju proekologicznego WSF. Zielona strategia powstała w odpowiedzi na potrzebę wzmacniania społecznej odpowiedzialności uczelni, w oparciu o przeprowadzone badania oraz wzorce i inspiracje zaczerpnięte od instytucji partnerskiej, i stanowi podstawę do rozszerzenia priorytetów WSF o zasady zarządzania z uwzględnieniem troski o środowisko naturalne i wpływ uczelni na jego kondycję i ochronę. Włączając element środowiskowy do zarządzania, WSF dołączyła do grona podmiotów społecznie odpowiedzialnych, nie tylko przestrzegających zasad ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju, ale przede wszystkim kształtujących świadome postawy szacunku i odpowiedzialności za środowisko naturalne wśród całej akademickiej społeczności i jej otoczenia.

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych