E-podręcznik

W celu wyposażenia wykładowców WSF w wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania nowoczesnych narzędzi ICT, w tym w szczególności związanych z uczeniem się i nauczaniem języków obcych na odległość opracowany został w ramach projektu podręcznik e-learningowy. Jego przygotowanie i wdrożenie było także niezbędne dla opracowania wysokiej jakości kursów e-learningowych z zakresu specjalistycznych języków obcych, stanowiących jeden z założonych rezultatów projektu. E-podręcznik składa się z dwóch części. Część I ma charakter techniczno-dydaktyczny i opracowana zastała w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Zawarte zostały w niej instrukcje w zakresie opracowywania materiałów dydaktycznych i ich cyfryzacji, sposobów i metod prezentacji treści kształcenia w formie multimedialnej, przygotowania i weryfikacji interaktywnych ćwiczeń i zadań sprawdzających. Druga część e-podręcznika ma charakter merytoryczny i opracowana została odrębnie dla każdej ze specjalności prowadzonej w WSF: filologii angielskiej, filologii germańskiej, filologii hiszpańskiej i filologii włoskiej. W tej części zamieszczone zostały także wskazówki metodyczne dot. wykorzystywania poszczególnych e-zadań w procesie dydaktycznym. E-podręcznik zamieszczony został na platformie e-learningowej WSF.

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych