Programy ramowe

Jednym ze szczegółowych celów projektu „Filolog dla środowiska” było przygotowanie programów nauczania dla kursów z zakresu języków specjalistycznych i dydaktyki nauczania języka obcego w oparciu o tematykę środowiskową. Tak określony cel został zrealizowany w 100% i łącznie opracowanych zostało ponad 30 autorskich programów ramowych – dokumentów wspierających wykładowców w przygotowywaniu kart opisu przedmiotów oraz prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów: Ziemia i jej zasoby, Ekoturystyka, Ekokomunikacja, Green Energy, Prawo i ekopolityka, Zdrowie i profilaktyka. Przygotowane opisy ramowych programów nauczania zawierają spójne opisy: wymagań wstępnych do realizacji przedmiotu, efektów kształcenia, metod weryfikacji, metod dydaktycznych, warunków zaliczenia oraz realizowanych treści. Oprócz tego, że ukierunkowane są w szczególności na szeroko rozumianą tematykę środowiskową, uwzględniają również kształtowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy – lokalnego, regionalnego, UE i globalnego. Programy ramowe przygotowane zostały odrębnie dla czterech specjalności prowadzonych w WSF: filologii angielskiej, germańskiej, hiszpańskiej i włoskiej.

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych