FAQ- Pytania i odpowiedzi
23.03.2020

Co dla społeczności akademickiej – studentów, wykładowców i pracowników administracji uczelnianej oznacza wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego i zawieszenie zajęć dydaktycznych?

 

Ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego leży w kompetencjach Premiera RP, zaś za zawieszenie zajęć dydaktycznych w formie kontaktowej odpowiada Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od dnia 12 marca 2020 roku wszystkie Uczelnie w Polsce (WSF decyzją Rektora już od 11 marca br.) miały obowiązek odwołać wszelkie zajęcia dydaktyczne kontaktowe, a z czasem, w związku z wprowadzeniem zakazu organizowania zgromadzeń powyżej 50 osób, odwołane musiały zostać również zaplanowane konferencje, debaty, warsztaty itp.

 

Mamy świadomość, że działania władz krajowych powodowane są powagą zagrożenia, dążeniem do minimalizowania ryzyka i troską o bezpieczeństwo społeczeństwa. Konsekwencje tych działań mają jednak oczywisty bardzo poważny wpływ na funkcjonowanie wielu instytucji. W przypadku Uczelni zmiany te koncertują się szczególnie w obszarach organizacji dydaktyki (przejście na formę zdalna), obsługi administracyjnej procesu kształcenia (reorganizacja pracy działów obsługowych) oraz zarządzania instytucją (w okresie zaistniałych wyjątkowych okoliczności, z uwzględnieniem zarówno efektywności działań, jak i, co najważniejsze, bezpieczeństwa wszystkich członków akademickiej społeczności).

 

Wprowadzone zmiany oznaczają dla WSF:

  • kontynuację kształcenia studentów w zmienionych warunkach, tj. zdalnie, w wirtualnej przestrzeni Platformy e-learningowej WSF; 
  • prowadzenie spraw administracyjnych dot. organizacji i toku studiów w formie zdalnej (mail, telefon, poczta tradycyjna), z zapewnieniem możliwości bezpośredniego kontaktu z pracownikami działów obsługowych wyłącznie w ramach dyżurów w określonych dniach i godzinach;
  • wzmocnienie roli skutecznej komunikacji ze studentami, wykładowcami oraz pracownikami uczelni, co oznacza przede wszystkim bezzwłoczne publikowanie wszelkich informacji, w tym z poziomu ministerialnego, instrukcji oraz ustaleń w e-dziekanacie WSF, na stronie www.wsf.edu.pl i/lub poprzez rozsyłanie mailowo komunikatów dedykowanych określonych grupom odbiorców.

 

Bardzo prosimy o bieżące śledzenie wszelkich informacji publikowanych w przestrzeniach informacyjnych WSF. W sytuacji wątpliwości lub jakichkolwiek pytań prosimy o mailowy i telefoniczny kontakt z pracownikami Uczelni, którzy w trybie zdalnym pracują dla Państwa w pełnym wymiarze czasu pracy, pozostając gotowymi do możliwie szybkiej i efektywnej pomocy (wszelkie adresy mailowe dostępne są w e-dziekanacie w zakładce „Kontakt”). Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się szczegółowe pytania przygotowaliśmy dla Państwa także w formie niniejszego opracowania FAQ. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami, które na bieżąco będziemy aktualizować. W tym miejscu również dziękujemy za wszelkie przejawy Państwa zrozumienia i życzliwości w tej wymagającej dla nas wszystkich sytuacji! Bądźcie zdrowi!

 
 
 
 
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dzień 21 marca br. zawieszenie zajęć dydaktycznych w Uczelniach obowiązuje do 10 kwietnia br. Wiemy jednak, że ta decyzja związana jest z zagrożeniem epidemiologicznym, które jest zjawiskiem dynamicznym, ważne jest zatem śledzenie informacji bieżących, na wypadek gdyby sytuacja miała się zmienić.
 
 
Obecnie (tj. 21.03.2020 r.) MNiSW nie planuje zmian w kalendarzu roku akademickiego, dotyczy to m.in. terminów rekrutacji na studia i przeprowadzania egzaminów dyplomowych. Zawieszenie zajęć nie wstrzymuje procesu kształcenia i poszczególne zajęcia w najbliższym czasie zostaną wznowione z wykorzystaniem dostępnych i możliwych środków zdalnych. Przygotowane przez zespół uczelniany wytyczne do kształcenia zdalnego zostały już (do 20 marca br.) przekazane studentom i wykładowcom WSF.
 
 
Legitymacje elektroniczne, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020 zachowują automatycznie ważność do dnia 31 maja 2020 roku (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 12 marca 2020 roku), bez konieczności osobistego stawiania się w tym celu w Dziekanacie.
AKTUALIZACJA z 21.05.2020 r. - proszę o bieżące sprawdzanie informacji w e-dziekanancie lub na stronie poświęconej legitymacjom studenckim.
 
 
Decyzją władz WSF studenci, którzy w wyniku zaistniałych okoliczności nie mieli możliwości przystąpienia do zaliczeń/egzaminów zaplanowanych na czas 11.03.2020-15.03.2020 i/lub możliwości skorzystania z terminów późniejszych, na które wcześniej uzyskali zgodę w ramach indywidualnego przedłużenia sesji egzaminacyjnej, zostają awansowani na semestr letni z odpowiednim wpisem/oznaczeniem przy przedmiotach niezaliczonych w związku z zaistniałymi okolicznościami; działanie to nie oznacza żadnych dodatkowych kosztów dla studentów; wpis chroni interesy studentów w czasie obowiązywania zagrożenia epidemicznego, ale jednocześnie osoby objęte tym działaniem są zobowiązane do bezzwłocznego przystąpienia do zaległych zaliczeń/egzaminów po przywróceniu dydaktyki kontaktowej; więcej szczegółów w e-dziekanacie i pod adresem mailowym dziekanat@wsf.edu.pl;   
  
 
Uczelnia pomimo zawieszenia zajęć dydaktycznych jest czynna. Aby jednak ograniczyć ryzyko epidemiologiczne uprzejmie prosimy o załatwianie bieżących spraw za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i mailowej. Wszelkie kontakty dostępne są w e-dziekanacie. 
 
 
Ze względów bezpieczeństwa praca kontaktowa działów jest ograniczona i będzie prowadzona w siedzibie uczelni wyłącznie w formie dyżurów w określonych dniach i godzinach. Prosimy sprawdzać w e-dziekanacie i na stronie internetowej uczelni informacje o zmianie godzin pracy poszczególnych działów. Poza wskazanymi dyżurami pracownicy procedują zgłaszane sprawy w trybie zdalnym.
 
 
Skierowanie pracowników w tryb pracy zdalnej stanowiło od początku odpowiedź na zdecydowaną rekomendację rządzących w tym zakresie – ograniczania kontaktów bezpośrednich i tym samym zwiększania ogólnego bezpieczeństwa. W przypadku naszej Uczelni świadczenie pracy w trybie zdalnym przez pracowników administracyjnych, w tym w szczególności w działach obsługowych (Dziekanat, Kwestura, Sekretariat, Biblioteka, DWZ) nie wpływa negatywnie na bieżącą obsługę studentów i wykładowców. Zapewniamy, że pracownicy WSF pracując zdalnie, pozostają do Państwa dyspozycji w pełnym wymiarze czasu pracy, w komunikacji telefonicznej i mailowej, na bieżąco procedując zgłaszane sprawy. W tym miejscu zdecydowanie raz jeszcze rekomendujemy, by planując wizytę w uczelni uprzednio upewnić się, czy jest to rzeczywiście niezbędne. Zapewniamy, że znakomitą część spraw na bieżąco i efektywnie załatwiamy w trybie zdalnym. Jeśli mają Państwa pytania lub wątpliwości z tym związane, zapraszamy do kontaktu!
 
 
Nie, zgodnie z rekomendacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kształcenie zostaje przeniesione na formę zdalną, ale z maksymalnym utrzymaniem treści kształcenia i weryfikowaniem efektów uczenia się, uzyskiwanych przez studentów; kształcenie zdalne ma być prowadzone z użyciem dostępnych do tego narzędzi informatycznych i technologii ICT. W WSF przestrzenią do tego dedykowaną jest Platforma e-learningowa WSF. Obrazowo można przedstawić to tak, że od momentu wznowienia zajęć dydaktycznych nadal będą „spotykać się” ze sobą wykładowcy i studenci WSF, ale nie w salach dydaktycznych, tylko w określonych „miejscach”, tj. kursach na platformie e-learningowej.
 
 
Kształcenie zdalne oznacza przeniesienie dydaktyki z formy spotkań w czasie rzeczywistym na formę kontaktu zdalnego, tj. w przestrzeni wirtualnej. Możliwe są dwa główne modele kształcenia zdalnego – synchroniczny (prowadzony w czasie rzeczywistym i kontakcie on-line, np. Skype) i asynchroniczny (prowadzony ciągle poprzez zamieszczanie materiałów, w tym interaktywnych, w przestrzeni wirtualnej oraz jednoczesne prowadzenie komunikacji ze studentami, ale niekoniecznie w czasie rzeczywistym, np. poprzez forum, do którego można przyłączyć się w dowolnym momencie).
 
 
Nasza uczelnia ma bogate doświadczenie w zakresie kształcenia blended-learningowego i e-learningowego, zatem już na starcie kształcenia zdalnego naszym atutem jest doświadczenie naszego zespołu e-learningowego, obsługującego platformę, oraz naszych wykładowców. Przestrzenią dedykowaną kształceniu zdalnemu w WSF jest platforma e-learningowa. Co do zasady, wg instrukcji przekazanych mailowo do 20 marca br. studentom i wykładowcom, kształcenie zdalne w WSF będzie odbywać się wg modelu asynchronicznego. Wszelkie formy  prowadzenia zajęć online nie są jednak wykluczone! Stawiamy na jak najwyższą jakość i efektywność kształcenia zdalnego – jeśli wykładowca zaproponuje grupie spotkanie na Skypie lub udział  w webinarium, serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa!
 
 
Ze względu na fakt, że plan zajęć obejmuje przedmioty zróżnicowane i realizowane z wykorzystaniem zróżnicowanych metod dydaktycznych, powołany w uczelni zespół ds. wdrożenia kształcenia zdalnego opracował szczegółowe osobne instrukcje dla każdej z grup przedmiotów; studenci i wykładowcy otrzymali zatem wytyczne, w jaki sposób prowadzone będą zdalnie zajęcia z zakresu PNJ, wykładów kierunkowych, zajęć specjalizacji zawodowych oraz, jeśli dotyczy to danego studenta, także seminarium dyplomowego. Prosimy o dokładne zapoznanie się z przesłanymi instrukcjami!
 
 
Opracowany przez zespół ds. wdrożenia kształcenia zdalnego w WSF zestaw instrukcji oraz założone na platformie e-learningowej WSF kursy to, pisząc obrazowo, plan i rekomendowany model prowadzenia poszczególnych przedmiotów w formie zdalnej; na tym etapie zadanie przejmują już wykładowcy; to oni będą zapełniali treściami kursy na platformie e-learningowej; prowadzący zajęcia, tak jak byłoby to w formie kontaktowej, będą wysyłać i publikować w odpowiednich miejscach na platformie ćwiczenia do wykonania, komentarze zwrotne, informacje organizacyjne dedykowane przedmiotom itd.; w sprawach konkretnych zajęć prosimy zatem kontaktować się bezpośrednio ze swoimi wykładowcami;
 
Ewentualne zapytania lub kłopoty z dostępnością do kursów na platformie e-learningowe (aspekt techniczny) prosimy zgłaszać wyłącznie mailowo na adres elearning@wsf.edu.pl.
 
 
Jeśli można dostrzec szklankę do połowy pełną w czasie pandemii, to odpowiedź na to pytanie może być tego przykładem. Otóż, zajęcia przepadają zwykle wtedy, gdy wykładowca z przyczyn organizacyjnych lub osobistych nie może fizycznie się na nie stawić. W przypadku kształcenia zdalnego to ryzyko jest zminimalizowane; zajęcia/treści publikowane na platformie będą odpowiednio oznaczane – kolejne jednostki będą dedykowane zajęciom, które odbyłyby się w czasie rzeczywistym (oznaczane będą datami odpowiadającymi zajęciom, które normalnie odbyły się tego dnia w Uczelni). Skoro zajęcia nie będą odwoływane, to nie będzie też konieczności ich odrabiania; materiały powinny być zamieszczane na bieżąco; jeśli wykładowca z uzasadnionych powodów umieści je z pewnym opóźnienie, powinien o tym studentów zawiadomić.
 
 
Celem seminariów dyplomowych realizowanych w formie zdalnej jest ukończenie prac dyplomowych w terminie i umożliwienie seminarzystom przystąpienia do obron w terminach określonych harmonogramem r.a.; w dniu publikacji zestawu FAQ nie ma żadnych wiążących zapowiedzi, które mówiłyby o przesunięciach w harmonogramie roku akademickiego, skutkujących także przeniesieniem w czasie egzaminów dyplomowych. 
 
 
Obowiązujące w czasie publikacji FAQ informacje ze strony MNiSW wskazują, że terminy egzaminów dyplomowych nie są zagrożone, a co za tym idzie, wg informacji, którymi dysponujemy, składanie prac dyplomowych powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi zasadami, tj. w Dziekanacie Uczelni. 
 
 
Do czasu przywrócenia zajęć dydaktycznych w budynku WSF Biblioteka prowadzi obsługę czytelników w ograniczonym zakresie. Prosimy o zapoznanie się z informacjami dot. godzin pracy kontaktowej Biblioteki zamieszczonymi w e-dziekanacie. Decyzją Władz Uczelni Biblioteka na czas zagrożenia epidemicznego zawiesza przypadające terminy zwrotów wypożyczonych pozycji. Nie będą również naliczane w tym okresie kary za brak terminowych zwrotów.
 
 
Biuro Karier WSF w okresie zawieszenia dydaktyki pracuje wyłącznie zdalnie, ale w pełnym wymiarze i serdecznie zaprasza zainteresowanych konsultacjami, wymianą informacji czy poradami do kontaktu mailowego, k.likus@wsf.edu.pl, oraz na facebookowy fanpage Biura Karier WSF. Po uprzednim umówieniu się możliwa jest rozmowa online, np. Skype. Wato skorzystać! Zachęcamy!
 
 
Podobnie jak pozostałe działy obsługowe, Ksero/Szatnia działa wyłącznie we wskazanych dniach, pełniąc obowiązki w trybie dyżurów; prosimy o zapoznanie się z informacjami nt. pracy działu w e-dziekanacie; możliwe jest zlecanie druku/kopiowania, ale dla zachowania maksimum bezpieczeństwa rekomendujemy przesyłanie skanów/plików do powielenia/wydruku w wersji elektronicznej, jako załączniki do maila, a potem tylko szybki i bezpieczny odbiór materiałów w godzinach pracy działu.
 

 

Pytania i odpowiedzi w wersji pdf. - Kliknij

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych