Kandydat do doktoratu
Kandydat do doktoratu

Otworzyć przewód doktorski w WSF mogą osoby, które:

 • Ukończyły studia II stopnia (magisterskie) lub równorzędne albo posiadają Diamentowy Grant oraz dyplom ukończenia studiów I stopnia
 • Są zainteresowane problematyką językoznawczą i prowadzeniem badań naukowych w zakresie tej dyscypliny nauk humanistycznych
 • Są zainteresowane popularyzowaniem nauki oraz uczestnictwem w badaniach językoznawczych prowadzonych w WSF
 • Pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i umocnić swoją pozycję na rynku pracy. Przygotowują bądź prowadzą projekt naukowo-badawczy pod opieką samodzielnego pracownika nauki

Warunkiem do wszczęcia przewodu doktorskiego w WSF jest:

 • Złożenie wniosku o wszczęcie przewodu do Rady Wydziału Neofilologii
 • Posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym (określonym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki) lub recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej
 • Posiadanie tematu i koncepcji rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie, której ma być otwarty przewód doktorski
 • Złożenie propozycji osoby promotora oraz dyscypliny dodatkowej
 • Złożenie wymaganych dokumentów

Stopień doktora nadaje się osobie, która:

 • Posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny
  W szczególnych przypadkach stopień doktora można nadać osobie, która posiada co najmniej tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny i uzyskała Diamentowy Grant w ramach programu ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Zdała egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez Radę Wydziału
  Egzaminy doktorskie są przeprowadzane w zakresie:
  1) Dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej
  2) Dyscypliny dodatkowej (określonej przez Radę Wydziału)
 • Przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską
  Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Za zgodą Rady Wydziału, rozprawa doktorska może być przedstawiona w języku innym niż polski.
 • Zdała egzamin z nowożytnego języka obcego
  Egzamin jest wymagany w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada dokumentu potwierdzającego znajomość języka na poziomie co najmniej B2 wg ESOKJ, zgodnie w wymogami określonymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w drodze rozporządzenia. Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego

Osoba do kontaktu:
Marzena Franków
m.frankow@wsf.edu.pl

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych