Etapy przewodu doktorskiego
Etapy przewodu doktorskiego

Przewód doktorski

Przebieg nadania stopnia doktora w WSF jest podzielony na pięć etapów. Do uruchomienia postępowania i wszczęcia przewodu doktorskiego może przystąpić kandydat spełniający wszystkie wymagania określone w zakładce Kandydat do Doktoratu

 

 • ETAP I: OTWARCIE PRZEWODU, PROMOTOR

  1. Kandydat składa wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego;
  2. Kandydat przedstawia kierownikowi jednostki organizacyjnej: 
   • oryginał lub poświadczoną (przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski) kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny (w szczególnych przypadkach stopień doktora można nadać osobie, która posiada co najmniej tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny i uzyskała Diamentowy Grant w ramach programu ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego);
   • proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej oraz propozycję osoby promotora oraz dyscypliny dodatkowej;
   • wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego wraz z odpowiednim zapisem dzieł artystycznych i dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz informację o działalności popularyzującej naukę;
   • proponowaną dyscyplinę dodatkową;
   • informację o przebiegu przewodu doktorskiego (jeśli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie) wraz z wnioskiem o wszczęcie kandydat może przedstawić:
    • certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego;
    • wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż polski;
  3. Rada Wydziału Neofilologii wszczyna przewód doktorski oraz wyznacza promotora, w celu sprawowania opieki naukowej nad kandydatem.
 • ETAP II: OPIEKA PROMOTORSKA

  Okres opieki promotorskiej nad kandydatem (spotkania i konsultacje).
 • ETAP III: ROZPRAWA, RECENZENCI

  1. Kandydat przedkłada promotorowi rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem w formie elektronicznej i w formie papierowej. Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a rozprawa doktorska w języku obcym również streszczeniem w języku polskim.
  2. Promotor przedstawia przewodniczącemu Rady Wydziału Neofilologii rozprawę doktorską wraz ze swoją pisemną opinią;
  3. W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie;
  4. Rada Wydziału Neofilologii, na wniosek przewodniczącego rady, powołuje, co najmniej dwóch recenzentów.
 • ETAP IV: RECENZJE, EGZAMINY

  1. Recenzje przedstawiane są Radzie Wydziału Neofilologii, w formie papierowej i elektronicznej, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o ich sporządzenie. W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, recenzja zawiera ocenę indywidualnego;
  2. Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawienia rozprawy doktorskiej, które kandydatowi i promotorowi przekazuje Rada Wydziału. Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę doktorską kandydat przedkłada Radzie Wydziału, która kieruje ją do ponownej oceny tych samych recenzentów. Recenzenci przedstawiają Radzie Wydziału recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie.
  3. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie internetowej szkoły wyższej przeprowadzającej przewód doktorski. Streszczenie rozprawy zamieszcza się w dniu podjęcia przez radę jednostki uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów. Streszczenie rozprawy i recenzje pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania stopnia doktora;
  4. Rada Wydziału przekazuje wszystkie recenzje Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zwanej Centralną Komisją, w formie elektronicznej. Centralna Komisja zamieszcza przekazane recenzje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centralnej Komisji;
  5. Rada Wydziału powołuje komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego. Egzaminy doktorskie zdaje się przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału;
  6. Kandydat, który przedstawił certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, jest zwolniony z egzaminu w zakresie języka obcego;
  7. W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminów doktorskich Rada Wydziału, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na jego powtórne zdawanie, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz.
 • ETAP V: DOPUSZCZENIE DO OBRONY, PUBLICZNA OBRONA – NADANIE STOPNIA DOKTORA

  1. Rada Wydziału, po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opiniami promotora i recenzjami oraz po uzyskaniu przez kandydata pozytywnych wyników egzaminów, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony;
  2. Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu Rady Wydziału albo komisji doktorskiej z udziałem recenzentów i promotora. Podczas obrony kandydat przedstawia główne założenia rozprawy doktorskiej, a następnie recenzenci przedstawiają swoje recenzje;
  3. Po zakończeniu obrony Rada Wydziału podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia obrony i nadania stopnia doktora, a komisja doktorska przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora.
 • Osoba do kontaktu:
  Marzena Franków
  m.frankow@wsf.edu.pl

  HRBottom links ects ds
  © 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
  Ochrona danych osobowych