Tryb Eksternistyczny
Tryb Eksternistyczny

Przewód doktorski

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 25 lutego 2013 r. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu uzyskała uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. 

Kandydatem do wszczęcia przewodu doktorskiego może zostać osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów II stopnia lub równorzędnych, która pomyślnie przeszła proces kwalifikacji. Tryb Eksternistyczny jest przeznaczony dla osób, które posiadają wydaną lub przyjętą do druku publikację naukową, temat i koncepcję rozprawy doktorskiej oraz propozycję opiekuna naukowego. W postępowaniu kwalifikacyjnym oceniane są przedstawione przez  kandydata dokumenty, a w razie potrzeby przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna.  Po pomyślnym zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, zbiera się Rada Wydziału Neofilologii WSF i podejmuje uchwałę w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w WSF.

 

Zasady przyjęć na Tryb Eksternistyczny

Osoba do kontaktu:
Marzena Franków
m.frankow@wsf.edu.pl

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych