Oświata

Oświata

Na podstawie porozumienia o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Filologiczną we Wrocławiu a „Oświatą” Spółdzielnią Pracy Wrocław, od roku akademickiego 2011/12, studenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) w ramach wszystkich specjalizacji mogą brać udział w certyfikowanym kursie pilota wycieczek, realizowanym w ramach projektu nr POKL.04.01.01-00-087/10, pn. „Budowa potencjału rozwojowego uczelni poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz wzrost jakości kształcenia w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kurs obejmuje 150 godz. wykładów i ćwiczeń praktycznych oraz wycieczki fakultatywne wyjazdowe.

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych