dr Aleksander Kobylarek

Specjalność naukowa:

 • pedagogika
 • andragogika
 • studia kulturowe

Prowadzone przedmioty:

 • pedagogika
 • psychopedagogika 

Zainteresowania badawcze:

 • edukacja dorosłych
 • organizacja szkolnictwa wyższego
 • dydaktyka szkoły wyższej
 • e-learning
 • uczenie się w "trzecim wieku"

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe: 

1996 Uniwersytet Wrocławski - magister
2003 Uniwersytet Wrocławski - doktor

Publikacje naukowe samodzielne (książki):

 • Sytuacja społeczno – zawodowa absolwentów uniwersytetu. Na przykładzie Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2004

Publikacje naukowe zbiorowe i redakcyjne: 

 • Kobylarek A., Semków J. (red.), Edukacja uniwersytecka w warunkach zmiany kulturowej, Wrocław 2008, Atut.
 • Kobylarek A. (red.)- Wspólnota akademicka na pograniczu nauk humanistycznych. Analizy interdyscyplinarne, Toruń 2008, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • L. Jakubowska- Malicka, A. Kobylarek, M. Pryszmont- Ciesielska: Ponowoczesne konteksty edukacji - audiowizualność, cyberprzestrzeń, hipertekstualność, Atut, Wrocław 2009.
 • Kobylarek A. (red.), Wspólnota i różnica. Interdyscyplinarne analizy, studia i rozprawy , Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009.
 • Aleksander Kobylarek, Luba Jakubowska Malicka, Jacek Gulanowski, Joanna Golonka (red.), Ogrody nauk i sztuk. Szkice, studia i interpretacje na pograniczach nauk, Wrocław 2010.
 • Aleksander Kobylarek, Ewa Kozak (red.), Starość u progu XXI wieku. Uniwersytety Trzeciego Wieku wobec problemów starzejącego się społeczeństwa, Wrocław 2010

Artykuły:

 • Rozdział w książce: Społeczności lokalne w regionie. Analiza pojęć oraz podstawowe podejścia badawcze, [w:] Zierkiewicz E. (red.) 2006 , Tworzyć, zmieniać, aktywizować… Animacja społeczno- kulturalna jako mobilizowanie potencjału indywidualnego i przeciwdziałanie bezradności społecznej, Wrocław, Mar-Mar, s.97-102.
 • Artykuł: Redefinicja funkcji szkół wyższych z punktu widzenia interesów środowisk lokalnych (teoria mostu). „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2005/2, s.32-38.
 •  Rozdział w książce: Animacja społeczno- kulturalna jako metoda aktywizacji środowiska lokalnego, [w:] Zierkiewicz E. (red.) 2006 , Tworzyć, zmieniać, aktywizować… Animacja społeczno- kulturalna jako mobilizowanie potencjału indywidualnego i przeciwdziałanie bezradności społecznej, Wrocław, Mar-Mar, s.35-47.
 • Rozdział w książce: Edukacja dorosłych w przestrzeniach strumieni, [w:] Gwożdzicka- Piotrowska M., Zduniak A. ( red.) Edukacja w społeczeństwie ryzyka tom 1 Bezpieczeństwo jako wartość, Poznań 2006, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, s. 376-382.
 • Rozdział w książce: Symbole przemocy. ‘Gorące’ narzędzia manipulacji medialnej [w:] Siemieniecki B. (red.), Manipulacja- media- edukacja, Toruń 2007, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 81-90.
 • Rozdział w książce: Dorastanie do poziomów obywatelskości,[w] A. Szerląg (red.), Edukacja obywatelska w społeczeństwach wielokulturowych, Impuls, Kraków 2007, s. 61-72.
 • Rozdział w książce: Starość w społeczeństwie ponowoczesnym [w:] A. Dąbrowski, R. Rowiński (red.), Sprawna starość, AWF Warszawa, Warszawa 2007, s.65-73.
 • Artykuł: Inteligencja sieciowa. Intelektualiści w społeczeństwie internetowym, [w:] „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”, Legnica 2007, s.107-112.
 • Artykuł: Episteme i doksa w późnej nowoczesności [w:] Andrzej J. Sowiński (red.), „Pedagogika Szkoły Wyższej” 2007/nr 30(Wiedza i mądrość w edukacji akademickiej), , s.57-69.
 • Rozdział w książce: Uniwersytet w komunikacyjnej sieci, [w:] Kobylarek A., Semków J. (red.), Edukacja uniwersytecka w warunkach zmiany kulturowej, Wrocław 2008, Atut, s.79-95.
 •  Rozdział w książce: Anihilacja granic edukacji w Uniwersytecie Trzeciego Wieku na przykładzie UTW we Wrocławiu, [w:] Czajkowska A., Rondalska D. (red.), Edukacja bez granic- mimo barier. Przestrzeń tworzenia, Poznań 2008, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, s.325-329.
 • rozdział w książce: Internet a sztuka seksualnie transgresyjna [w:] Jabłońska M.(red.), Estetyka- Sztuka- Media. Konteksty i przestrzenie edukacyjne, Wrocław 2008, Atut, s.173-180.
 • Artykuł: Program doskonalenia kwalifikacji nauczycieli akademickich- doświadczenia hiszpańskie, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, 2008/1, s. 99-116.
 • rozdział w książce: Psychologiczne pułapki komunikacji w Internecie, [w:] Marek Sokołowski, Oblicza Internetu. Opus Universale. Kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie Internetu, Elbląg 2008, s. 129-136.
 • rozdział w książce: Bierny obywatel, [w:] A. Keplinger, Bierność społeczna. Studia interdyscyplinarne, ENETHEIA, Warszawa 2008, s. 269-279
 • rozdział w książce: O wychowanie do starości, [w:] R. Konieczna- Woźniak (red.), Dorosłość wobec starości. Oczekiwania- Radości- Dylematy, Poznań 2008, s.83-90.
 • Rozdział: Misja uniwersytetu w społeczeństwie sieciowym, [w:] A. Sowiński (red.), Kultura akademicka w oglądzie pedagogicznym, Ars Atelier, Szczecin 2009, s.119-128
 • Rozdział w książce: Kompetencje komunikacyjne w systemie umiejętności nauczyciela akademickiego [w:] K. Błaszczyk, M. Drzewowski, W. J. Maliszewski, Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, , ss. 334 – 342.
 • Rozdział w książce: Między hipertekstem a hiperwięzią. O tworzeniu się nowych wspólnot internetowych [w:] L. Jakubowska- Malicka, A. Kobylarek, M. Pryszmont- Ciesielska, Ponowoczesne konteksty edukacji - audiowizualność, cyberprzestrzeń, hipertekstualność, Wrocław 2009.
 • L. Jakubowska- Malicka, A. Kobylarek, M. Pryszmont- Ciesielska: Ponowoczesne konteksty edukacji - audiowizualność, cyberprzestrzeń, hipertekstualność, Wrocław 2009.
 • Rozdział w książce: Kompetencje absolwenta szkoły wyższej- model teoretyczny, [w:] A. Szerląg (red.), Kompetencje absolwentów szkół wyższych na miarę czasów. Wybrane ujęcia, Atut, Wrocław 2009, s.25-34.
 • Rozdział w książce: Gry i gierki komunikacji społecznej. Informacyjne uwikłania i zależności /rozdział XV/, [w:] Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Cyberświat- możliwości i zagrożenia, Żak Warszawa 2009, s.323-337.
 • Rozdział w książce: Wspomaganie uczenia się poprzez Internet (implikacje dla przeciętnego użytkownika), [w:] D. Ciechanowska (red.), Proces kształcenia akademickiego studenta, Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin 2009, 101-111.
 • Artykuł: Wyzwania społeczeństwa sieciowego wobec kompetencji komunikacyjnych nauczyciela akademickiego, [w:] „Pedagogika Szkoły Wyższej”, 2010 (nr 32), 117-124.
 • "Journal of Education Culture and Society” 2010/1- redaktor naczelny czasopisma
 • Artykuł: Uniwersytet Trzeciego Wieku jako kanał transferu informacji i wiedzy, [w:] W. Horyń, J. Maciejewski (red.), Nauczyciel andragog we współczesnym społeczeństwie, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3216, s.365-371, Wrocław 2010.

Referaty i odczyty:

 • V Krajowa Konferencja „Manipulacja w mediach” Toruń 29 - 30 marca 2006 r. wystąpienie z referatem: Symbole przemocy. „Gorące” narzędzia manipulacji medialnej.
 • (międzynarodowe) Seminarium naukowe „Komunikowanie społeczne w edukacji- determinanty kompetencji komunikacyjnych nauczycieli akademickich Lądek Zdrój 30.05-01.06.2006 wystąpienie z referatem: Miejsce kompetencji komunikacyjnych w systemie umiejętności nauczyciela akademickiego 
 • Konferencja Międzynarodowa „Edukacja w Polsce wobec wyzwań konkurencyjności Unii Europejskiej” Wrocław 6-7 czerwca 2006 wystąpienie z referatem: Kontrowersje wokół procesu bolońskiego
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja XXI wieku- Edukacja w społeczeństwie „ryzyka” Zakopane 25-27 października 2006 wystąpienie z referatem: Edukacja dorosłych w przestrzeniach strumieni
 • XIX Forum Pedagogów „Wartości edukacji uniwersyteckiej w społeczeństwie uczącym się” Wrocław- Brzeg 27-28 października 2006 wystąpienie z referatem Uniwersytet w społeczeństwie sieciowym
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja obywatelska w społeczeństwie wielokulturowym w dobie globalizacji” Wrocław 17-18 listopad 2006 wystąpienie z referatem Dorastanie do poziomów obywatelskości.
 • Ogólnopolski Zjazd Naukowy „Wiedza i mądrość w edukacji akademickiej”, Międzyzdroje 23-24 maja 2007 wystąpienie z referatem: Episteme i doksa w późnej nowoczesności
 • III Interdyscyplinarna Konferencja z cyklu „Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych” Wrocław 11 – 12. 06. 2007 OBLICZA BIERNOŚCI wystąpienie z referatem Bierny obywatel
 •  Konferencja Uniwersytety III Wieku. Możliwości działania i praktyka. Udział bierny na imienne zaproszenie kancelarii sejmu, Warszawa 25 maja 2007
 • Konferencja „Nowoczesna aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych” 14.09.2007 Wołów, referat proszony: „III wiek- bierność czy wycofanie”.
 •  XX Forum Pedagogów „Estetyka- Sztuka- Media. Konteksty i przestrzenie edukacyjne” 17-18 października Wrocław, referat : Internet a sztuka seksualnie transgresyjna
 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja XXI wieku- Edukacja bez granic mimo barier, referat: „Anihilacja granic edukacji w Uniwersytecie Trzeciego Wieku na przykładzie UTW we Wrocławiu” 23-26 października 2007.
 • VII Konferencja Naukowa „Sprawna starość”, 3 listopada Warszawa referat: Starość w społeczeństwie ponowoczesnym
 • Człowiek dorosły wobec starości- Poznań 15-16 listopada 2007, referat: Wychowanie do starości
 • Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej 19-20 maj 2008 Międzyzdroje Kultura akademicka w oglądzie pedagogicznym referat: Uniwersytet w społeczeństwie sieciowym.
 • Szkolnictwo Wyższe wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy Łódź 12-13 czerwca 2008 r., referat: Uniwersytety Trzeciego Wieku wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy
 • XXI Forum Pedagogów Wrocław 22-23 października 2008 : Ponowoczesne konteksty edukacji- audiowizualność, cyberprzestrzeń, hipertekstualność, referat: Między hipertekstem a hiperwięzią. O tworzeniu się nowych wspólnot internetowych 
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Humanistyczny wymiar kształcenia akademickiego Jakich kompetencji potrzebuje absolwent szkoły wyższej? Wrocław 20-21 listopad, referat- Kompetencje absolwenta szkoły wyższej- model teoretyczny.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa TALENTY 2008 Wrocław 28-29 listopad 2008 r. referat: Idea uniwersytetu
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nauczyciel andragog w społeczeństwie wielokulturowym, Wrocław 03-04 grudnia 2008 r. referat: Uniwersytet Trzeciego Wieku jako kanał transferu informacji i wiedzy
 • Konferencja naukowa Starość jako zadanie społeczne i indywidualne, Wrocław 15.12.2008 Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR, udział w panelu dyskusyjnym w roli eksperta na zaproszenie organizatorów.
 • Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej, 17-19.05.2009 wystąpienie z referatem Wyzwania społeczeństwa sieciowego wobec kompetencji komunikacyjnych nauczyciela akademickiego
 • Międzynarodowa konferencja Drezno 24.11.2009-26.11.2009 Wykorzystanie potencjału starszych ludzi – kapitał przyszłości, wystąpienie z referatem: Leistungsfähigkeit der älteren Generation an der Universität des 3-ten Lebensalter
 •  Międzynarodowa konferencja Challenges and Opportunities of Aging Societies 4 Leaf Clover Quality Model for Senior Service Sector Wrocław 29.11-02.12.2009, moderacja sekcji „Lifelong learning and active seniors”, wystąpienie z referatem: University of the Third Age in the Wrocław University. Financing and managing.
 • Lebenslangen Lernen, Seniorenbildung und gesundes Altern im europäichen Kontext, 07.05.2010 Drezno, wystąpienie z referatem The potencial of elderly
 • Metody badań przestrzeni wirtualnej Legnica 5.11.2010 udział z referatem (współautorstwo z Magdaleną Wotus) Podmiot hipertekstualny komunikujący się. Zastosowanie technik analizy semantycznej i strukturalnej do analizy hipertekstu
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Nauczyciel akademicki wobec wyzwań edukacyjnych XXI wieku, Wrocław 25.11.2010, wystąpienie z referatem Nauczyciel akademicki wobec wymagań społeczeństwa wiedzy i porozumienia

Członkostwa w stowarzyszeniach naukowych:

 • 2008-2010 skarbnik w stowarzyszeniu AVEC
 • 2010 prezes fundacji Pro Scientia Publica

Wyróżnienia i nagrody:

 • 2007- nagroda rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za wybitne osiągnięcia organizacyjne
 • 2008- nagroda studentów "Pedagogiczne Guru" za kompetencje merytoryczne w działalności dydaktycznej
 • 2010- nagroda rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za wybitne osiągnięcia naukowe
 • 2010- nagroda rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za wybitne osiągnięcia organizacyjne

Informacje dodatkowe:

od 2006 r. kierowanie Uniwersytetem Trzeciego wieku w Uniwersytecie Wrocławskim

od 2005 r. opieka nad kołem naukowym Variograf działającym przy Uniwersytecie Wrocławskim

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych