prof. dr hab. Ewa Kębłowska-Ławniczak

Sylwetka naukowa

 • 1991 doktor nauk humanistycznych, UAM Poznań
 • 2005 habilitacja: literaturoznawstwo, literaturoznawstwo angielskie, Uniwersytet Wrocławski
 • 2007 profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Wrocławski; profesor Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu

Specjalność naukowa

 • historia literatury angielskiej,
 • kulturoznawstwo,
 • literatura angielska,
 • literatura porównawcza,
 • literaturoznawstwo angielskie, teatr

Doświadczenie dydaktyczne

Prof. Kębłowska-Ławniczak prowadziła wszystkie zajęcia z zakresu literatury i kultury angielskiej: zajęcia kursowe (wykłady i ćwiczenia), wykłady monograficzne, uzupełniające, proseminaria, seminaria licencjackie, seminaria magisterskie, zajęcia specjalizacyjne, zajęcia uzupełniające dla magisterskich seminariów literaturoznawczych. Prowadziła także wybrane zajęcia z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego w zakresie ćwiczeń w pisaniu oraz tłumaczeń.

Historia literatury angielskiej
Literatura w języku angielskim
Literaturoznawstwo
Kultura i literatura
Dramat i teatr okresu 16-17 wieku
Dramat i teatr współczesny

Recenzje i oceny dorobku naukowego

 • 2012/2013 Teresa Bruś, Life Writing as Self-Collecting in the 1930s: Cecil Day Lewis and Louis MacNeice, (rec. monografii i dorobku habilitacyjnego)
 • 2013 Ryszard Wolny, Patrick White: Australia's Poet of Mythic Landscapes of the Soul: Man, Language, Autobiography, ( rec. wydawnicza monografii)
 • 2012 Wasylak Katarzyna, Monistic Cosmologies In Modern Mythopoeic Fantasy: Rejection of Transcendence in Favor of Immanence in Selected Works of Ursula K. Le Guin, Philip Pullman and Nancy Farmer (Kosmologie monistyczne we wspólczesnej fantasy mitopeicznej: odwrót od transcendencji ku immanencji w wybranych powieściach Ursuli K.Le Guin, Philipa Pullmana i Nancy Farmer (rec. rozprawy doktorskiej)
 • 2012 Ojrzyńska, Katarzyna, Taniec w wybranych utworach współczesnych dramatopisarzy irlandzkich jako odzwierciedlenie zmian społecznych w Irlandii./ Dance in Selected Works of Contemporary Irish Dramatists as a Reflection of Social Changes in Ireland (rec. rozprawy doktorskiej, UŁ)
 • 2011 Mirowska, The Micropolitical Dimension of Harold Pinter’s Dramatic Writing, (rec. rozprawy doktorskiej, Uniwersytet Łódzki).
 • 2010 Stankomir Nicieja, In the Shadow of the Iron Lady. Thatcherism as a Cultural Phenomenon and its Representation in the Contemporary British Novel (rec wydawnicza publikacji podoktorskiej)
 • 2009 Mariusz Marszalski, The Metaphysical Perspective in the Drama of Sam Shepard, David Rabe and David Mamet (recenzja wydawnicza habilitacji)
 • 2008 Małgorzata Nitka, Narodziny Pasażera. Kolej i defamiliaryacja rzeczywistości w 19 wieku, Uniwersytet Śląski ( recenzent CKK praca habilitacyjna i dorobek)
 • 2008 Barbara Leftih, Strategie obserwacji w kulturze i literaturze amerykańskiej końca dziewiętnastego i początku dwudziestego wieku, (recenzja doktoratu, Uniwersytet Wroclawski, pod kier. Prof. Tadeusza Rachwała, Uniwersytet w Toruniu, SWPS)
 • 2008 Litter, Waste and Rubbish, red. Tadeusz Rachwał, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej (rec. wydawnicza monografii)
 • 2001 Philip Armstrong. Shakespeare’ Visual Regime. Tragedy, Psychoanalysis and the Gaze. Palgrave.

Kształcenie magistrów i licencjatów

Wypromowanych ponad 100 magistrów i ponad 100 licencjatów

Promotorstwo i opieka naukowa

Wypromowani doktorzy :

 • Ludmiła Makuchowska , Elementy dyskursu naukowego w eschatologicznej poezji John’a Donne’a (Elements of Scientific Discourse in the Eschatological Poetry of John Donne); obrona 2011 - doktorat z wyróżnieniem.
 • Marcin Tereszewski , The Aesthetics of Failure: Ineffability in the Works of Samuel Beckett) Estetyka niepowodzenia: niewyrażalność w dziełach Samuela Becketta; obrona 2010 - doktorat z wyróżnieniem.
 • Katarzyna Karwowska, Constructing Literary Places in the Selected Works of John Maxwell Coetzee („Konstruowanie miejsc tekstualnych w wybranych utworach Johna Maxwella Coetzee’ego”); obrona 2013 - doktorat z wyróżnieniem.
 • Wojciech Zawisza Drąg, Revisiting Loss: The Uses of Memory in the Novels of Kazuo Ishiguro (Doświadczenie straty a pamięć w powieściach Kazuo Ishiguro); obrona 2013 - doktorat z wyróżnieniem.

Opieka promotorska nad 2 doktorantami (Tina Oziewicz, Robert Kielawski)

Doświadczenie organizacyjne i zajmowane stanowiska

 • 1993-2002: wicedyrektor ds. dydaktyki Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. wicedyrektor ds. ogólnych Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego; kierownik Studiów Wieczorowych (niestacjonarnych) na poziomie licencjackim oraz magisterskim w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (okres 13 lat, do 2007).
 • 2007: członkostwo CDE (The German Society for Contemporary Theatre and Drama in English)
 • 2009: wieloletnie członkostwo w Zarządzie PASE (Polish Association for the Study of English); od 2009 wiceprzewodnicząca PASE
 • 2006-2009: kierownik Zakładu Literatury Angielskiej i Amerykańskiej
 • 2007-2010 kierownik Pracowni Literatury Angielskiej XIX i XX Wieku
 • 2009- kierownik Zakładu Literatury Angielskiej i Studiów Porównawczych
 • 2010: członek Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej
 • 2011-2014 Członek Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
 • 2012 Przewodnicząca Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego (PASE, Polska)
 • 2012 Członek Zarządu European Society for the Study of English (ESSE)

Nagrody, wyróżnienia i stypendia zagraniczne

 • 1993-2006 liczne nagrody i wyróżnienie JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 2013 Medal Złoty za długoletnią służbę nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Stypendia: Oxford University (Lady Margaret Hall); kilkukrotnie stypendia od British Council (Warwick University, London, Tours); Uniwersytet w Tybindze.

Konferencje z referatami i wykłady (wybór)

Konferencje PASE (Gdańsk, Lublin, Kazimierz, Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Opole, Łódź, Kalisz), Edycje Drama Through Ages: Łódź; Edycje CDE: Heidelberg, Attendorn, Paderborn,Wiedeń; ESSE Strasbourg, Tours, Edynburg (Landscape and Politics), Oxford (Corpus Christi); Warwick University; Instytut Etnografii i Etnologii—Wrocław; Edycje SILSE Opava; Kraków: Gender Studies; Jelenia Góra, Łódź: Transgressions, Izmir (Turcja) CSS 2011, Pase 2011,Łódź 2011 Drama Through Ages: Erotics, 2013 Warszawa Face to Face-Page to Page, 2013 Gdańsk-Sopot In-between, 2013 Łódź Diversity and Homogeneity, itd.,

Książki

 1. Shakespeare and the Controversy over Baroque, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław, 1994.
 2. The Visual Seen and Unseen: Insights into Tom Stoppard’s Art. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004.
 3. From Concept-City to City Experience: A Study in Urban Drama. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut, 2013.

Artykuły i rozdziały

 1. ” On Mannerism and Manneristic Elements in the Early Works of John Lyly,” Anglica Wratislaviensia XIII, 1984.
 2. “The Rhetoric of Ambivalence in Endimion and The Woman in the Moone,” Studia Anglica Wratislaviensia XVIII, 1990.
 3. ”Symbol – Allegory – Metaphor. Some Remarks on Richard Crashaw’s Sacred Poetry,” Anglica WratislaviensiaXXI, 1991.
 4. “Some Perspectives on Periodization,” Anglica Wratislaviensia, XXV, 1993.
 5. ”Textualizing Subjectivity. The Use of Fictions and Theatricalities in The Magus” (współautorstwo Anna Cichoń) Studia Anglica Wratislaviensia XXI. 1996.
 6. “The Subject in Process: Shelagh Delaney’s A Taste of Honey,” Studia Anglica Wratislaviensia XXXIII, Wrocław, 1998.
 7. “Memory and Forgetting: A Debate on Theatre in Wertenbaker’s Our Country’s Good,” Festschrift For Professor Jan Cygan on the Occasion of His 70th Birthday. Edited by Michał Post. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław,1999.
 8. „Widz i aktor w obrazach postmodernistycznych,” Transformacja, Ponowoczesność Wokół nas i w nas. Katedra Etnologii Uniwersytet Wrocławskiego,1999.
 9. “Visuality and Textuality in Tom Stoppard’s Landscape Play: Arcadia,” PASE Papers in Literature and Culture. Proceedings of the 8th Annual Conference of the Polish Association for the Study of English, Wrocław, 2000.
 10. “W stronę wolności – feministyczne poszukiwania alternatywnej estetyki,” Dylematy Wolności, red. Maria Reut, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2001.
 11. “Skandal w ramach paradygmatu wzrokocentrycznego,” Gender w Humanistyce, red. Magorzata Radkiewicz, Rabid, Krakow, 2001.
 12. “Decomposing Biography in The Invention of Love by Tom Stoppard. Visual and Textual Procedures,” Anglica Wratislaviens XXXVII, 2001.
 13. “Visual Arts and Drama,” British Drama Through the Ages and Medieval Literature, ed. Jadwiga Uchman, Andrzej Wicher, Łódź: Wydawnictwo Biblioteka, 2003.
 14. “The use of biography in two modern plays: The Invention of Love and Antoni S., czyli Wieża Babel” PASE Papers in Literature and Culture: Proceedings of the Ninth Annual Conference of the Polish Association for the Study of English. Gdańsk, 26-28 April 2000. Edited by Joanna Burzyńska and Danuta Stanulewicz. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2003.
 15. “Legitimation and Its Discontent: The Postmodern Condition in Rosencrantz and Guildenstern,” Studia Anglica Wratislaviensia, vol. XLI, 2003.
 16. “Landscape: a Discussion of Certain Scopic Regimes in Theatre,” Deterritorialisation. Revisioning Landscapes and Politics. Black Dog Publishing: London, 2004.
 17. “Transformations of Spectatorship in the Early and Late Avant-Garde,” Perspectives on Literature and Culture, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2004.
 18. “Seeing Things and Being Seen: Distorted Scopic Regimes in Some Modern Plays,” Seeing Things: literature and the visual, Papers from the Fifth International British Council Symposium. Publié avec le concours du conseil scientifique de l’Université de Tours. Graat 28, 2005.
 19. “The Rhetoric of Science and Drama: Beyond the Faustian Myth,” Studia Anglica Wratislaviensia XLIII, 2005.
 20. “Visuality in Early Modern Studies and the Problem of Perspective,” PWST Walbrzych. Roczniki Naukowe: Języki Obce vol. IX, z. 2, 2006.
 21. „Wokół projektu Wybrzeża Utopii Toma Stopparda: w poszukiwaniu horyzontów” Myśl wędrująca. Księga pamiątkowa dla Tadeusza Sławka. Red. Ilona Dobosiewicz, Jacek Gutorow i Ryszard W. Wolny. Uniwersytet Opolski. Opole, 2006.
 22. “The Theological and the Protestant Model of Pilgrimage: Insights into Shakespeare” PWST Wałbrzych. Roczniki Naukowe: Języki Obce vol. XIII, z. 3, 2007.
 23. “Tableaux Vivants or Visual Prologues in a Selection of Modern Plays,” Silesian Studies in English 2006 International Conference of English and American Studies. Slezska Univerzita v Opave, 2007.
 24. “Approaching Nomad Communities and Concepts, with Reference to Handbag and Mnemonic,” Community and Nearness. Readings in English and American Literature and Culture, ed. Ilona Dobosiewicz and Jacek Gutorow, Uniwersytet Opolski, Opole, 2007.
 25. “The question of the theatrical and the panoptic, with reference to The Treatment and Long Day’s Journey into Night,” Pase Papers 2007. Vol 2. Studies in Culture and Literature. Ed. W.Kalaga, M. Kubisz, J.Mydla. Katowice: Agencja Artystyczna PARA, 2008.
 26. “The Theatrical/Dramatic „Geographies”: The Dilemma of Place and Space,” Literature and/in Culture. Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II, Lublin, 2008.
 27. “The Paranoid Eye and the Panoptic Eye of Surveillance” Drama Criticism.(eds) Schoenberg Thomas J., Lawrence J. Trudeau Gale (Cengage Learning), 2008.
 28. “The Question of Probing Boundaries, Estimating Distances and Establishing Bearings in a Selection of Postmodern Plays,” Pase Papers 2008. Studies in Culture and Literature. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut, 2009.
 29. “Imagining the City of Man in Arnold Wesker’s Their Very Own and Golden City” Images of the City. (ed.) A. Rasmus and M.Cieślak. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2009.
 30. “The Alchemy of the Body: Transformation and Resistance in a Selection of Modern Plays,” The Body. Readings English and American Literature and Culture 2. Ilona Dobosiewicz and Jacek Gutorow(ed.) Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego: Opole, 2009.
 31. “Adaptations of Visual Material: Paintings, Drawings and Maps,” Adaptations. Performing Across Media and Genres. Monika Pietrzak-Franger and Eckart Voigts-Virchow (eds.). Contemporary Drama in English (Trier).Vol. 16. 2009.
 32. “The uses and abuses of language – groping for the boundary” Zeszyty Wydziału Humanistycznego. Vol. 3. Zdzisław Wąsik, Józef Zaprucki (red.) Jelenia Góra: Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2009.
 33. “Pilgrim’s Progress in John Webster’s The Duchess of Malfi”. Studies in English Drama and Poetry. Vol 2. Uniwersytet Łódzki 2010. 57-74.
 34. “The Exhibited in the Order of Exhibition: Adaptations for the Stage.” Exploring Space: Spatial Notions in Cultural, Literary and Language Studies: Volume 1: Space in Cultural and Literary Studies. Ed. Andrzej Ciuk and Katarzyna Molek-Kozakowska. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2010. 290-299.
 35. “’Monuments to orderly understanding’ or the Rhetoric of Collecting in Some Modern Plays,” Studies in English. Proceedings of the International Conference of English and American Studies 7-8, 2009. Silesian University of Opava. Czech Republic. (ed.) Michaela Nahlikova and Marie Crhova. Slezka Univerzita w Opave: Opava 2010. 428-447.
 36. “Locating the country/city dichotomy in the plays of Martin Crimp” Studia Anglica Wratislaviensia 48, 2010.27-36.
 37. “Towards political theatre: from commodification to communal art: ‘above sex ... above politics’ ” Heidelberg, 2010.
 38. “Writing London in Neil Gaiman’s Neverwhere, Wrocław.2010
 39. “Caryl Churchill’s Dream Matrix: Representation/Intervention and Its Discontents.” Opole 2010.
 40. Wstęp do wyd. Hamleta Wroclaw. 2009.
 41. “Urban Drama and De/Reterritorialisation: The Question of Approach,” in: Change and Challenge ed. Murat Erdem, Lois R. Helmbold, Atilla Silkü, Esra S. Öztarhan Izmir, Bornova: Ege Üniversitesi Basımevi, 2012.
 42. “Troping the City of Johannesburg in Portrait with Keys by Ivan Vladislavić. Studia Anglica Wratislaviensia 50, 2012.
 43. “Eroticism in and of the City: The Question of Approach”, Text Matters: A Journal of Theory and Culture, No. 3, Eroticism and Its Discontents, 2013.
 44. “Forms of Togetherness in Contemporary Urban Drama,” Interactions Journal (Ege University), 2014

Redakcja naukowa

 • Ewa Kębłowska-Ławniczak 2000 (editor) PASE Papers in Literature and Culture.Proceedings of the 8th Annual Conference of the Polish Association for the Study of English. Wrocław: Aksel. 191 stron.
 • Ewa Kębłowska-Ławniczak 2009 (editor with Anna Cichoń) PASE Papers. Studies in Culture and Literature. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut. 282 strony.
 • Ewa Kębłowska-Ławniczak 2011. Alternate Life-Worlds In Literary Fiction (editor with Zdzisław Wąsik and Teresa Bruś). Philologia Wratislaviensia: Acta et Studia Zdzisław Wąsik (ed.) vol.6 Wroclaw: Philological School of Higher Education School Publishing.

Redaktor Serii Anglica Wratislaviensia

Anglica Wratislaviensia / ed. by Ewa Kębłowska-Ławniczak - [T.] 51 (2013). - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. - 148 s. : rys., tab., wykr. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3434). - Bibliogr. przy art. - Streszcz. art. w jęz. ang.

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych