Katedry badawcze

W Wyższej Szkole Filologicznej, jako uczelni akademickiej, prowadzone są prace i badania naukowe w obrębie katedr przedmiotowych. Wydzielenie katedr służy wsparciu i koncentracji członków grup badawczych na określonej dyscyplinie i tematyce z obszaru nauk filologicznych.

Pracownicy naukowi WSF skupieni w obrębie danej katedry pracują i rozwijają swoje zainteresowania naukowe pod okiem doświadczonych kierowników katedr.

Standardy i sposób organizacji pracy naukowej w jednostce zostały bardzo wysoko ocenione przez Komisję Europejską, która wyróżniła WSF certyfikatem HR Logo.

Wydział Neofilologii

Dziekan: prof. dr hab. Michał Post
Wydział Neofilologii koncentruje się na prowadzeniu kierunku Filologia oraz pełni nadrzędną rolę w stosunku do badawczych katedr przedmiotowych.
Katedra Semiotyki Lingwistycznej i Komunikologii
Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Wąsik
Głównym zadaniem tej najprężniej działającej naukowo katedry jest badanie znaczeń słów i komunikacji poszerzone o interdyscyplinarny aspekt komunikologiczny.
Prof. Zdzisław Wąsik to wybitny specjalista w dziedzinach językoznawstwa ogólnego i porównawczego, metodologii lingwistyki i semiotyki. Dzięki jego nieustannym staraniom katedra, a co za tym idzie - uczelnia, zyskuje coraz szersze horyzonty badawcze i aktywnie uczestniczy w międzynarodowym życiu naukowym.
Katedra Lingwistyki Aksjologicznej
Kierownik: prof. dr hab. Michał Post
Jednostka zajmuje się badaniem i opisywaniem języka wartości, emocji, opisaniem gatunków mowy, problematyką ocen i wartościowania w języku.
Prof. Michał Post zajmuje się rozległymi badaniami dotyczącymi m.in. relacji między składnią i semantyką, semantyką leksykalną, gatunkami mowy, pragmatyką językową oraz lingwistyką kognitywną.
Katedra Literaturoznawstwa Germańskiego
Kierownik: prof. dr hab. Anna Stroka
Głównym obszarem badawczym katedry są dzieła literackie niemieckojęzycznego obszaru kulturowego, teoria i krytyka literacka w zakresie literaturoznawstwa germańskiego.
Prof. Anna Stroka jest wybitną znawczynią literatury niemieckojęzycznej, w szczególności piśmiennictwa niemieckiego na Śląsku i literatury austriackiej przełomu XIX i XX wieku.
Katedra Kultur i Literatur Iberoromańskich
Kierownik: prof. dr hab. Piotr Sawicki
Katedra zajmuje się badaniami nad kulturą i literaturą krajów hiszpańskojęzycznych.
Prof. Piotr Sawicki jest twórcą hispanistyki wrocławskiej, a w kręgu jego zainteresowań znajduje się historia i cywilizacja Hiszpanii oraz literaturoznawstwo hiszpańskie. Czuwa też nad prężną działalnością Wszechnicy Iberystycznej i Koła Naukowego Hispanistów WSF.
Katedra Lingwistyki Kontaktu i Antropologii Dyskursu
Obszarem badawczym katedry są wzajemne zależności między językami i kulturami świata. W obrębie katedry prowadzone są również prace badawcze nad systemami pisma i społecznym zróżnicowaniem dyskursów. Wyniki badań i projektów naukowych prezentowane są m.in. w ramach organizowanych przez katedrę międzynarodowych konferencji z cyklu Languages in Contact.

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych