prof. dr hab. Krzysztof Janikowski


Specjalność naukowa:

  • filologia germańska
  • językoznawstwo niemieckie
  • językoznawstwo duńskie 

Prowadzone przedmioty:

  • Wstęp do językoznawstwa
  • Gramatyka opisowa

Zainteresowania badawcze:

  • fonologia języka niemieckiego i duńskiego
  • allomorficzność współczesnego języka niemieckiego i duńskiego
  • kontakty języka dolnoniemieckiego i duńskiego w okresie Hanzy
  • duńska i polska gramatyka w ujęciu konfrontatywnym

Uzyskanie stopnie i tytuły naukowe:

1965 Uniwersytet Wrocławski - magister
1971 Uniwersytet Wrocławski - doktor nauk humanistycznych
1981 Uniwersytet Wrocławski - habilitacja
1995 Uniwersytet Wrocławski - profesor
2002 profesor zwyczajny

Publikacje naukowe (książki):

  • Die morphemdinstinktiven Einheiten des Dänischen, Prace WTN, Wrocław 1973.
  • Die Allomorphie im Dänischen und Deutschen, Germanica Wratislaviensia XLVIII, Wrocław 1982.
  • Podręcznik wymowy duńskiej, Wrocław 1990.
  • Die Phonologie der niederdeutschen Lehnwörter im Dänischen bis 1600, Germanica Wratislaviensia CXI, Wrocław 1994.

Publikacje zbiorowe, redakcyjne i artykuły:

  • Powstanie duńskiego standardowego języka mówionego (rigsmål), [w:] Sprawozdania WTN 41, Wrocław 1968, str. 10-11.
  • Zur Phonologie der dänischen Diphthonge, [w:] Sprawozdania WTN VII, 1970, str. 217-225.
  • Über die sogenannten suprasegmentalen Einheiten in der dänischen Hochsprache der Gegenwart, [w:] Germanica Wratislaviensia XV 1971, str. 155-164.
  • Z fonologii dyftongów duńskich, [w:] Sprawozdania WTN 24, Wrocław 1971.
  • Das Phoneminventar und -system des Dänischen und Deutschen - ein Vergleich, [w:] Germanica Wratislaviensia XVI , Wrocław 1973, str. 17-26.
  • Die Phonemdistribution im Dänischen und Deutschen, [w:] Germanica Wratislaviensia XVIII 1974, str. 3-16. Allomorphischer Lautwechsel im Dänischen, [w:] Germanica Wratislaviensia XXIV 1977, str. 13-22.
  • Fonemy języka duńskiego i niemieckiego, [w:] Germanica Wratislaviensia XXIV 1977, str. 23-36.
  • Duńsko-polskie kontrasty spółgłoskowe, [w:] Studia Linguistica IV 1977, str. 31-41.
  • Zur phonologischen Matrix der dänischen Vokale, [w:] Kwartalnik Neofilologiczny, XXVII 1980, z. 3, str. 347-357.
  • Das Problem der klassischen Morphonologie, [w:] Germanica Wratislaviensia XXXVI, Wrocław 1980, str. 143-159.
  • Zur phonologischen Merkmalspezifizierung der dänischen Konsonanten, [w:] Skandinavistik X, 1980, str. 13-28.
  • Phonologisch-morphologische Wechselbeziehungen am Beispiel des Dänischen, [w:] The Nordic Languages and Modern Linguistics 5, Aarhus 1984, str. 277-282.
  • Die allomorphische Funktion des dänischen Stød, [w:] Studia Scandinavica 6 (1984), str. 29-43. Polsk-dansk interferens på udtaleområdet, [w:] Papers from the Eighth Scandinavian Conference of Linguistics 1985, str. 156-164.
  • Centrum og periferi af allomorfiseringsprocesser i dansk og polsk, [w:] LAS, Skriftserie fra Nordisk Institut Aarhus Universitet, z.1., Aarhus 1987, str. 23-36.
  • Assimilations- und Reduktionsprozesse im heutigen Dänisch, [w:] Otmar Werner (wyd.): Arbeiten zur Skandinavistik 8, Frankfurt am Main 1989, str. 31-45.
  • Phonologische Gesichtspunkte bei kontrastiven Lautuntersuchungen - dargestellt am Beispiel der polnischen und dänischen silbischen Phoneme, [w:] Studia Neerlandica et Germanica, Wrocław 1992, str. 155-166.
  • Stød we współczesnym języku duńskim, [w:] Studia Linguistica XV, Wrocław 1992, str. 33-412.
  • Wariacja fonologiczna w obrębie duńskiego języka standardowego (rigsmål), [w:] Studia Linguistica XVI, Wrocław 1993, str. 25-37.
  • De to transfertyper og virkningen af den nedertysk-danske sprogkontakt på det fonologiske plan, [w:] 5. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, Arhus 1995, str. 132-140.
  • Vokalsubstitutionen in niederdeutschen Lehnwörtern im Mitteldänischen, [w:] Germanica Wratislaviensia CXII, Wrocław 1996, str. 3-18.
  • Die zwei Transfertypen und der englisch-dänische Sprachkontakt, [w:] Folia Scandinavica Posnaniensia 3, Poznań 1996, str. 285-293.
  • Adaptacja fonologiczna zapożyczeń dolnoniemieckich w języku duńskim do 1600, Studia Linguistica XVII, Wrocław 1997, str. 95-106.
  • Niederdeutsch-dänische Sprachbeziehungen bis 1600, [w:] Ernst Haakon Jahr (wyd.): Eastern European Contributions to Scandinavian Linguistics, Studia Nordica 2, Oslo 1997, str. 68-82.
  • Dwa typy transferu a dolnoniemiecko-staroskandynawskie kontakty językowe, [w:] Orbis Linguarum Vol. 6, Legnica 1997, str. 255-264.
  • Pragmatyczne aspekty użycia rodzajnika w języku duńskim, [w:] Orbis Linguarum , Legnica 1999, str. 227-232.
  • Der dänisch-niederdeutsche Sprachkontakt in der Zeit der Hanse in neuer Sicht, [w:] Orbis Linguarum, Wrocław 2002, str. 115-124.
  • Zur Ökologie des Dänischen in der Hansezeit, [w:] Iwona Bartoszewicz/ Marek Hałub/ Alina Jarosz (wyd.): Werte und Wertungen. Sprach-, literatur- und kulturwissenschaftliche Skizzen und Stellungnahmen. Festschrift für Eugeniusz Tomiczek, Wrocław 2004, str. 92-103.
  • Dlaczego mówiony język duński jest tak trudny dla Polaków? [w:] Orbis Linguarum vol. 29, Wrocław 2005, str. 441- 448.
  • Niederdeutsch - dänische Beziehungen in der Hansezeit: Sprach- oder Dialektkontakt?, [w:] Iwona Bartoszewicz/Joanna Szczęk/ Artur Tworek (red.): Fundamenta linguisticae. Lingustische Treffen in Wrocław vol.1, Wrocław-Dresden 2007, str. 83-96.
  • Zur Geschichte der skandinavischen Forschungen an der Universität Wrocław, [w:] Marek Hałub/Anna Mańko-Matysiak (red.): Schlesische Gelehrtenrepublik vol. 3, Wrocław 2008, str. 495-526. (współautor Józef Jarosz)
  • Die temporale Deixis im Dänischen als didaktisches Problem für die polnischen Germanistikstudenten, [w:] Iwona Bartoszewicz/Joanna Szczęk/ Artur Tworek (red.): Germanistische Linguistik extra muros - Inspirationen. Linguistische Treffen in Wrocław vol. 3, Wrocław 2009, str. 175-188.

Członkostwa w stowarzyszeniach naukowych:

  • Polskie Towarzystwo Językoznawcze
  • Polskie Towarzystwo Fonetyczne
  • Societas Linguistica Europaea
  • Nordic Association of Linguists
HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych