dr hab. Maksymilian Drozdowicz

Zainteresowania badawcze:

 • Literatura i historia Paragwaju
 • Anarchizm w literaturze paragwajskiej
 • Teologia a literatura hispanoamerykańska
 • Ideologia we współczesnej literaturze latynoamerykańskiej
 • Literatura i religijność obszary La Platy

 

Posiadane dyplomy i stopnie naukowe

 • 1995 – absolutorium z filozofii na Wydziale Filozoficznym Misyjnego Wyższego Semi-narium Duchownego Misjonarzy Werbistów 
 • 2001 – licencjat z filologii romańskiej o specjalności filologia hiszpańska na Uniwersy-tecie Wrocławskim
 • 2002 – magister filologii hiszpańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, na podstawie roz-prawy pod tytułem Izolacja Paragwaju i jego literatura końca XX wieku według krytyki, napi-sanej pod kierunkiem doktora Zygmunta Wojskiego
 • 2008 – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, tytuł nadany uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy pod tytułem Językowy obraz świata guaraní w polskich przekładach prozy Augusto Roa Basto-sa, napisanej pod kierunkiem dr hab. Wojciecha Solińskiego
 • 2016 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

Wykaz opublikowanych prac naukowych

Monografie

 1. Anarquistas y esclavos. Reminiscencias barrettianas en la literatura paraguaya (1940-1990), Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava 2013, 332 strony (ISBN: 978-80-7464-381-1).
 2. En busca del Reino de Dios. La dimensión comunitaria de la obra de Ernesto Cardenal, Ostravská univerzita, Ostrava 2015, 390 stron (ISBN: 978-80-7464-731-4).
 3. Językowy obraz świata guaraní w polskich przekładach prozy Augusto Roa Bastosa, Wy-dawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław 2015,  312 stron (ISBN: 978-83-60097-34-2).
 4. Quince ensayos de la literatura paraguaya, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław 2017, 140 s. [oddane do druku w WSF].
 5. [współautor: Jan Mlčoch] Ideando. Busquedas ideológico-literarias en Hispanoamérica, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava 2016, 166 s. (ISBN: 978-80-7464-860-1).

Artykuły w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych

 1. ,,Niezwykłe życie i świetna twórczość Josefiny Plá”, Odra 3 (2002), s. 59-63
 2. ,,Literacki zapis mowy potocznej ludu paragwajskiego w polskich przekładach prozy Augusto Roa Bastosa”, [w:] Jerzy Brzozowski, Jadwiga Konieczna-Twardzik, Maria Filipowicz-Rudek (red.), Między Oryginałem a Przekładem, XII „Głos i dźwięk w przekładzie”,  Księgarnia Aka-demicka, Kraków 2006, s. 87-99
 3. ,,La imagen del Paraguay en las traducciones polacas de la prosa de Augusto Roa Bastos y en su poesia en castellano”, [w:] Luis F. Cercós García, Carmelo J. Molina Rivero, Alfonso de Ceballos-Escalera Gila (coord.), Retos del hispanismo en la Europa Central y del Este, Palafox & Pezuela, Madrid 2007, s. 821-830
 4. „Paragwaj w oryginale i przekładzie. Polskie tłumaczenia prozy Augusto Roa Bastosa”, [w:]: Anna Szczęsny i Krzysztof Hejwowski (red.), Językowy obraz świata w oryginale i w przekła-dzie. Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, Siedlce 2007, s. 39-47
 5. „La literatura paraguaya en castellano”, Romanica Olomucensia, 1 (2009), s. 52-60
 6. „El bilingüismo paraguayo y su literatura en guaraní. Un esbozo histórico”, Studia Romanistica, 1 (2009), s. 106-112
 7. „Augusto Roa Bastos y Gabriel Casaccia, dos fundadores de la narrativa paraguaya”, Studia Romanistica, 2 (2009), s. 64-71
 8. „Wielokulturowość zadomowiona w polszczyźnie. Polskie tłumaczenie powieści Ja, Najwyż-szy Augusto Roa Bastosa”, Między oryginałem a przekładem, XV. „Obcość kulturowa jako wy-zwanie dla tłumacza”, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, s. 265-273
 9. „Etapas de una nación según la «trilogía paraguaya»”, Studia Romanistica, 1 (2010), s. 75-84
 10. „Rafael Barrett y Augusto Roa Bastos: dos voces en contra de los yerbales”, Studia Romanistica, 2 (2010), s. 77-88
 11. „Rafael Barrett y Josefina Plá. Dos españoles en rescate de la mujer paraguaya”, Studia Romanistica, 1 (2011), s. 67-78
 12. „Yo y el otro en el monólogo interior de Augusto Roa Bastos”, Philologia XXI, Supplementum I: Autre-autrui-altérité; el otro-lo otro-la otredad; altro-l'altro-alterità (2011), Univerzita Komenského Bratislava, s. 111-120
 13. „Rafael Barrett y las ideas de la generación del 98. Aclaraciones y críticas”, Studia Romanistica, 2 (2011), ss. 59-71
 14. „La rebelión de Elvio Romero”, Studia Romanistica, 1 (2012), s. 89-105
 15. „Las conexiones literarias entre España y Paraguay”, [w:] Zdzisław Wąsik, Małgorzata Kolankowska (eds.), Del español al hispanismo: Docencia e investigación, Philologica Wratislaviensia: Studia Iberica et Latinoamericana 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 95-105
 16. „El «dolor paraguayo» y sus intérpretes”, Studia Romanistica, 2 (2012), s. 75-89
 17. „Los espacios-cárceles en el perspectivismo paraguayo”, Studia Romanistica, 1 (2013), ss. 109-121
 18. “Lincoln Silva, iconoclasta”, Estudios Hispánicos, 21 (2013), Contraste y periferia, n° 21 (2013), ss. 21-32. <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo= 4698740>, < http://eh.wuwr .pl/preview/4327>.
 19. „Obraz Paragwaju w Polsce w konfrontacji ze źródłami hispanistycznymi. Główne tematy”, Ameryka Łacińska, 2 (80) (2013), ss. 71-115
 20. „Recepcja twórczości Augusto Roa Bastosa w kontekście polskiego boomu (nawiązania i interpretacje)”,  Ameryka Łacińska, 3-4 (81-82) (2013), ss. 30-76
 21. „Rafael Barrett y la presencia de su anarquismo en la literatura”, w: Historia y cultura de España y América Latina en las fuentes literarias, documentales y artísticas, ed. Ewa Krystyna Kulak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, ss. 103-110.
 22. „Ernesto Cardenal. Poesía en el servicio de la teología de la liberación”, [w:] Eva Reichvalderová (ed.), Cultura, lengua y literatura en el contexto espacial y temporal. III Congreso Internacional Studia Romanistica Beliana del 10 al 11 de octubre de 2013, Univer-sidad de Matej Bel, Facultad de Filosofía y Letras Banská Bystrica, Eslovaquia. Universidad Hradec Králové, Hradec Králové 2015, ss. 111-128 [http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/11145/6/ Berta_La %20mujer% 20invisible.pdf]. 
 23. „El concepto de la comunión universal en los textos poéticos de Ernesto Cardenal”, [w:] Joanna Wilk-Racięska, Marta Kobiela-Kwaśniewska, Jacek Lyszczyna (eds.), Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos. Volumen 1. Literatura (poesía y narrativa). Wy-dawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 35-46. ISBN 978-83-8012-669-5.
 24. „Dos conversiones de Ernesto Cardenal”, Studia Romanistica, 1 (2014), ss. 67-86.
 25. „El Reino de Dios. El proyecto del paraíso terrenal en los textos de Ernesto Cardenal”, Studia Romanistica, 2 (2014), ss. 53-66.
 26. „Sobre los elementos femeninos en la obra de Ernesto Cardenal”, Studia Romanistica, 1 (2015), ss. 29-42.
 27. „Roque Dalton: vida, ideología y revolución”, Studia Romanistica 16.1 (2016), ss. 57-73.
 28. „«Contar y cantar». La lógica del poema extenso (casos de Ernesto Cardenal y Roque Dalton)”, Studia Romanistica, 17.2 (2017), ss. 61-75.

 

Podręczniki

 1. Manual básico de literatura latinoamericana, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava 2011, 88 stron. ISBN: 978-80-7368-947-6.
 2. Antología de textos latinoamericanos, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava 2011, 296 stron. ISBN: 83-7188-961-5.

 

Działalność popularyzująca naukę

 1. 2005 –  „Augusto Roa Bastos w kontekście boomu polskiego”, odczyt na spotkaniu doktoran-tów Zakładu Iberystyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 19. 03. 2005.
 2. 2005 – „Bilingwizm w Paragwaju”, odczyt na zajęciach z językoznawstwa prof. Anny Dą-browskiej w ramach Studium Doktoranckiego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 3. 2008 – „¿Oralitura ¬o literatura? El guaraní incluido en la las letras paraguayas”, XV rocznica Katedry Hispanistyki, Katedra Romanistyki Wydziału Filozoficznego, Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa
 4. „V Simposio Internacional de Hispanistas «Encuentros 2014», Ustroń (Polonia)”. Studia Ro-manistica 14.2 (2014), ss. 90-92.
 5. „VII Simposio Internacional de Hispanistas «Encuentros 2018», 24-26 de mayo de 2018, Łódź (Polonia)”. Studia Romanistica 18.2. (2018), s. 105-106.

 

Tłumaczenia naukowe z języka hiszpańskiego

 1. F. E. Cisterna (red.), Powołałem proroków spośród jego synów. Księgi prorockie, Wydawnic-two Misjonarzy Klaretynów Palabra, Warszawa 2004 (seria Słowo Misja 3), 212 stron. ISBN 83-89691-05-1.
 2. L. J. González, Psychologia św. Teresy z Lisieux, Doktora Kościoła. Strategia rozwoju dla każdego. Wprowadzenia i komentarze, Flos Carmeli, Poznań 2007, 188 stron. ISBN 978-83-88570-29-2.
 3. S. Fermín, F. Javier OCD, Edyta Stein. Cz. 1. Życie, Flos Carmeli, Poznań 2009 (seria Biblio-teka Carmelitanum 8), 162 strony. ISBN 978-83-61727-40-8.
 4. S. Fermín, F. Javier OCD, Edyta Stein. Cz. 2. Pisma, Flos Carmeli, Poznań 2010 (seria Biblio-teka Carmelitanum 11), 124 strony. ISBN 978-83-61727-70-5.
 5. S. Fermín, F. Javier OCD, Edyta Stein. Cz. 3. Nauka, Flos Carmeli, Poznań 2012 (seria Biblio-teka Carmelitanum 13), 136 stron. ISBN 978-83-62536-63-4.

 

Recenzje naukowe

 1. JERZY ACHMATOWICZ, Por las huellas de Domeyko. «Araucanía y sus habitantes» de Ignacio Domeyko – 150 años después. Ministerio de Educación de la República de Chile, Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, Santiago 2002, 182 s., Estudios Hispánicos, 11 (2004), s. 281-283
 2. JÓZEF ADAMSKI [red.], Ignacy Domeyko. Referaty i materiały z Międzynarodowej Konfe-rencji w 200-lecie urodzin, Brześć – Lida, 4 – 7.10.2002 r. Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza, Brześć – Lublin 2002, 239 s., Estudios Hispánicos, 11 (2004), s. 278-280
 3. JUAN VALERA, Pisma iz Rasii., traducido por S. P. Nikolaeva. Almanakh „Kanun” – Fond „Cervantes”, Sankt-Petersburg 2001, 437 pp., Estudios Hispánicos, 11 (2004), s. 274-278
 4. (współautorstwo) VSÉVOLOD BAGNÓ (ed.), Pogranichnye kultury miezhdu Vostokom i Zapadom:Rassia i Ispania. Rossiyskaya Akademia Nauk – Institut Russkoy Literatury (Pushkinskiy Dom) − Obschtchestviennoye Obiedinienie Soyuz Pisatieley Sankt-Petersburga, Sankt-Petersburg 2001, Estudios Hispánicos, 11 (2004), s. 243-247
 5. FERNANDO PRESA GONZÁLEZ, AGNIESZKA MATYJASZCZYK GRENDA, Madrid a los ojos de los viajeros polacos. Un siglo de estampas literarias de la Villa y Corte (1850-1961). Huerga & Fierro editores, Madrid 2003, 315+3 s., Estudios Hispánicos, 12 (2004), s. 180-181
 6. JERZY ACHMATOWICZ, NICAN MOPOHUA. Główne źródło studiów nad objawieniami guadalupańskimi w Meksyku, w 1531 roku, ATUT,  Wrocław 2010, 417 s., Estudios Hispánicos, 19 (2011), s. 179-181
 7. PIOTR SAWICKI, JITKA SMIĆEKOVÁ, Srovnávací frazeologie a premiografie. Vybrane studie ze slovanských a romanských jazyků / Frazeologia i paremiografia porównawcza. Wybra-ne studia z zakresu języków słowiańskich i romanskich.  Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrawa 2010, 198 s., Paremia [Madryt], 21 (2012), s. 221
 8. MARIA FILIPOWICZ-RUDEK, PIOTR SAWICKI (red.), Sofía Casanova Lutosławska – hiszpańska pisarka, Polka z wyboru. Fundacja Narwiańska / Muzeum Przyrody w Drozdowie, Drozdowo 2012, 224 s., Studia Romanistica, 2 (2012), s. 127
 9.  PIOTR SAWICKI, JITKA SMIČEKOVÁ, Srovnávací frazeologie a paremiografie. Vybrane studie ze slovanských a románských jazyků / Frazeologia i paremiografia porównawcza. Wybra-ne studia z zakresu języków stowiańskich i romańskich. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrawa 2010, 196 s., Academic Journal of Modern Philology, 3 (2014), s. 163-168
 10. LENKA ZAJÍCOVÁ, RADIM ZÁMEC (eds.), Lengua y política en América Latina: per-spectivas actuales. Univerzita Palackého, Olomouc 2014, 290 s., Studia Romanistica, 16.2 (2016), s. 135-137
 11. ÁGATA CÁCERES SZTORC, Entre el autoritarismo y la democracia. Feminismo, relaciones de género y violencia en la cultura peruana contemporánea(cine, televisión y creación literaria). Peter Lang, Bern – Berlin – Bruxelles – Frankfurt am Main – New York – Oxford – Wien, 2017, 332 s. ISBN 978-3-0343-2457-1.  Estudios Hispánicos 26 (2018), s. 125-128
 12. TOMASZ SZYSZKA SVD, Listy różne ku chwalebnej ciekawości i chrześcijańskiemu zbu-dowaniu służące jezuickich misjonarzy z Ameryki Hiszpańskiej. Uniwersytet im. Adama Mic-kiewicza w Poznaniu – Wydział Teologiczny, Poznań 2015 (Seria: Kościół w Ameryce Hisz-pańskiej 3), 338 s., Studia Romanistica, 17. 2 (2017), s. 191-193
 13. JIŘÍ CHALUPA, Literatura latinoamericana o, mejor dicho, hispanoamericana. Leer, entender, disfrutar. Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2017, 122 s. ISBN 978-80-557-1294-9 [recenzja wydawnicza]
 14. TOMASZ SZYSZKA SVD. Redukcje jezuickie Maynas w Górnej Amazonii w XVII-XVIII wieku. Ujęcie historyczno-misjologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-szyńskiego w Warszawie, Warszawa 2015 (Studia i Materiały Misjologiczne 34), 448 s. ISBN 978-83-65224-78-1. Studia Romanistica, vol. 18, nr 1 (2018), s. 121-125
 15. JAN MLČOCH. La estructura musical de Los pasos perdidos de Alejo Carpentier. Wydaw-nictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław 2017 (Biblioteka Iberoromańska 4), 171 s. ISBN 978-83-60097-83-0. Ameryka Łacińska, 2 [100] 2018, s. 143-147
 16. ANNA WENDORFF(red.). In-Migraciones: Historia oral y escrita en América Latina. Editorial Textoprint – Katedra Filologii Hiszpańskiej, Uniwersytet Łódzki, Sandomierz – Łódź 2016. 154 s. ISBN 978-83-933115-7-6. Studia Romanistica, 18. 2 (2018), s. 92-95
 17. ANDRZEJ SARNACKI SJ. Kolumbia i kultura przemocy. Wydawnictwo Uniwersytetu Ślą-skiego, Katowice 2018, 362 s. ISBN 978-83-226-3570-4. Ameryka Łacińska, 3 [101] (2018), s. 101-110
 18. JAVIER VELASCO YEREGUI, Memoria y presencia divina. Espacio sagrado en el Código de la Alianza (Ex 20, 23-26). Werset, Lublin – Logroño 2014, 307 s. ISBN 978-83-63527-57-0, Cuadernos Iberorrománicos, 1 (2019), s. 219-226

 

Prace edytorskie

 1. Redaktor naczelny Studia Romanistica, vol. 16, nr 2 (2016), 156 stron. ISSN 1803-6406.
 2. Redaktor naczelny Studia Romanistica, vol. 17, nr 1 (2017), 204 stron. ISSN 1803-6406.
 3. Redaktor naczelny Studia Romanistica, vol. 17, nr 2 (2017), 204 stron. ISSN 1803-6406.
 4. Redaktor naczelny Studia Romanistica, vol. 18, nr 1 (2018), 144 stron. ISSN 1803-6406 (Print), 2571-0265 (Online).
 5. Redaktor naczelny Studia Romanistica, vol. 18, nr 2 (2018), 98 stron. ISSN 1803-6406 (Print), 2571-0265 (Online).

 

Udział w konferencjach i sympozjach z referatem:

 • Udział i referat w XII Ogólnopolskiej Konferencji Przekładowej „Głos i dźwięk w przekładzie”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 22-23. 04. 2005.
 • Udział i referat w Międzynarodowym Kongresie „Retos del hispanismo en la Europa Central y del Este”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 14-16. 10. 2005.
 • Udział i referat w Konferencji „Językowy obraz świata w oryginale i w przekładzie”, Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 25-27. 11. 2005.
 • Udział i referat w XV Ogólnopolskiej Konferencji Przekładowej „Obcość kulturowa jako wyzwanie dla tłumacza”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 11-12 kwietnia 2008.
 • Referat „¿Oralitura ¬o literatura? El guaraní incluido en la las letras paraguayas”, XV rocznica Katedry Hispanistyki, Uniwersytet w Ostrawie (Ostrawa – Czechy), 22 października 2008.
 • Workshop: Día del Paraguay, Wydział Filozoficzny, Ostravska univerzitá v Ostravě, 15.10.2009. [Organizacja i wykład]
 • Organizacja konferencji „Visión sobre los autores contemporáneos de la literatura argentina” (we współpracy z ambasadą Republiki Argentyny w Pradze), Wydział Filozoficzny, Ostravska univerzitá v Ostravě, 22.04.2010.
 • Workshop Día de Argentina, Wydział Filozoficzny, Ostravska univerzitá v Ostravě, 22.04.2010. [Organizacja i wykład]
 • Udział i referat w Międzynarodowym Kongresie „Otro ¬– Lo otro – La otredad”, Uni-wersytet Komenius, Bratysława (Słowacja), 21-23 października 2009.
 • Udział w międzynarodowej konferencji „Estado e identidad en América Central”, Metropolitní univerzitá Praha, Praga (Republika Czeska), 30 kwietnia 2010.
 • Udział i referat w III Konferencji Naukowej Hispanistów „Abre los ojos. Del español al hispanismo. Docencia e investigación”, Wyższa Szkoła Filologiczna, Wrocław, 15-16 maja 2010.
 • 2009-2018: Organizacja i prowadzenie pięciu konferencji z cyklu „Studentská vědecká konference” [dorocznie z okazji dnia Jana Amosa Komeńskiego].
 • Udział i referat w IV Międzynarodowym Sympozjum Hispanistów „Encuentros 2012”, Zakład Iberystyki, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 14-17 li-stopada 2012.
 • Udział i referat w III Congreso Internacional Studia Romanistica Beliana “Cultura, lengua y literatura en el contexto espacial y temporal: aspectos interdisciplinarios”, Departa-ment Języków Romańskich, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mateja Bela, Banská Bystri-ca, 10-11 października 2013.
 • Udział i referat w V Międzynarodowym Sympozjum Hispanistów "Encuentros 2014", Polskie Stowarzyszenie Hispanistów i Zakład Hispanistyki Uniwersytetu Śląskiego, Ustroń 6-9 maja 2014.
 • Encuentro de Hispanistas „Caminos del Hispanismo”, Kartedra Romanistyki Wydziału Filozoficznego, Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa 13-15 października 2016.
 • Udział i referat w „Encuentro de Hispanistas Brno 2017”, Ústav románských jazyků a literatur, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 20-21 października 2017.
 • Udział i referat w XIII Międzynarodowym Kolokwium „Literatura hispanoamericana y sus valores”, Universidad de La Sabana (Colombia), Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas Departamento de Lingüística, Literatura y Filología, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Romańskiej, Zakład Iberystyki, Wrocław, 13-15 listopada 2017.
 • Udział i referat w VII Simposio Internacional de Hispanistas Encuentros 2018, Entre tradición y novedad: Los estudios hispánicos a comienzos del siglo XXI. 24-26.05.2018. Łódź: Uniwersytet Łódzki. 2018. Tytuł referatu: „El fondo teológico de la literatura uruguaya de la primera mitad del siglo XX. Ejemplos escogidos”.

 

Organizacja konferencji naukowych:

 1. 2009 – Konferencja Día del Paraguay, Katedra Romanistyki Wydziału Filozoficznego, Uni-wersytet Ostrawski, Ostrawa
 2. 2009 – Studencka Konferencja Naukowa w dniu Jana Amosa Komeńskiego, Katedra Romani-styki Wydziału Filozoficznego, Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa
 3. 2010 – Konferencja „Visión sobre los autores contemporáneos de la literatura argentina” [we współpracy z ambasadą Republiki Argentyny w Pradze], Katedra Romanistyki Wydziału Filozo-ficznego, Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa
 4. 2010 – Workshop Día de Argentina, Katedra Romanistyki Wydziału Filozoficznego, Uniwer-sytet Ostrawski, Ostrawa
 5. 2010 – Studencka Konferencja Naukowa w dniu Jana Amosa Komeńskiego, Katedra Romani-styki Wydziału Filozoficznego, Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa
 6. 2011 – Studencka Konferencja Naukowa w dniu Jana Amosa Komeńskiego, Katedra Romani-styki Wydziału Filozoficznego, Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa
 7. 2012 – Studencka Konferencja Naukowa w dniu Jana Amosa Komeńskiego, Katedra Romani-styki Wydziału Filozoficznego, Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa
 8. 2013 – Studencka Konferencja Naukowa w dniu Jana Amosa Komeńskiego, Katedra Romani-styki Wydziału Filozoficznego, Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa
 9. 2014 – Studencka Konferencja Naukowa w dniu Jana Amosa Komeńskiego, Katedra Romani-styki Wydziału Filozoficznego, Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa
 10. 2015 – Studencka Konferencja Naukowa w dniu Jana Amosa Komeńskiego, Katedra Roma-nistyki Wydziału Filozoficznego, Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa
 11. 2016 – Studencka Konferencja Naukowa w dniu Jana Amosa Komeńskiego, Katedra Roma-nistyki Wydziału Filozoficznego, Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa
 12. 2017 – Studencka Konferencja Naukowa w dniu Jana Amosa Komeńskiego, Katedra Roma-nistyki Wydziału Filozoficznego, Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa
 13. 2018 – [wraz z dr. Janem Mlčochem] Studencka Konferencja Naukowa w dniu Jana Amosa Komeńskiego, Katedra Romanistyki Wydziału Filozoficznego, Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa, w ramach Tygodnia Kultury Hiszpańskiej (Ostrava, 3-7 kwietnia 2018)

 

Projekty badawcze

● 2014 – wykład e-learning pn. „Literatura iberoamerykańska (2)”, projekt Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.04.01.01.-00-087/10, 13 jednostek, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu.

● 2014 – wykład e-learning pn. „Literatura iberoamerykańska (1)”, projekt Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.04.01.01.-00-087/10, 13 jednostek, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu.

● 2015-2016 – kierownik naukowy i metodyczny zespołu badawczego w ramach projektu Wy-działu Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego nr SGS 17/FF/2015-2016 „Ideologia w litera-turze latynoamerykańskiej” (monografia zbiorowa, artykuły i konferencje), Uniwersytet Ostraw-ski w Ostrawie (Republika Czeska).

 

Inne

● 1995-1996 – pracownik-stażysta w Muzeum Narodowym, Dziale Kultur Pozaeuropejskich w Szczecinie i w Misyjnym Muzeum Misjonarzy Werbistów w Pieniężnie

● 1997-1999 – wolontariusz-stażysta w ramach programu OTP (Overseas Training Program) Zgromadzenia Misjonarzy Werbistów w Boliwii (La Paz, El Alto) i Paragwaju (Asunción, re-gion Alto Paraná, region Itapúa)

● 1999 – pierwsza nagroda w XXV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Jesienna Chryzante-ma” organizowanym przez Civitas Cristiana w Płocku za cykl 5 wierszy paragwajskich

● 2001 – wyróżnienie w konkursie jednego wiersza im Rafała Wojaczka, Wrocław

● 2011-2019 – członkostwo w radzie naukowej i wydawniczej Studia Romanistica (Ostrava)

● od 2012 – członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Hispanistów

● od 2015 – recenzent czasopisma Estudios Hispánicos (Uniwersytet Wrocławski)

● 2016-2019 – redaktor naczelny półrocznika Studia Romanistica (Uniwersytet Ostrawski)

●od 2016 – członek rady naukowej Cuadernos Iberorománicos (WSF we Wrocławiu)

● od 01.09.2017 do 31.12.2020 – członek Rady Wydziału Neofilologii Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu

● od 2018 – recenzent czasopisma Ameryka Łacińska (Warszawa)

● od 2018 – recenzent czasopisma Revista del CESLA (Warszawa)

● od 2018 – członek rady naukowej Estudios Hispánicos (Uniwersytet Wrocławski)

● od 2018 – recenzent czasopisma Studia Iberystyczne XVII (Uniwersytet Jagielloński)

● od 2018 – członek Rady Wydawniczej serii „Biblioteka Iberoromańska” (WSF we Wrocła-wiu)

 

Promotor i recenzent prac naukowych

Promotor ponad 60 prac magisterskich i licencjackich na Uniwersytecie Ostrawskim. Promo-tor około 30 prac licencjackich i magisterskich w WSF we Wrocławiu w latach 2008-2018.

 

Recenzje własnych publikacji, cytowania

 1. Anna Olchówka, „Maksymilian DROZDOWICZ. Anarquistas y esclavos. Reminiscencias barrettianas en la literatura paraguaya (1940-1990), Ostrava 2013”. In: Estudios Hispánicos 22 (2014), str. 144-146.
 2. Aleksander Trojanowski, „Maksymilian DROZDOWICZ. Językowy obraz świata guarani w polskich tłumaczeniach prozy Augusto Roa Bastosa, Wrocław 2015”. In: Estudios Hispánicos 24 (2016), str. 178-180.
 3. Aleksander Trojanowski, „Maksymilian DROZDOWICZ. En busca del Reino de Dios. La dimensión comunitaria de la obra de Ernesto Cardenal, Ostrava 2015”. In: Estudios Hispánicos 24 (2016), str. 195-197.
 4. Jan Mlčoch, „Maksymilian DROZDOWICZ. Językowy obraz świata guaraní w polskich tłu-maczeniach prozy Augusto Roa Bastosa. Wrocław 2015”. In: Studia Romanistica 16.1 (2016), str. 129-130.
 5. CICHY, Damian, „Socio-cultural Context of the Visit of Pope Francis in Para-guay”. Ameryka Łacińska. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny 3-4 (89-90) [2017], str.108-121, ISSN 2081-1152 [http://amerykalacinska.com/ojs/index.php/al/article/view/171], 25.01.2018.
 6. Karel Střelec, „Ideologie v literature, literatura v ideologii. Mlčoch, Jan — Drozdowicz, Maksymilian. Ideando: Búsquedas ideológico-literarias en Hispanoamérica. En colaboración con Petra Farská, Klára Tenglerová y Miguel Ángel Durand Cuba. Ostrava: Ostravská univer-zita, 2016, 166 s.”. In: Svět literatury 56, str. 157-159 [https://dspace.cuni. cz/bitstream/handle/ 20.500.11956/97232/1519573_karel_strelec_157-159. pdf?sequence=1].
 7. WRZOS, Marcin, „Modele pomocy misjom na podstawie działalności Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” w perspektywie 25 lat (1992-2017) w świetle dokumentacji źrodłowej oraz jej periodykow”. Annales Missiologici Posnanienses 22 (2017), s. 135-154 [http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_amp_2017_22_10]
 8. TABAKOWSKA, Elżbieta, „Co, jak i po co, czyli o związkach formy z funkcją na przykła-dzie haiku”. Poznańskie Studia Slawistyczne 13 (2017), ss. 151-164 [http://cejsh.icm.edu.pl/ cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pss_2017_13_9].
 9. SAWICKA, Anna, „La Edad de Plata del hispanismo cracoviano (1975-2010). Textos y con-textos”. Studia Iberystyczne 10 (2011), ss. 7-19 [https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/ item/42222/studia_iberystyczne_nr_10_2011.pdf?].
 10. SAWICKI, Piotr et al., Iberystyka wrocławska (1967-2007). Ilustrowany przewodnik retro-spektywny, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2017.
 

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych