dr Małgorzata Jedynak

Specjalność naukowa:

 • lingwistyka stosowana

Prowadzone przedmioty:

 • seminarium licencjackie
 • seminarium magisterskie
 • seminarium przedmiotowe
 • dydaktyka
 • Praktyczna Nauka Języka Angielskiego (PNJA) - pisanie akademickie

Zainteresowania badawcze:

 • nabywanie fonetyki i fonologii języka obcego
 • tyfloglottodydaktyka (nauczanie języka w środowisku osób z deficytem wzroku)
 • zastosowanie Europejskiego Portfolio Językowego

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

1999 Uniwersytet Wrocławski - magister
2004 Uniwersytet Wrocławski - doktor nauk humanistycznych

Opieka promotorska i naukowa:

Liczba wypromowanych licencjatów: 40
Liczba wypromowanych magistrów: 44
Liczba recenzji naukowych: 1

Publikacje naukowe (książki):

 • Critical Period Hypothesis Revisited. The Impact of Age on Ultimate Attainment in the Pronunciation of a Foreign Language. 2009. Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften: Frankfurt am Mein. ISBN 978-3-631-57528-4

Artykuły:

 • Using Music in the Classroom. English Teaching Forum. 2000. Washington: the United States Department of State.
 • From Classical Music to Jazz. Journal for English Language Teacher Education – Network.   Vol. 3, nr 3. October. 2000. Poznań: Wydawnictwo Omnibus.
 • Too Old to be Successful At English Pronunciation? – the Revision of the Critical Period Hypotheses. Journal for English Language Teacher Education – Network. Vol. 4, nr 2. 2001. Poznań: Wydawnictwo Omnibus.
 • American Sign Language - A Comparative Analysis of Sign and Spoken Language. PASE Papers in Language Studies: The Proceedings of the Ninth Annual Conference of the Polish Association for the Study of English, D. Stanulewicz (ed.), 2002. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.   
 • The Impact of Age on Ultimate Attainment in the Pronunciation of a Foreign Language. Anglica Wratislaviensia XLIII. A. Michońska-Stadnik (red.). 2005. Wrocław: Wydawnictwo    Uniwersytetu Wrocławskiego. pp.196-205.  
 • Traditional versus Innovative Approach to ESL Pronunciation – on the Application of  Various Pronunciation Techniques in an ESL Classroom. Anglica Wratislaviensia XLV. A. Michońska-Stadnik (red.). 2007. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. pp.167-176.
 • Does it Make Sense to Torture Our Learners with Standard English Pronunciation? - Teaching Implications of Polish Students’ Attitudes to RP and GA. 2006. Proceedings of 31st European Studies Conference, Omaha, Nebraska, USA. 5-7 September 2006.       Available online: http://www.unomaha.edu/esc/2006papers.html
 • Learner’s Intelligence Profile as an Indicator of Teaching Materials Selection.
  Proceedings of IV International Educational Conference in Ustroń on ‘Foreign Languages to Success’ organised by the Department of Foreign Languages of Gliwice University of Technology on 20-22.04.2007. Online: http://spnjo.polsl.pl/konferencja/materialy/referaty/jedynak.pdf
 • Droga do Niezależności Ucznia Niedowidzącego i Niewidomego - Polska Rzeczywistość a Raport Komisji Europejskiej na temat Nauczania Języków Obcych w Szkolnictwie Specjalnym [A Road to Independence of a Visually-impaired and Blind Learner-Polish Reality and European Commission Report on Teaching Foreign Languages in Special Education]. Autonomy in Foreign Language Learning – Achievements and Directions. Mirosław Pawlak (red.).2008. Poznań-Kalisz-Konin: Faculty of Pedagogy and Fine Arts in Kalisz, Adam Mickiewicz University in  Poznań, Publishing House of  PWSZ in Konin. pp.257-266.
  Proceedings of the Conference organised by PWSZ in Konin on ‘Learner’s Autonomy in Foreign Language Learning -Achievements and Directions, 9-11 May 2007.
 • Seeing Things in a New Way: What happens if You Teach a Foreign Language to the Congenitally Blind Child Learners. 2007. New Trends in English Teacher Education. Ramos Gay, I. , Moya Guijarro, A.J., Albentosa Hernandez, J.I., Harris, Ch., Pinar Sanz J. (red.), 2008. Cuenca: University of Castilla-La Mancha. pp.171-178.
  [The Proceedings of II  International Conference on Teacher Education, Cuenca 17-19 May 2007].
 • Analysis of Analytic and Holistic Approach to Evaluation of L2 Writing. 2007. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. pp.110-118.
  [Scientific Papers of the Department  of Foreign Languages of the Wrocław University of Technology No. 6 from XIII Academic Conference under the honourable auspices of His Magnificence the Rector of Wrocław University of Technology Professor Tadeusz Luty on ‘the Role of Academic Centres of Teaching Polish and Foreign Languages in Creating a European Space of Higher Education’.].
 • Towards Equal Opportunities - on Foreign Language Education to Visually Impaired University Students. [Wyrównywanie szans – akademicka edukacja językowa dla studentów z deficytem wzroku].   Anglica Wratislaviensia XLVI. A. Michońska-Stadnik (red.). 2008.Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. pp.175-183.
 • Gifted Visually Impaired Children Learning Foreign Languages. [Uzdolnione dzieci  z deficytem wzroku uczące się języków obcych].   Studies in Pedagogy and Fine Arts vol. VIII. New Perspectives on Individual Differences in Language Learning and Teaching. Mirosław Pawlak (red.).2009. Poznań-Kalisz: Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Pedagogy and Fine Arts in Kalisz.pp.337-347.
 • Foreign Language Motivation – Some Deliberations on its Enhancement in Visually Impaired Learners. [Motywacja do nauki języka obcego – rozważania na temat jej wzmacniania u uczniów z deficytem wzroku].   Anglica Wratislaviensia XLVIII. A. Michońska-Stadnik (red.). 2010.Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. pp. 171-182.
 • Interkulturowe podejście do nauczania języków obcych – moda czy konieczność? [Intercultural approach to foreign language teaching – fashion or necessity?]. 2010. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. pp.156-161.
   [Scientific Papers of the Department  of Foreign Languages of the Wrocław University of Technology No. 7 from XIV Academic Conference under the honourable auspices of His Magnificence the Rector of Wrocław University of Technology Professor Tadeusz Więckowski on ‘Interdisciplinary Issues  in Foreign Language Teaching’.]. 
 • Językowe odwzorowanie rzeczywistości przez niewidomych i widzących użytkowników języka polskiego. [Linguistic representation of reality in blind and visually sighted learners of Polish].   Rozprawy Komisji Językowej XXXVIII. 2011. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. pp. 61-73. 
 • Uczeń z deficytami wzroku na lekcji języka obcego. [A learner with vision deficit at a foreign language class].  Języki Obce w Szkole nr 2. 2010. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.  pp. 44-51.
 • Teaching Experience and its Role in Foreign Language Teachers’ Anxiety. [Staż pracy i jego rola w poziomie lęku u nauczycieli języka obcego].  Acta Neophilologica XIII. 2011. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. pp. 59-72. ISSN 1509-1619.
 • ‘Listen and touch’ project – a critical look at  various  ways of L2 vocabulary teaching  to the students with vision deficit [Projekt „Słuchaj i dotykaj” – krytyczne spojrzenie na różne sposoby nauczania słownictwa języka obcego studentów z deficytami wzroku]. Anglica Wratislaviensia XLIX. A. Michońska-Stadnik (ed.). 2011.Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. pp.159-169. ISNN 0239-6661.  
 • Across the Borders of Typhlopedagogy and SLA: New Research Problems, Recent Findings, Perspectives. [Przekraczając granice tyflopedagogiki i nabywania drugiego języka – nowe problem badawcze, ostatnie wyniki badań, perspektywy]. Extending the Boundaries of Research on Second Language Learning and Teaching. Pawlak, M. (ed.). 2011. Springer: Berlin, Heidelberg. Part V, chapter 20, pp. 263-275.  ISBN 978-3-642-20140-0, eISBN 978-3-642-20141-7. Library of Congress control number 2011934041. DOI 10.1007/978-3-642-20141-7.
 • Europejskie portfolio dla studentów - przyszłych nauczycieli języków obcych a rozwijanie autonomii. Problemy z jego wdrażaniem wśród studentów filologii angielskiej.[European Portfolio for Student Teachers of Languages and Autonomy Development. The Problems with its Implementation in English Philology Students]. Autonomia w nauce języka obcego – uczeń a nauczyciel.  Pawlak, M. (ed.). Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie: Konin. 2011. pp. 485-496. ISBN: 978-83-62135-99-8. 
 • The attitudes of English teachers towards developing intercultural communicative competence [Postawy nauczycieli języka angielskiego wobec rozwijania kompetencji interkulturowej]. Aspects of Culture in Second Language Acquisition and Foreign Language Learning. Arabski, J., Wojtaszek, A. (eds.). 2011.  Part 1, chapter 6, pp.63-77.  Springer: Berlin, Heidelberg. ISBN 978-3-642-20200-1.eISBN 978-3-642-20201-8. DOI 10.1007/978-3-642-20201-8.
 • Czy e-learning może zastąpić nauczyciela? Opinie wykładowców na temat funkcjonowania e-learningu akademickiego w polskiej przestrzeni edukacyjnej.[Can e-learning substitute a teacher? Lecturers’ opinions on e-learning functioning in the Polish educational setting]. Proceedings of the VI International Conference on Education: Kompetencja językowa – drogi, cele, aspekty. Ustroń, 8-10th April 2011. Available online  http://www.konferencje-spnjo.polsl.pl/download/jedynak-m-czy-e-learning-moze-zastapic-nauczyciela.pdf
 • Możliwości i ograniczenia ucznia niewidomego w nauce języka obcego. Mity i fakty. [Opportunities and constraints of the blind learner in learning a FL. Myths and facts.] Języki Obce w Szkole. Nr 2, 2011. Ośrodek Rozwoju Edukacji: Warszawa. pp. 71-75. 
 • E-learning akademicki jako wyzwanie na studiach neofilologicznych. [Academic e-learning as a challenge for modern languages departments]. Neofilolog, czasopismo PTN, tom 37 „Kształcenie językowe dorosłych – nowe doświadczenia i wyzwania dla nauczycieli i lektorów” Warszawa: Sowa: druk na zamówienie. pp.11-25. ISNN: 1429-2173.
 • On (de) motivating role of the European Language Portfolio. Linguistics and ELT Today: Tradition and Innovation. Proceedings of the 10th International Conference of the Linguistic Association of Teachers of English at the University of Moscow (LATEUM). Фaмина, И. Мухортов, Д. (eds.) (Famina, I., Muhortov, D.) Max Press: Moscow. pp. 70-72.ISBN 978-5-317-03848-9.

Artykuły w druku:

 • The Acquisition of L2 Abstract Nouns by Visually Impaired Learners [Przyswajanie abstrakcyjnych rzeczowników w języku obcym przez uczniów z deficytem wzroku]. International Conference on Language Teaching in Increasingly Multilingual Environments: From Research to Practice organized by Institute of Applied Linguistics, Warsaw University. Warsaw, 16-18 September 2010. (review)
 • Corrective Feedback in Teaching Foreign Language Pronunciation by Teachers of English Phonetics. [Korygująca informacja zwrotna w nauczaniu wymowy języka obcego przez nauczycieli fonetyki języka angielskiego].   Linguistic Conference 2011 on Modern Languages of XXI c. organized by State Higher Vocational School in Tarnów.  Tarnów, 25-26 March 2011. (review)
 • English as Lingua Franca or Lingua Frankensteinia?- Some Implications for Teaching English as FL in Europe [Angielski jako lingua franca czy lingua frankensteinia? – implikacje do  nauczania angielskiego jako języka obcego w Europie]. Proceedings of the Twelfth International Conference on English and American Literature and Language held at the Jagiellonian University in Cracow. Cracow, Poland, 27th-29th April 2011. (review)
 • Nauczanie wymowy języka obcego w kontekście ucznia niewidomego [Teaching FL pronunciation in the context of blind learners]. Materiały pokonferencyjne z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Język-Literatura-Kultura” [Proceedings of the V Scientific Conference ‘Language-Literature-Culture’] held at  Higher Vocational School in Płock, Poland 9-10th May 2011. (review)
 • What do FL teachers expect from coursebooks? – analysis of teachers’ needs [Czego nauczyciele języka obcego oczekuja od podrecznika? – analiza potrzeb nauczycieli]. Proceedings of 4th International May Conference on English Studies organized by Pedagogical University in Cracow. Cracow, Poland 18th-20th May 2011. (review)
 • Evaluating of Timing, Exam Format, and Testing Techniques at Oral Exams in English Studies Departments [Ocena czasu na przygotowanie do wypowiedzi, formatu egzaminu oraz technik testowania podczas egzaminów ustnych w instytutach filologii angielskiej]. Proceedings of 2nd International Conference on Speaking in a Foreign Language: effective learning, teaching and assessment organised by Department of English Studies, Faculty of Pedagogy and Fine Arts and Adam Mickiewicz University, Kalisz. Konin, Poland 16th-18th May 2011. (review)
 • Learning Strategies Training and Autonomy Development [Strategie uczenia się a rozwijanie autonomii]. Proceedings of 1st Conference on Language, Thought and Education organised by Department of English Philology at the University of Zielona Góra. Zielona Góra, Poland 10th  June 2011. (review)
 • Affectivity in learning L2 phonology/phonetics – the role of self-concept in successful acquisition of English pronunciation. [Afektywność i jego rola w uczeniu się fonologii/fonetyki – rola świadomości ciągłości własnej tożsamości w nabywaniu angielskiej wymowy]. Proceedings of 23rd International Conference on Foreign/Second Language Acquisition: The Affective Dimension in Language Acquisition and Learning in Szczyrk, Poland 26-28th May 2011. (review)
 • Comparative analysis of mental lexicon of the sighted and blind learners on the basis of prototypes. Proceedings of the 16th World Congress of Applied Linguistics. Beijing, China 23-28 August 2011. (review)
 • Inteligencja emocjonalna nauczyciela w szkolnictwie specjalnym o powszechnym, a dyskurs w klasie językowej.  [Emotional intelligence in special and mainstream education and discourse in a language classroom]. Proceedings of Polish Association of Modern Languages – Educational discourse in language classroom. Kalisz, Poland  12th-14th September 2011. (review)
 • The Issue of gender in multiple language acquisition. [Problem rodzaju rzeczowników w nabywaniu wielu języków]. Co-author Joanna Pytlarz. Brno Studies in English. (review)
 • Problems with SLA classroom-oriented research in mainstream education and SEN settings. Glottodidactica.(review)
 • Are SLA research reports of much value for FL teachers?  - on the necessity of researcher-teacher collaboration. [Czy raporty badawcze przedstawiają jakąkolwiek wartość dla nauczycieli języków obcych? – o konieczności współpracy pomiędzy badaczami a nauczycielami].   Anglica Wratislaviensia XLX. A. Michońska-Stadnik (red.). 2012.Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. (review)

Referaty i odczyty:

 • Too Old to be Successful in SLA? International Conference PASE . Cracow, Poland. 2001.
 • Hemispheric Involvement in Language Processing. International Conference PASE. Miedzeszyn, Poland. 2003.
 • The Younger=Better or the Older=Better in SLA? XVI International Conference on SLA. Szczyrk, Poland. 22-24 May 2003.
 • Talented Adult Learners – on Success in L2 Phonology. VII ISAPL Congress. Cieszyn, Poland. 6-9 September 2004.
 • Pronunciation Strategies of Adult Learners. XVII International Conference on SLA. Szczyrk, Poland. 19-21 May 2005.
 • Innovative Techniques of Teaching Foreign Language. Conference organized by Polish Association of Modern Languages in Lublin, Poland. September 2005.
 • Inteligencja wieloraka Gardnera a ewaluacja podręczników do nauki języków obcych [Multiple Intelligence by Gardner and Evaluation of Foreign Language Coursebooks].Conference organized by Polish Association of Modern Languages. Cracow, Poland. 11-13 September 2006.
 • Does it Make Sense to Torture Our Learners with Standard English Pronunciation? - Teaching Implications of Polish Students’ Attitudes to RP and GA. 31st European Studies Conference, Omaha, Nebraska, USA. 5-7 September 2006.
 • Learner’s Intelligence Profile as an Indicator of Teaching Materials Selection. IV International Educational Conference in Ustroń on ‘Foreign Languages to Success’ organized by the Department of Foreign Languages of Gliwice University of Technology. Ustroń, Poland 20-22 April 2007.
 • A Road to Independence of a Visually-impaired and Blind Learner-Polish Reality and European Commission Report on Teaching Foreign Languages in Special Education. Conference organized by PWSZ in Konin on ‘Learner’s Autonomy in Foreign Language Learning -Achievements and Directions. Konin, Poland 9-11 May 2007.
 • The Affect of Visual Impairment on Teaching Foreign Languages. II International Conference on Teacher Education. Cuenca, Spain 17-19 May 2007.
 • Analysis of Analytic and Holistic Approach to Evaluation of L2 Writing. XIII Academic Conference under the honourable auspices of His Magnificence the Rector of Wrocław University of Technology Professor Tadeusz Luty on the ‘Role of Academic Centres of Teaching Polish and Foreign Languages in Creating a European Space of Higher Education’. 21-23 September 2007.
 • Rola motywacji ucznia niewidomego w nauce języka obcego – studium przypadku niewidomej nauczycielki angielskiego [The Role of the Blind Learner’s Motivation in Foreign Language Learning-A Case Study of the Blind Teacher of English]. Conference of the  Polish Association of Modern Languages on ‘New Views on Motivation in Foreign Language Teaching’.Wrocław, Poland. 10-12 September 2007.
 • The World of the Blind – the World of Different Perception. The Perception of Reality by the Blind and Sighted Language Users. International Conference on Psycholinguistics in Łódź, Poland.28-30 September 2008.
 • Analysis of Mental Lexicon in Sighted and Blind Children on the Basis of Prototypes.         I International Scientific-Training Conference ‘The Concept of Philological Education in Regional and European Context’ in Jelenia Góra, Poland. 17-18 October 2008.
 • European Language Portfolio in the Polish context – evaluation of multicompetence and motivation among foreign language learners. Conference organized by LINEE – Languages in a Network of European Excellence on ‘New Challenges for Multilingualism in Europe’. Dubrovnik, Croatia, 11-15 April 2010.
 • Across Borders of Typhlopedagogy and SLA – New Research Problems, Recent Findings, Perspectives. 19th PASE Conference on ‘Crossing Frontiers, staking out new territories’. Kalisz, Poland. 19-21 April 2010. 
 • Europejskie portfolio dla przyszłych nauczycieli języków obcych a rozwijanie autonomii. Problemy z jego wdrażaniem wśród studentów filologii angielskiej.[European Portfolio for Student Teachers of Languages and Autonomy Development. The Problems with its Implementation in English Philology Students]. Conference organized by PWSZ in Konin on ‘Learner’s Autonomy in Foreign Language Learning 10-12 May 2010.
 • Intercultural component in teaching English as a foreign language [Komponent interkulturowy w nauczaniu angielskiego jako języka obcego]. 22nd International Conference on SLA and Foreign Language Learning organised by University of Silesia. Szczyrk, 27-29 May 2010.
 • Możliwości i Ograniczenia Ucznia Niewidomego w Nauce Języka Obcego. Mity i Fakty. [Opportunities and constraints of the blind learner in learning a FL. Myths and facts.]. Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego ‘Niezwykły Uczeń – indywidualne potrzeby edukacyjne w nauce języków obcych’. Lublin, Poland  6th-8th September 2010.
 • The Acquisition of L2 Abstract Nouns by Visually Impaired Learners. International Conference on Language Teaching in Increasingly Multilingual Environments: From Research to Practice organized by Institute of Applied Linguistics, Warsaw University. Warsaw, 16-18 September 2010.
 • Interkulturowe podejście do nauczania języków obcych – moda czy konieczność? XIV Academic Conference under the honourable auspices of His Magnificence the Rector of Wrocław University of Technology Professor Tadeusz Więckowski on ‘Interdisciplinary Studies in Foreign Language Teaching’ organized by the Department of Foreign Languages of the Wrocław University of Technology. Wrocław, 24-26 September 2010.
 • Effectiveness of the European Language Portfolio among Middle and High School Learners - a Polish Perspective. International Conference on ‘Topics In Applied Linguistics: Stability and Variability’ organized by Department of Applied Linguistics, Institute of English at Opole University. Opole, 15-16 November 2010.
 • Corrective Feedback in Teaching Foreign Language Pronunciation by Teachers of English Phonetics. Linguistic Conference 2011 on  Modern Languages of XXI c. organized by State Higher Vocational School in Tarnów.  Tarnów, 25-26 March 2011.
 • Czy e-learning może zastąpić nauczyciela? Opinie wykładowców na temat funkcjonowania e-learningu akademickiego w polskiej przestrzeni edukacyjnej.VI International Conference on Education: Kompetencja językowa – drogi, cele, aspekty. Ustroń, 8-10th April 2011.
 • English as lingua franca or lingua frankensteinia?- some implications for teaching English as FL in Europe [Angielski jako lingua franca czy lingua frankensteinia? – implikacje do  nauczania angielskiego jako języka obcego w Europie]. The Twelfth International Conference on English and American Literature and Language held at the Jagiellonian University in Cracow. Cracow, Poland, 27th-29th April 2011.
 • Teachers’ needs analysis and FL material development [Analiza potrzeb nauczycieli a adaptacja materiałów do nauczania języków obcych]. 4th International May Conference on English Studies organized by Pedagogical University in Cracow. Cracow, 18th-20th May 2011. 
 • Nauczanie wymowy języka obcego w kontekście ucznia niewidomego [Teaching FL pronunciation in the context of blind learners]. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Język-Literatura-Kultura” [V Scientific Conference ‘Language-Literature-Culture’] held at  Higher Vocational School in Płock, Poland 9-10th May 2011.
 • Comparative Analysis of Language Acquisition in Congenitally Blind and Sighted Children [Analiza porównawcza nabywania języka przez dzieci niewidome i widzące]. XX Konferencja PASE [the 20th Annual Conference of the Polish Association for the Study of English ‘In Comparison. Juxtapositions, correspondences, and Differentiations in English Studies’] held at Department of English Faculty of Languages, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland 12-14th May 2011.
 • Evaluating of timing, exam format, and testing techniques at oral exams in English Studies Departments [Ocena czasu na przygotowanie do wypowiedzi, formatu egzaminu oraz technik testowania podczas egzaminów ustnych w instytutach filologii angielskiej]. 2nd International Conference on Speaking in a Foreign Language: effective learning, teaching and assessment by Department of English Studies, Faculty of Pedagogy and Fine Arts and Adam Mickiewicz University, Kalisz. Konin, Poland 16th-18th May 2011. 
 • Learning Strategies Training and Autonomy Development [Strategie uczenia się a rozwijanie autonomii]. 1st Conference on Language, Thought and Education organised by Department of English Philology at the University of Zielona Góra. Zielona Góra, Poland 10th  June 2011.
 • L1 maintenance or Attrition? The case study of the Ukrainian residents in Poland [Podtrzymanie pierwszego języka czy jego degradacja? Studium przypadku Ukraińców w Polsce]. 2nd Conference on Languages in Contact organised byPhilological School of Higher Education in Wrocław. Wrocław, Poland 11th -12th   June 2011. 
 • Affectivity in learning L2 phonology/phonetics – the role of self-concept in successful acquisition of English pronunciation. [Afektywność i jego rola w uczeniu się fonologii/fonetyki – rola świadomości ciągłości własnej tożsamości w nabywaniu angielskiej wymowy]. 23rd International Conference on Foreign/Second Language Acquisition: The Affective Dimension in Language Acquisition and Learning in Szczyrk, Poland 26-28th May 2011. 
 • Inteligencja emocjonalna nauczyciela w szkolnictwie specjalnym o powszechnym, a dyskurs w klasie językowej.  [Emotional intelligence in special and mainstream education and discourse in a language classroom]. Conference organized by Polish Association of Modern Languages – Educational discourse in language classroom. Kalisz, Poland  12th-14th September 2011. 
 • Comparative analysis of mental lexicon of the sighted and blind learners on the basis of prototypes. [Analiza porównawcza leksykonu mentalnego widzacych i niewidomych uczniów na podstawie prototypów].  16th World Congress of Applied Linguistics. Beijing, China 23-28 August 2011.
 • The Issue of gender in multiple language acquisition. [Problem rodzaju rzeczowników w nabywaniu wielu języków]. Co-presenter Joanna Pytlarz.  7th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism. Warsaw, Poland 15th-17th September 2011. 
 • Problems with SLA classroom-oriented research in mainstream education and SEN settings. Conference on ‘Classroom-oriented research: achievements and challenges. Kalisz, Poland 14th-16th 2011.      

Konferencje naukowe:

 • XVII International Conference on SLA. Szczyrk, Poland. 19-21 May 2005.
 • Conference organized by Polish Association of Modern Languages in Lublin, Poland. September 2005.
 • Conference organized by Polish Association of Modern Languages. Cracow, Poland. 11-13 September 2006.
 • 31st European Studies Conference, Omaha, Nebraska, USA. 5-7 September 2006.
 • IV International Educational Conference in Ustroń on ‘Foreign Languages to Success’ organized by the Department of Foreign Languages of Gliwice University of Technology. Ustroń, Poland 20-22 April 2007.
 • Conference organized by PWSZ in Konin on ‘Learner’s Autonomy in Foreign Language Learning -Achievements and Directions. Konin, Poland 9-11 May 2007.
 • II International Conference on Teacher Education. Cuenca, Spain 17-19 May 2007.
 • Conference under the honourable auspices of His Magnificence the Rector of Wrocław University of Technology Professor Tadeusz Luty on the ‘Role of Academic Centres of Teaching Polish and Foreign Languages in Creating a European Space of Higher Education’. 21-23 September 2007.
 • Conference organised by the Polish Association of Modern Languages Conference on ‘New Views on Motivation in Foreign Language Teaching’.Wrocław, Poland. 10-12 September 2007.
 • The World of the Blind – the World of Different Perception. The Perception of Reality by the Blind and Sighted Language Users. International Conference on Psycholinguistics in Łódź, Poland.28-30 September 2008.
 • Analysis of Mental Lexicon in Sighted and Blind Children on the Basis of Prototypes.         I International Scientific-Training Conference ‘The Concept of Philological Education in Regional and European Context’ in Jelenia Góra, Poland. 17-18 October 2008.
 • European Language Portfolio in the Polish context – evaluation of multicompetence and motivation among foreign language learners. Conference organized by LINEE – Languages in a Network of European Excellence on ‘New Challenges for Multilingualism in Europe’. Dubrovnik, Croatia, 11-15 April 2010.
 • Across Borders of Typhlopedagogy and SLA – New Research Problems, Recent Findings, Perspectives. 19th PASE Conference on ‘Crossing Frontiers, staking out new territories’. Kalisz, Poland. 19-21 April 2010. 
 • Europejskie portfolio dla przyszłych nauczycieli języków obcych a rozwijanie autonomii. Problemy z jego wdrażaniem wśród studentów filologii angielskiej.[European Portfolio for Student Teachers of Languages and Autonomy Development. The Problems with its Implementation in English Philology Students]. Conference organized by PWSZ in Konin on ‘Learner’s Autonomy in Foreign Language Learning 10-12 May 2010.
 • Intercultural component in teaching English as a foreign language [Komponent interkulturowy w nauczaniu angielskiego jako języka obcego]. 22nd International Conference on SLA and Foreign Language Learning organised by University of Silesia. Szczyrk, 27-29 May 2010.
 • The Acquisition of L2 Abstract Nouns by Visually Impaired Learners. International Conference on Language Teaching in Increasingly Multilingual Environments: From Research to Practice organized by Institute of Applied Linguistics, Warsaw University. Warsaw, 16-18 September 2010.
 • Interkulturowe podejście do nauczania języków obcych – moda czy konieczność? XIV Academic Conference under the honourable auspices of His Magnificence the Rector of Wrocław University of Technology Professor Tadeusz Więckowski on ‘Interdisciplinary Studies in Foreign Language Teaching’ organized by the Department of Foreign Languages of the Wrocław University of Technology. Wrocław, 24-26 September 2010.
 • Effectiveness of the European Language Portfolio among Middle and High School Learners - a Polish Perspective. International Conference on ‘Topics In Applied Linguistics: Stability and Variability’ organized by Department of Applied Linguistics, Institute of English at Opole University. Opole, 15-16 November 2010. .

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
 • PASE  

Ważniejsze cytowania i omówienia:

 • Goals, Attitudes and Self-related Beliefs in Second Language Learning Motivation. Applied Linguistics 2010.
 • The Goal Construct in Second Language Education. Gospodarka Rynek Edukacja. 2011. Wrocław: Wyższa Szkoła Zarządzania
 • Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzyczność. Aspekty psycholingwistyczne (i inne). Third and Additional Language Appropriation and Multilingualism. Psycholinguistic (and other) Aspects. Z. Chłopek, 2011. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Review for Glottodidactica

Informacje dodatkowe:

1.Gdzie mieszka język? – wykład z neurolingwistyki dla dzieci z kierunku Tematy w ramach Uniwersytetu Dzieci we Wrocławiu. 13 March 2010. [Where is language? – a lecture on neurolinguistics for children]

2.Language and Age – Questioning Critical Period Hypotheses. The lecturers at Philological Department at Barcelona University. Socrates Erasmus Programme for Visiting Academics. 10-15 October 2010. 
 
3.Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał - wykład z nabywania drugiego języka dla dzieci z kierunku Inspiracje w ramach Uniwersytetu Dzieci we Wrocławiu. 20 November 2010. [As the twig is bent, so grows the tree – a lecture on second language acquisition for children]
 
4.Prowadzenie seminarium ‘ESP - English for Banking and Finance” w Karpaczu w ramach corocznych warsztatów Summer School of English organizowanych przy wsparciu Ambasady Amerykańskiej w Warszawie. 18-22.09.2005.
 
5.Sekretarz Konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego na temat Nowe Spojrzenia na Motywację w Dydaktyce Języków Obcych w dniach 10-12.09.2007 we Wrocławiu.
 
6.Prowadzenie cyklu zajęć ze wzbogacania słownictwa na studiach podyplomowych z zakresu nauczania języka angielskiego współfinansowanych przez EFS i MEN w latach 2005-2006.
 
7. EMLAR II workshops on Experimental Methods in Language Acquisition Research organized by Linguistic Institute in Utrecht, Holland. 16-17 November 2005.

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych