dr hab. Marek Kuźniak

Specjalność naukowa:

 • językoznawstwo ogólne
 • językoznawstwo angielskie

Prowadzone przedmioty:

 • Wstęp do językoznawstwa
 • Seminarium licencjackie
 • Pisanie akademickie
 • Zajęcia specjalizacyjne (studia magisterskie)

Zainteresowania badawcze:

 • problematyka badań leksykologicznych w szeroko pojętym nurcie kognitywistycznym
 • translatoryka (tłumaczenia specjalistyczne [prawnicze])
 • filozofia języka.  

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

2000 Uniwersytet Wrocławski - magister
2003 Uniwersytet Wrocławski - doktor
2010 Uniwersytet Wrocławski - habilitacja

Opieka promotorska i naukowa:

Liczba wypromowanych licencjatów: 53
Liczba wypromowanych magistrów: 61

Publikacje naukowe samodzielne (książki): 

 • Combing ‘Unkempt Thoughts’. The aphorism. A cognitive-axiological study of Myśli Nieuczesane by St. J. Lec. Wrocław 2005: Oficyna Wydawnicza ATUT. Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
 • Foreign Words and Phrases in English. Metaphoric Astrophysical Concepts in Lexicological Study: Wrocław 2009: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Publikacje naukowe zbiorowe i redakcyjne:

 • Współredakcja wraz z prof. Bożeną Rozwadowską tomu pokonferencyjnego PASE PAPERS 2008. Studies in Language and Methodology of Teaching Foreign Languages. Wrocław 2009: Oficyna Wydawnicza Atut.
 • Współpraca merytoryczna w zakresie doboru angielskich teksów przy książce Egzamin na tłumacza przysięgłego pod redakcja naukową B. Cieślika, L. Laski oraz M. Rojewskiego. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck. 2010 

Artykuły: 

 • „Kognitywne podstawy mechanizmów inferencji przekazu informacyjnego na przykładzie wybranych aforyzmów Stanisława Jerzego Leca z perspektywy gramatyki komunikacyjnej”. Językoznawstwo Kognitywne III. Kognitywizm w świetle innych teorii. Gdańsk 2006: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 411-423.
 • „Wybrane kognitywne i aksjologiczne aspekty opisu obrazowania w aforyzmach. Na przykładzie „Myśli Nieuczesanych” St. J. Leca”. [In:] K. Bakuła, J. Miodek (eds.) Kształcenie językowe. Tom 5 (15). Wrocław 2006: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 195-211.
 • “PART-WHOLE relations in the selected epigrams by J. Sztaudynger”. In: K. Kosecki (ed.), Perspectives on Metonymy. Łódz Studies in Language 14, edited by B. Lewandowska-Tomaszczyk) 2006. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 323-335.
 • “On the concepts of bogaty and majętny in Polish and their English equivalents”. Anglica Wratislaviensia XLIV. 2006. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 59-71.
 • ‘A few general remarks upon a place and function of foreign words and phrases in the English Lexicon” Anglica XLV. Wrocław, 2007. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 107-118.
 • ‘Peripheral Foreign Language Corpora in English. A Preliminary Study’. In: English Language and Literature Studies: Structures across Cultures (ELLSSAC) Proceedings, Volume I (K. Rasulić and I. Trbojević Milošević, eds.), Belgrade 2008: Faculty of Philology, pp. 423-438.
 • “A few remarks on the categorization of some selected literary terms”. In: Joanna Burzyńska-Sylwestrzak and Danuta Stanulewicz (eds), Beyond Philology. International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching, 5. Gdańsk 2008: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 55-71.
 • ‘Kilka słów w obronie pleonazmów’. Katowice: A. Łyda i K. Warchał (red.) Myslenie o słowie; rozmyte granice i terytoria niczyje. Katowice 2009: WSZMiJO.
 • “A few critical remarks of aspect as a situation type” Belgrade English Language and Literature Studies. Vol. 1. Belgrade 2009: Faculty of Philology, University of Belgrade, 69-79.
 • “Lexicological issues: Searching THE boundary where fuzziness appears to prevail…”. In: Zdzisław Wąsik, Józef Zaprucki (eds.) Słowo jako wyraz duchowości człowieka. Zeszyty Wydziału Humanistycznego III. Jelenia Góra 2009. Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze, 99 – 110
 • “On electromagnetic ‘space’ and linguistic valuation”. In: A. Ciuk, K. Molek-Kozakowska (eds.) Exploring Space: Spatial Notions in Cultural, Literary and Language Studies; Volume 2: Space in Language Studies. Newcastle upon Tyne 2010: Cambridge Scholars, 62-74.
 • “A critical look at a ‘biological’ account of lexical obsolescence”. Journal of Language and Literature. Baku 2010, Azerbaijan, 27- 34.
 • “Forgotten English Words as ‘Obliterated Craters”. Silesian Studies in English 2009. Proceedings of the International Conference of English and American Studies. Michaela Nahlikova and Marie Crhova (eds). Opava 2010: Slezska Univerzita v Opave, 181-200. 

Referaty i odczyty:

 • “PART-WHOLE relations in the selected epigrams by J. Sztaudynger”. W recenzji do Perspectives on Metonymy. Konferencja naukowa: “Perspectives on metonymy” w Łodzi w dniach 6-8 maja 2005r.
 • “A note on epistemic patterns underlying selected English body-part idioms”. Konferencja naukowa: 39th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea: Relativism and Universalism in Linguistics. 30.08-02.09 2006 w Bremie. 
 • Udział w warsztatach naukowych: ‘Metodologie językoznawstwa II” organizowanych przez Uniwersytet Łódzki w maju 2006.
 • ‘A few words in defence of pleonasms’. 2nd UK Cognitive Linguistics Association Conference. Cardiff University, Wales UK, 27.08-30.08, 2007.
 • ‘Peripheral foreign language corpora in English. A preliminary study’. ELLSSAC. International Conference. English Department. Faculty of Philology, Belgrade, Serbia, 7.12- 9.12, 2007.      
 • Udział w warsztatach naukowych: ‘Metodologie językoznawstwa III” organizowanych przez Uniwersytet Łódzki. 14 maja 2008.
 • Ogólnopolska konferencja „Mobilność doktorantów i młodych naukowców w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego”. Warszawa, 15 października 2008, Uniwersytet Warszawski. 
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Słowo jako wyraz duchowości człowieka. Koncepcje kształcenia filologicznego w edukacji regionalnej i europejskiej. Jelenia Góra, 17-18 października 2008.
 • Konferencja PASE w Kamieniu Śląskim. 19-22 kwietnia 2009. Referat pt. Language, Physics, Space and Valuation. The Scale Schema revisited. 
 • Konferencja SILSE w Opavie, 7-8 września 2009. Referat pt. Forgotten English Words as ‘Obliterated Craters’. The Case Study.

Konferencje naukowe:

 • Konferencja naukowa: “Perspectives on metonymy” w Łodzi w dniach 6-8 maja 2005r.
 • Konferencja naukowa: 39th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea: Relativism and Universalism in Linguistics. 30.08-02.09 2006 w Bremie. 
 • Warsztaty naukowe: ‘Metodologie językoznawstwa II” organizowanych przez Uniwersytet Łódzki w maju 2006. 
 • 2nd UK Cognitive Linguistics Association Conference. Cardiff University, Wales UK, 27.08-30.08, 2007. 
 • ELLSSAC. International Conference. English Department. Faculty of Philology, Belgrade, Serbia, 7.12-9.12, 2007.      
 • Warsztaty naukowe - ‘Metodologie językoznawstwa III”  -  Uniwersytet Łódzki. 14 maja 2008. 
 • Ogólnopolska konferencja „Mobilność doktorantów i młodych naukowców w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego”. Warszawa, 15 października 2008, Uniwersytet Warszawski.  
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Słowo jako wyraz duchowości człowieka. Koncepcje kształcenia filologicznego w edukacji regionalnej i europejskiej. Jelenia Góra, 17-18 października 2008.
 • Konferencja PASE w Kamieniu Śląskim. 19-22 kwietnia 2009.
 • Konferencja SILSE w Opavie, 7-8 września 2009.
 • Udział w warsztatach naukowych: ‘Metodologie językoznawstwa IV” organizowanych przez Uniwersytet Łódzki. 12 maja 2010 
 • Udział w konferencji naukowej Alternate Construals in Language and Literature organizowanej przez Wyższą Szkołe Filologiczną we Wrocławiu (17-18.09.2010)
 • Udział w XLVIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Językoznawczego we Wrocławiu (27-28.09.2010)

Członkostwa w stowarzyszeniach naukowych:

 • Societas Linguistica Europaea
 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze

Wyróżnienia i nagrody:

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne (listopad 2005).
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia organizacyjne (listopad 2007)

Informacje dodatkowe:

 • Tłumacz przysięgły języka angielskiego od 2001 roku
 • Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na Tłumacza Przysięgłego (Nominacja Ministra Sprawiedliwości na II kadencję [kwiecień 2009]) 

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych