Wyróżnienia i akredytacje

W roku 2011 nasza uczelnia po raz kolejny została bardzo wysoko oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA), jedyną instytucję oceniającą jakość kształcenia w polskich uczelniach. PKA wnikliwie sprawdza każdy aspekt działalności uczelni. Na tej podstawie sporządzany jest szczegółowy raport. Kierując się sprawozdaniem ekspertów oceniających jakość kształcenia w WSF oraz porównaniem kształcenia na kierunku filologia w większości polskich uczelni, PKA przyznała WSF najwyższą notę – ocenę wyróżniającą!

Zapoznaj się z uchwałą Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Polska Komisja Akredytacyjna wyróżniła nas między innymi za takie elementy jak:

 • "Programy nauczania wybiegają poza obowiązujące standardy i są modyfikowane w zależności od pojawiających się nowych rozwiązań dydaktycznych i uwzględniają rezultaty najnowszych badań filologicznych. W metodach kształcenia wykorzystywane są najnowsze technologie informacyjne, które aktywizują i stymulują studentów do samodzielnego działania." Oznacza to, że dokładamy wszelkich starań, żebyś Ty, jako nasz student, miał zapewnione najlepsze studia językowe, abyś zdobył praktyczne umiejętności i aby czas studiów w WSF był okresem Twojego intensywnego rozwoju. Żebyś studiował nowocześnie u najlepszych!
 • "Studenci mają możliwość dokonywania bardzo zróżnicowanego doboru treści zawodowych – student może wybrać kształcenie w jednej, dwóch a nawet trzech specjalnościach." To właśnie Ty, wybierając spośród wielu możliwości, sam decydujesz jak wygląda Twój plan zajęć. To ty konstruujesz swój własny program nauczania, wychodząc naprzeciw własnym pasjom, ambicjom i planom zawodowym.
 • Uczelnia posiada w swym gronie "wybitną kadrę naukową o renomie krajowej i międzynarodowej, posługującą się najnowocześniejszymi, stale udoskonalanymi metodami dydaktycznymi." Zatrudniamy najlepszych specjalistów. Dzięki temu otrzymujesz u nas wyróżniające wykształcenie filologiczne. Nasi studenci uzyskują najwyższe oceny od wykładowców uczelni zagranicznych.
 • Wybitna kadra zapewnia "doskonałą opiekę i indywidualny nadzór nad powstającymi w ramach seminariów pracami magisterskimi – pisane rozprawy nie tylko należą do wyróżniających się w skali krajowej, ale śmiało mogą konkurować z pracami powstającymi na uczelniach zagranicznych." Jeśli Twoim marzeniem jest kariera naukowa – otoczymy Cię najlepszą opieką i wsparciem. Dynamicznie działający naukowcy profesjonalnie przygotują Cię do prowadzenia własnych badań i otworzą przed Tobą świat nauki.
 • "W WSF stworzono studentom warunki do rozwoju ich zainteresowań naukowych i zawodowych. W uczelni działają koła naukowe, studenci uczestniczą w pracach Samorządu Studenckiego, zainicjowali i prowadzą z sukcesem grupę wsparcia dla przyjeżdżających do WSF studentów zagranicznych." Masz dużo energii, głowę pełną pomysłów i duszę aktywisty? U nas na pewno rozwiniesz skrzydła i... talent!
 • "Współpraca międzynarodowa, intensywna i wielokierunkowa, jest jedną z dźwigni rozwoju uczelni. Internacjonalizacja w WSF osiągnęła bardzo wysoki stopień." Wyróżnia nas ścisła współpraca z uczelniami partnerskimi i ich liczba. Studenci często biorą udział w międzynarodowych formach edukacji. Dla Ciebie oznacza to częsty kontakt z żywym językiem i możliwości wyjazdów zagranicznych (np. na Erasmusa).
 • "Baza dydaktyczna jest na bardzo wysokim poziomie i gwarantuje dobrą organizację procesu dydaktycznego." U nas studiuje się naprawdę wygodnie, bo dbamy i o nowości w bibliotece, i dobrze ułożone plany, i estetyczne sale wykładowe. Wyróżnia nas także funkcjonalny e-dziekanat i rozbudowany e-learning.
 • "Organizacja administracyjna uderza wyjątkową efektywnością, a funkcjonowanie administracji jest fenomenalne." Przyjazna, kompetentna i szybka obsługa – brzmi dobrze, prawda? Przekonaj się sam, jak przyjemnie się u nas studiuje!
 • "Ankiety wypełniane przez studentów mają wpływ na zmiany zachodzące na uczelni." To oczywiste: w WSF chcemy, żeby nasi studenci dzielili się z nami swoim zdaniem. Ale dla naszych studentów bardziej istotne jest to, że ich głos jest dla nas ważny. W ten sposób – jako student – kształtujesz swoją uczelnię!

Jeśli dodamy do tego stwierdzenie, że uczelnia "jest bardzo widoczna na polskiej mapie akademickiej i cieszy się bardzo dobrą opinią", to nie masz już żadnych wątpliwości, że będziesz studiować u najlepszych! Bo u nas "poziom kształcenia i zadowolenia studentów ze studiów jest najwyższy"!

Wyróżnij się – studiuj u najlepszych!

 

Kolejna ocena jakości kształcenia na kierunku „filologia” w zakresie „filologii angielskiej” nastąpi w roku akademicki 2019/2020.

 

 

Komisja Europejska wyróżniła WSF certyfikatem ECTS Label

Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 19 grudnia 2012 r. Wyższa Szkoła Filologiczna otrzymała ECTS Label – najbardziej prestiżową europejską nagrodę w szkolnictwie wyższym. Dołączyliśmy tym samym do elitarnego grona jedynie 64 europejskich uczelni uhonorowanych tym wyróżnieniem. Uczelnie te wzorcowo stosują system ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System),  dbają o umiędzynarodowienie kształcenia, przejrzystość programu studiów, zasad zaliczania zajęć, jak również ukierunkowanie procesu dydaktycznego na studenta.

Przyznanie nam tego wyróżnienia jest dla naszych obecnych i przyszłych studentów z kraju i z zagranicy jednoznacznym potwierdzeniem uznania jakości kształcenia na arenie już nie tylko polskiej (wyróżniająca ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej), ale i międzynarodowej. Jest to wymierny sukces naszej uczelni i wyraz uznania dla całej społeczności akademickiej WSF.

ECTS Label to gwarancja:

 • ukierunkowania procesu dydaktycznego na studenta
 • programów nauczania zorientowanych na umiejętności, kompetencje i kształtowanie postaw
 • umiędzynarodowienia kształcenia
 • przejrzystości programów studiów
 • usystematyzowania kart opisów przedmiotów i programów studiów 
 • efektywnego zarządzania procesem kształcenia 

Wagi przyznania tego wyróżnienia Wyższej Szkole Filologicznej nie sposób przecenić. Dzięki niemu jesteśmy:

 • jedyną w Polsce niepubliczną uczelnią wyższą z Certyfikatem ECTS Label
 • jedyną w Polsce filologiczną uczelnią wyższą z Certyfikatem ECTS Label
 • jedną z trzech polskich uczelni z Certyfikatem ECTS Label
 • jedyną we Wrocławiu uczelnią wyższą z Certyfikatem ECTS Label
 • jedyną na Dolnym Śląsku uczelnią wyższą z Certyfikatem ECTS Label
 • jedyną w Polsce uczelnią wyższą uhonorowaną Certyfikatem ECTS Label w 2012 r.
 • jedną z 64 europejskich uczelni wyższych z Certyfikatem ECTS Label
Zobacz także:

 

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System)  - system punktów zaliczeniowych stosowanym w szkołach wyższych Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, który obejmuje wszystkie kraje zaangażowane w Proces Boloński. Najważniejszym celem certyfikacji jest ułatwienie mobilności studentów, a więc przyjęcie podobnych programów studiów i jednolitego systemu oceniania tak, aby młody człowiek mógł odbywać część studiów za granicą, bez straty i obawy o uznawalność okresu nauki w innym kraju. 

Katalog informacyjny ECTS jest nieodzowny nie tylko dla studentów, ale także dla  wykładowców, którzy zobowiązani są do corocznej weryfikacji i aktualizacji kart ECTS. Opisy przedmiotów uwzględniają efekty kształcenia zgodnie z  założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji.


Komisja Europejska wyróżniła WSF certyfikatem DS Label 

Wyższa Szkoła Filologiczna po raz kolejny została wyróżniona na arenie międzynarodowej. Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 18 grudnia 2013 r., WSF uzyskała europejski certyfikat jakości – DS Label (Diploma Supplement Label).

To wyjątkowe wyróżnienie otrzymaliśmy jako jedna z trzech uczelni w Polsce i jako jedyna uczelnia niepubliczna.

Certyfikat DS Label przyznawany jest przez Komisję Europejską uczelniom, w których suplement do dyplomu jest wydawany zgodnie z wytycznymi Komisji, tj.:

 • zgodnie ze wzorem opracowanym wspólnie przez Radę Europy, UNESCO i Komisję Europejską,
 • bezpłatnie wszystkim absolwentom uczelni automatycznie po ukończeniu studiów,
 • w jednym z powszechnie stosowanych w Europie języków.

Suplement do dyplomu

Suplement do dyplomu jest dokumentem, który pomaga w uznawaniu i w obiektywnej ocenie kwalifikacji absolwentów szkół wyższych przez ich przyszłych pracodawców w kraju i za granicą. Ułatwia im także kontynuację nauki oraz stanowi odzwierciedlenie indywidualnej ścieżki kształcenia studenta.
Suplement do dyplomu zwiększa więc przejrzystość dyplomów wydawanych przez europejskie uczelnie i ułatwia potencjalnym pracodawcom porównanie kwalifikacji kandydatów pochodzących z różnych państw.

Korzyści dla absolwentów

Suplement do dyplomu ułatwia absolwentom uczelni mobilność na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz w europejskiej przestrzeni edukacyjnej. Absolwent uczelni, która posiada certyfikat DS Label, ma pewność, że:

 • otrzymany suplement do dyplomu to dokument rozpoznawalny, zrozumiały i porównywalny w całej Europie,
 • zawarte w suplemencie dane o przebiegu studiów stanowią obiektywny i kompletny zapis akademickich osiągnięć i nabytych kwalifikacji,
 • zapisane w suplemencie informacje, mogą pomóc w uzyskaniu zatrudnienia lub w kontynuacji studiów, również za granicą.
   

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych