Oferty pracy w WSF

Wykładowca praktycznej nauki języka norweskiego

Wydział Neofilologii Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko
Wykładowca praktycznej nauki języka norweskiego na rok akademicki 2019/2020.
Termin składania aplikacji upływa 31 sierpnia 2019 r.

Umowa zawarta zostanie na rok akademicki 2019/20 i będzie odnawiana po corocznej ewaluacji pracy wykładowcy przez władze i studentów WSF.

Planowany termin zatrudnienia: od 2019-10-01

Zadania:

 • opracowanie sylabusów kursów (kart przedmiotów) zgodnych ze standardami WSF;
 • zapewnienie wszystkich materiałów związanych z realizacją kursu (online lub bezpłatne kopiowanie w WSF);
 • ewaluacja i ocena wyników pracy studentów oraz podawanie ocen do wiadomości studentów w określonym terminie i na zasadach określonych przez WSF;
 • dyspozycyjność wobec propozycji realizacji innych pokrewnych zajęć, np. w formie zastępstw (dodatkowo płatne);
 • uczestnictwo w komisjach egzaminacyjnych w sesji egzaminacyjnej (dodatkowo płatne);
 • zapewnienie konsultacji dla studentów będących uczestnikami prowadzonych kursów;
 • inne dodatkowe zadania/aktywności związane z realizacją modułu Praktycznej Nauki Języka Norweskiego, np. związane ze współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni.

Proponowane kursy:

 • Moduł Praktycznej Nauki Języka Norweskiego: komunikacja ustna, sprawności zintegrowane, gramatyka praktyczna, praca z materiałami audiowizualnymi, wymowa;
 • Moduł zajęć specjalizacji zawodowej: Język norweski w biznesie; Język norweski w IT; Wystąpienia, prezentacje, debaty w języku norweskim (forma warsztatowo-projektowa).

Wymagania:

 • potwierdzona znajomość języka norweskiego na poziomie min. C1;
 • tytuł licencjata lub magistra lub stopień doktora (najlepiej w dziedzinie/dyscyplinie językoznawstwo lub pokrewnej, takiej jak edukacja, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, polityka, inne języki obce itp.);
 • doświadczenie w praktycznym nauczaniu języka norweskiego jako języka obcego; wszelkie certyfikaty w nauczaniu języka norweskiego jako języka obcego, w tym odmian specjalistycznych (w środowisku zawodowym) będą dodatkowym atutem;
 • zaangażowanie w rozwój warsztatu pracy dydaktycznej, w tym wykorzystania innowacyjnych metod nauczania języka.

CV (ze zdjęciem) wraz z listem motywacyjnym i upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji należy przesłać na adres mailowy m.nowak@wsf.edu.pl do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazywanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza 32 (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

 

Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw, Kandydat może się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: iod@wsf.edu.pl

Dane osobowe kandydata w zakresie wymienionym w art. art. 22(1) par. 1 kodeksu pracy będą przetwarzane:

 1. w celu realizacji procesu rekrutacji (na podstawie Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
 2. w zakresie wizerunku i innych danych przekazanych przez Kandydata na podstawie udzielonej przez Kandydata zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 3. w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie udzielonej przez Kandydata zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1. powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 2 oraz pkt 3 powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Dane osobowe kandydata zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres do 1 miesiąca po zakończeniu rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 2 lat, liczonych od dnia złożenia aplikacji.

Osobie przysługuje prawo:

 • dostępu do treści swoich danych;
 • do sprostowania swoich danych;
 • do usunięcia swoich danych;
 • do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • do przenoszenia danych.

Każdemu kandydatowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych