dr Peter Chmiel

Specjalności naukowe: 

 • germanistyka: językoznawstwo, dydaktyka i metodyka nauczania języka niemieckiego
 • historia: historia Niemiec, historia Śląska, niemcoznawstwo

Zainteresowania badawcze:

 • dydaktyka języków obcych
 • stosunki językowe na Śląsku
 • stosunki polsko-niemieckie ze szczególnym uwzględnieniem Śląska

Prowadzone przedmioty:

 • Historia Niemiec
 • Kultura krajów niemieckojęzycznych
 • Dydaktyka
 • Seminarium licencjackie
 • Wykład monograficzny

Dotychczasowa kariera zawodowa:

 • nauczyciel liceum ogólnokształcącego w Limanowej
 • lektor w Berlitz School of Languages w Berlinie Zachodnim
 • pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniw. Śląskim w Katowicach i WSP w Zielonej Górze (germanistyka)
 • docent na Uniwersytecie w Monachium (LMU, Institut Deutsch als Fremdsprache)
 • pracownik naukowy Fundacji Haus Oberschlesien w Ratingen, kierownik sekcji historycznej
 • pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Opolskiego (germanistyka)

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

1964 Uniwersytet Jagielloński - magister historii
1971 Uniwersytet Wrocławski - magister filologii germańskiej
1977 Uniwersytet Wrocławski - doktor nauk humanistycznych
1982 Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus - tłumacz dyplomowany (egz. państwowy)

Opieka promotorska i naukowa:

liczba wypromowanych licencjatów: 109
liczba wypromowanych magistrów: 32

Publikacje naukowe samodzielne (książki):

 • Minimum leksykalne w nauczaniu języka niemieckiego. Zielona Góra 1982

Publikacje naukowe zbiorowe i redakcyjne:

 • Wybrane zagadnienia z gramatyki języka niemieckiego z ćwiczeniami. Cz. I – Morfologia (współredaktor Karol Koczy). Katowice 1980.
 • Wybrane zagadnienia z gramatyki języka niemieckiego z ćwiczeniami. Cz. II – Składnia (współredaktor Czesława Schatte). Katowice 1980.
 • Oberschlesisches Jahrbuch. Tom 1-23/24 (współredaktorzy Hans-Ludwig Abmeier, Gerhard Kosellek i in.). Dülmen – Berlin – Heidelberg – Münster/Westf. - Ratingen 1985-2009.
 • Beiträge zur Geschichte Schlesiens im 19. und 20. Jahrhundert (współredaktorzy Nikolaus Gussone i Helmut Neubach). Dülmen 1987.
 • Die konfessionellen Verhältnisse im Teschener Schlesien vom Mittelalter bis zur Gegenwart – Stosunki wyznaniowe na Śląsku Cieszyńskim od średniowiecza do współczesności (współredaktor Jan Drabina). Ratingen 2000.
 • Schlesien in der germanistischen Forschung und Lehre (współredaktor Zdziasław Wąsik). Wrocław 2010
 • Verba docent, exempla trahunt. Zum 80. Geburtstag von Norbert Morciniec, Wrocław 2012.

 Artykuły:

 • Programowanie nauczania języków obcych w świetle badań nan minimum leksykalnym (na przykładzie języka niemieckiego). Języki Obce w Szkole 1973, s. 288-293.
 • Landeskundliche Inhalte im Deutschunterricht an polnischen Schulen. Lehrer und Lernende im Deutschunterricht. Kongreßbericht der VI. Internationalen Deutschlehrertagung vom 4. – 8. August 1980 in Nürnberg. Berlin – München – Wien – Zürich 1981, s. 199-208.
 • Zum Problem des grammatischen Minimums in Fach Deutsch als Fremdsprache. Akten des VI. Internationalen Germanisten-Kongresses Basel 1980. Jahrbuch für Internationale Germanistik, Reihe A, tom 8,2. Bern – Frankfurt am Main – Las Vegas 1980, s. 112-118.
 • Sukcesy i niepowodzenia dydaktyczne studentów kierowanych na studia neofilologiczne bez egzaminu wstępnego. Teoria i praktyka nauczania języka niemieckiego na studiach germanistycznych. Germanica Wratislaviensia XLIX. Wrocław 1982, s. 101-106.
 • Zur Nationalitätenfrage in Ostoberschlesien im Spiegel der „Kattowitzer Zeitung“ und des „Oberschlesischen Kuriers“. Oberschlesisches Jahrbuch 2 (1986), s. 58-86.
 • Deutsche Lehnstrukturen im sog. Wasserpolnischen. Oberschlesisches Jahrbuch 3 (1987), s. 201-214.
 • Der Aufbau der Verwaltung in Oberschlesien nach 1945. Beiträge zur Geschichte Oberschlesiens im 19. und 20. Jahrhundert. Dülmen 1987, s. 118-133.
 • Zum Problem der sprachlichen Integration deutscher Aussiedler aus Oberschlesien. Oberschlesisches Jahrbuch 4 (1988), s. 117-128.
 • Die Städte des Oberschlesischen Industriegebietes nach 1945. Grundzüge der demographischen Entwicklung. Oberschlesisches Jahrbuch 5 (1989), s. 107-126.
 • Sprachen und Konfessionen in Österreichisch-Ostschlesien um die Jahrhundertwende im Spiegel der Volkszählungen. Oberschlesisches Jahrbuch 6 (1990), s. 101-121.
 • Zur Geschichte Oberschlesiens [Überblick]. Das Oberschlesische Industrierevier und angrenzende Industrieräume. Düsseldorf 1992, s. 11 – 24.
 • Ein Oberschlesier im Dienste der Germanistischen Linguistik. Zum 60. Geburtstag des Breslauer Germanisten Norbert Morciniec [Bio-Bibliographie]. Oberschlesisches Jahrbuch 8 (1992), s. 165-174.
 • Zur Bevölkerungsstruktur in ehem. Herzogtum Auschwitz – Zator Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Oberschlesisches Jahrbuch 9 (1993), s. 139-161.
 • Der Beitrag der Oberschlesier zum Aufbau der Breslauer Germanistik nach 1945. Breslau und die oberschlesische Provinz. Literarische Studien zum Umfeld einer Beziehung. Berlin 1995, s. 107-121.
 • Sprache als Identifikationsfaktor. Soziolinguistische Überlegungen zur Funktion der oberschlesischen Mundart. Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte 5. München 1997, s. 157-171.
 • Neue Forschungen zur Geschichte Oberschlesiens im 20. Jahrhundert. Matthias Weber und Carsten Rabe (Hg.): Silesiographia. Stand und Perspektiven der historischen Schlesienforschung. Würzburg 1998, s. 313-328.
 • Zum 70. Geburtstag von Gerhard Kosellek [Bio-Bibliographie]. Oberschlesisches Jahrbuch 14/15 (1998/1999), s. 215-236.
 • Die konfessionellen Verhältnisse im Herzogtum Teschen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts im Spiegel österreichischer Volkszählungen. Die konfessionellen Verhältnisse im Teschener Schlesien vom Mittelalter bis zur Gegenwart / Stosunki wyznaniowe na Śląsku Cieszyńskim od średniowiecza do współczesności. Ratingen 2000, s. 187-202.
 • Die oberschlesische Sprachlandschaft im historischen Überblick. Bernd Witte (Hrsg.).: Oberschlesische Dialoge. Kulturräume im Blickfeld von Wissenschaft und Literatur. Tom 2. Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York - Oxford – Wien 2000, s. 215-229.
 • Oberschlesien und das Bistum Breslau. Gedanken zum Millennium der schlesischen Diözese. Oberschlesisches Jahrbuch 16/17 (2000/2001), s. 15-21.
 • Contemporary German Research on the History of Upper-Silesian Jews. Jews in Silesia, edited by Marcin Wodziński and Janusz Spyra. Cracow 2001, S. 423-430.
 • Wersja polskojęzyczna: Stan badań nad historią Żydów górnośląskich w Republice Federalnej Niemiec. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, zeszyt 37/1. Katowice 2004, s. 31-39.
 • Die sprachlichen Verhältnisse in Oberschlesien in Geschichte und Gegenwart. Walter Engel und Norbert Honsza (Hg.): Kulturraum Schlesien. Ein europäisches Phänomen. Wrocław 2001, s. 177-188.
 • Oberschlesien im Fokus. Franz Heiduk: Oberschlesisches Literatur-Lexikon 1-3. Zbliżenia Polska - Niemcy/Annäherungen Polen - Deutschland, zeszyt 3 (30).Wrocław 2001, s. 136-139.
 • Die katholische Kirche Oberschlesiens im Spannungsfeld nationaler Konflikte des 19. und 20. Jh. Joachim Köhler und Rainer Bendel (Hg.): Geschichte des christlichen Lebens im schlesischen Raum. Münster-Hamburg-London 2002, s. 623-648.
 • Die ökumenische Bewegung in Oberschlesien. Dietrich Meyer (Hg.): Erinnertes Erbe. Beiträge zur schlesischen Kirchengeschichte. Verein für Schlesische Kirchengeschichte 2002 (o.O.), s. 362-376.
 • Problem języka w nauczaniu religii i w duszpasterstwie na Górnym Śląsku od połowy XIX wieku do czasów współczesnych. Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku. Redakcja naukowa Antoni Barciak. Katowice 2002, s. 302-314.
 • Trochę dumy, trochę nostalgii... Wrocławska germanistyka z perspektywy 40 lat. Zbliżenia Polska - Niemcy/Annäherungen Polen – Deutschland, zeszyt 3 (33).Wrocław 2002, s. 101-106.
 • Oberschlesische Ortsnamen im historischen Wandel. Oberschlesisches Jahrbuch 18/19 (2002/2003), s. 49-76.
 • Romuald Rak (1920 – 2003), Theologe, Seelsorger, Humanist. Tamże, s. 139-150.
 • Od „gniazda rewizjonizmu” do pomostu między polskim i niemieckim Górnym Śląskiem. Trudna droga fundacji Haus Oberschlesien. Polityka a przemiany czasu. Wybór studiów politologicznych. Redakcja naukowa Joachim Liszka. Bielsko-Biała 2003, s. 229-241.
 • Wkład Niemców w rozwój potencjału przemysłowego Katowic w XIX i XX wieku. Przemiany struktur społeczno-zawodowych ludności w dziejach Katowic. Redakcja naukowa Antoni Barciak. Katowice 2004, s. 147-159.
 • Katowickie dylematy. Spór o wieżę czy coś więcej? Zbliżenia Polska – Niemcy /Annäherungen Polen – Deutschland, zeszyt 2/3 (38-39). Wrocław 2004, s. 64-73.
 • Liderzy przybyli z Górnego Śląska. Górnoślązacy na germanistyce wrocławskiej po roku 1945. Zbliżenia Polska – Niemcy /Annäherungen Polen – Deutschland, zeszyt 2 (41). Wrocław 2005, s. 117-128.
 • Sczodrok (Schodrok), Karl. Neue Deutsche Biographie. Tom 19. Bayerische Akademie der Wissenschaften. München 2006.
 • Katowice w wybranych niemieckich i polskich monografiach miasta. Katowice. Polsko-niemiecka przestrzeń kulturowa w latach 1865-1945. Pod redakcją Grażyny Barbary Szewczyk, Katowice 2006, s. 9-23.
 • Mitteilungen des Beuthener Geschichts- und Museumsvereins 1911-2001. Z dziejów i dorobku polskiego i niemieckiego czasopismiennictwa na Śląsku. Redakcja naukowy Władysław Hendzel i Jerzy Pośpiech. Opole - Gliwice 2006, s. 131-140.
 • Górnośląskie czasopisma naukowe wydawane przez ks. Jana Chrząszcza. Tamże, s. 125-130.
 • Wersja niemieckojęzyczna: Der oberschlesische Theologe und Historiker Johannes Chrząszcz als Herausgeber wissenschaftlicher Zeitschriften. Festgabe für Herbert Patzelt zum 80. Geburtstag, hg. von Dietrich Meyer, Christian-Erdmann Schott und Karl Schwarz. Würzburg 2006, s. 241-249.
 • Górny Śląsk w historiografii niemieckiej XIX i XX wieku. Kwartalnik Opolski LIII, nr 2-3. Opole 2007, s. 135-150.
 • Dzieje Górnego Śląska bez emocji? Dylemat nie tylko dla historyka. Studia Bythomiensia, pod red. Joachima Liszki. Bytom 2007, s. 27-43.
 • ‚Schlesische’ Sprachverwirrung. Zum Begriff ‚Schlesien’ im Polnischen. Oberschleisches Jahrbuch 23/24, Ratingen 2009, s. 163-172.
 • Schlesische Akzente in den Forschungen der Breslauer Nachkriegsgermanistik. Schlesien in der germanistischen Forschung und Lehre (red. Zdzisław Wąsik i Peter Chmiel), Wrocław 2010, s. 9-18.
 • Ein Wahl-Breslauer aus Oppeln wird 80. Verba docent, exempla trahunt. Zum 80. Geburtstag von Norbert Morciniec (red. Peter Chmiel), Wrocław 2012, s. 25-30.
 • Grundzüge der deutschen Ostsiedlung im historischen Überblick unter besonderer Berücksichtigung Schlesiens. Verba docent, exempla trahunt. Zum 80. Geburtstag von Norbert Morciniec (red. Peter Chmiel), Wrocław 2012, s. 76-79.
 • Die „Mitteilungen des Beuthener Geschichts- und Museumsvereins“  nach dem Zweiten Weltkrieg. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. 100 lat dziejów. Kontakty z muzeami, instytucjami kultury i towarzystwami (red. Jan Drabina), Bytom 2012, s. 29-36.
 • Chmiel, P. 2015: Daniela Pelka: Die Oberschlesischen Nachrichten und ihre Folgezeitungen aus linguistischer Perspektive. Trafo Verlagsgruppe, Berlin 2013. In: ""Studia Niemcoznawcze" vol. LV, str. 729-732
Ponad 200 recenzji i krótkich artykułów (sprawozdania, komunikaty, polemiki itp.)w niemieckich i polskich czasopismach naukowych.
 
Referaty i odczyty:
 • Der Beitrag der Oberschlesier zum Aufbau der Breslauer Germanstik
 • Die oberschlesische Sprachlandschaft in historischer Perspektive
 • Deutsche Lehnstrukturen in den polnischen Dialekten Oberschlesien
 • Sprachliche Integration oberschlesicher Aussiedler in der Bundesrepublik Deutschland
 • Oberschlesien im Spannungsfeld nationaler Konflikte des 19. und 20. Jh.
 • Die Sprache der Seelsorge in Oberschlesien
 • Sprache und Konfession im Herzogtum Teschen
 • Mitteilungen des Beuthener Geschichts- und Museumsvereins
 • Górnośląskie czasopisma naukowe ks. Johannesa Chrząszcza
 • Oberschlesische Identität aus historischer Sicht
 • Die Städte des Oberschlesischen Industriegebietes nach 1945
 • Schlesische Akzente in den Forschungen der Breslauer Nachkriegsgermanistik
 • Der Nachbarschaftsvertrag von 1991 w Kontext der deutschen Ostpolitik (Olsztyn 2011)
 • Neue Wege in der Didaktik der Landeskunde des deutschen Sprachraumes (Hradec Králové 2012)
 • Neue Lehrwerke für Deutsch als Fremdsprache in Polen

Konferencje naukowe:

 • Oberschlesien im europäischen Kontext  (Bonn 1994)
 • Stosunki wyznaniowe na Śląsku Cieszyńskim od średniowiecza do współczesności (Cieszyn 1996)
 • Konferencje śląskoznawcze (Katowice, Zabrze 2001-2006)
 • Prasa na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku (Opole 2004)
 • Język w kontekście historyczno-politycznym (Kraków 2007)
 • Schlesien in der germanistischen Forschung und Lehre (Wrocław 2010)
 • 20 lat układu o dobrosąsiedzkich stosunkach (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2011)
 • Międzynarodowa konferencja neofilologiczna „Dni pedagogiczne“ (Uniwersytet Hradec Králové 2012, 2013, 2015)

Członkostwa w stworzyszeniach naukowych:

 • IVG (Internationale Vereinigung für Germanistische Sprach- und Literaturwissenschaft)
 • Eichendorff-Gesellschaft
 • Gustav-Freytag-Gesellschaft

Wyróżnienia i nagrody:

 • 1977 nagroda JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego
 • 1980 nagroda JM Rektora WSP w Zielonej Górze
 • 1981 nagroda MNiSW

Informacje dodatkowe:

wykłady gościnne na uniwersytetach w Gießen, w Düsseldorfie, w Katowicach, w Opolu i w Hradec Králové.

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych