dr Piotr Czajka

Specjalność naukowa:

 • językoznawstwo

Prowadzone przedmioty:

 • Wstęp do językoznawstwa
 • Komunikacja w przekładzie
 • Seminarium magisterskie

Zainteresowania badawcze:

 • antyesencjalistyczne koncepcje języka, komunikacji i wiedzy
 • teoretyczne i praktyczne aspekty przekładu

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

2000 Uniwersytet Wrocławski - doktor

Publikacje naukowe samodzielne (książki)

 • Czajka, Piotr, 2010, O aksjologicznym wymiarze dyskursu akademickiego na przykładzie podręczników do językoznawstwa, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.

Artykuły:

 • Czajka, Piotr, , 1997, „O wartościach w kontekście lingwistyki tekstu”, [w:] Sprawozdania WTN Seria A Nr 52.
 • Czajka, Piotr, 1997, „Towards a dynamic model of text in search of values”, [w:] 30th Poznań Linguistic Meeting. Abstracts, Poznań: Motivex, 18-19. (abstrakt)
 • Czajka, Piotr, Michał Szawerna, 1997, „The Conceptualisation of an Abstract Notion of Discourse as a Journey in Selected Lexical Phrases with the Noun Point”, [w:] 30th Poznań Linguistic Meeting. Abstracts, Poznań: Motivex, 41-43. (abstrakt)
 • Czajka, Piotr, 1997, „O pojęciu dyskursu estetycznego i problemie komunikacji międzykulturowej”, [w:] Rozprawy Komisji Językowej WTN XXIII, 41-51.
 • Czajka, Piotr, Michał Szawerna, 1998, „The Conceptualisation of an Abstract Notion of Discourse as a Journey in Selected Lexical Phrases with the Noun Point”, [w:] Papers and Studies in Contrastive Linguistics, 273- 284.
 • Czajka, Piotr, 1999, „Zmienne aksjologiczne w dyskursie naukowym ; [w:] Stanisław Gajda (red.). Dyskurs naukowy – tradycja i zmiana, Opole: Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, 77-85.
 • Czajka, Piotr, 2000, „Human Needs as Expressed in Educational Discourse on the Basis of Textbooks in Linguistics”, [w:] Victor H. Yngve, Zdzisław Wąsik (red.), Exploring the Domain of Human-Centered Linguistics from a Hard-Science Perspective, Poznań: Motivex, 36-38. (abstrakt)
 • Czajka, Piotr, 2000, „O problemie grzeczności językowej w podręcznikach językoznawstwa”, [w:] Rozprawy Komisji Językowej WTN XXVI, 141-159.
 • Czajka, Piotr, 2002, „Face-threatening acts and forms of their redress in textbooks on he example of Polish textbooks of linguistics”, [w:] Piotr Cap (red.), New Developments in Linguistic Pragmatics. Abstracts, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 15. (abstrakt)
 • Czajka, Piotr, 2003, Słownik angielsko-polski i polsko-angielski, Wrocław: Europa. (współautorstwo) 
 • Czajka, Piotr, 2003, „Rola zajęć z historii języka w kształceniu anglistów”, [w:] Anglica Wratislaviensia XL Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2533, , 119-122.
 • Czajka, Piotr, 2004, „Needs as Expressed in Educational Discourse on the Basis of Textbooks in Linguistics”, [w:] Yictor H. Yngve, Zdzisław Wąsik (red.), Hard-Science Linguistics, London – New York: Continuum, 269-288.
 • Czajka, Piotr, 2004, „Face-threatening acts and forms of their redress in textbooks on the basis of Polish textbooks of linguistics”, [w:] Piotr Cap, Radosław Dylewski (red.), History and Present-Day Pragmatics of the English Language, Łódź: Wydawnictwo WSHE w Łodzi, 141-162.
 • Czajka, Piotr, 2005, “A dynamic model of text and its axiological dimension”, [w:] Brno Studies in English 30, Sbornk Praci Filozoficke Fakulty Brnenske Univerzity (Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis S 10, 2004, 37-54.
 • Czajka, Piotr, Anna Cisło, 2009, “The Foreignness of Irish Literary Proper Names in the Polish Language”, [w:] Słowo jako wyraz duchowości człowieka, Zeszyty Wydziału Humanistycznego, Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze [Z.] 3, 43-53.
 • Czajka, Piotr, Anna Cisło, 2009, “A Glance at the Sense of Identity from a Linguistically-Turned Constructivist Perspective”, [w:] Cultural Perspectives, nr 14, 44-58.
 • Czajka, Piotr, 2009, „Gatunki tekstu a nisze dyskursywne i ośrodki dyskursywnego zainteresowania: kilka uwag o związkach gatunku tekstu ze społeczno-kulturowym kontekstem komunikacji międzyludzkiej”, [w:] Ewa Komorowska i Żaneta Kozicka-Borysowska (red.), Świat Słowian w języku i kulturze. 10, Językoznawstwo: semantyka, pragmatyka, kognitywizm, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 35-41. 
 • Czajka, Piotr, Anna Cisło, 2010, On the Sense of Identity between Rorty’s Neopragmatism and Von Glasersfeld’s Radical Constructivism, [w:] Cultural Spaces and Identities in (Inter)Action, Interstudia (Bacau) [No] 6, 15-23.
 • Czajka, Piotr, 2010, „O komunikacyjnej koncepcji tożsamości”, [w:] Ewa Komorowska i Danuta Stanulewicz (red.), Język, tożsamość i komunikacja międzykulturowa: księga pamiątkowa ofiarowana doktor Bożenie Zinkiewicz-Tomanek, Szczecin: Volumina.pl, 50-57.

Referaty i odczyty:

 • „O wartościach w kontekście lingwistyki tekstu”, wystąpienie na posiedzeniu Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 18. marca 1996.
 • „On the Notion of Esthetic Discourse and the Problem of Cross-Cultural Communication”, wystąpienie na międzynarodowej konferencji naukowej Raising Discourse Awareness in Cross-Cultural Contexts, organizator: Uniwersytet Warszawski, 9-11 maja 1996.
 • „Evaluative Discourse in Scientific Texts from the Viewpoint of Pragmatics”, wystąpienie na Ph.D. Course in Linguistic Research Traditions of the 20th Century, organizator: Uniwersytet w Kopenhadze, 3-9 czerwca 1996.
 • „Towards a Dynamiec Model of Text in Search of Values”, wystąpienie na międzynarodowej konferencji naukowej 30th Poznań Linguistic Meeting, organizator: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1-3 maja 1997.
 • „The Conceptualisation of an Abstract Notion of Discourse as a Journey in Selected Lexical Phrases with the Noun Point” (współautor: Michał Szawerna), wystąpienie na międzynarodowej konferencji naukowej 30th Poznań Linguistic Meeting, organizator: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1-3 maja 1997.
 • „Zmienne aksjologiczne w dyskursie naukowym”, wystąpienie na międzynarodowej konferencji naukowej konferencji Dyskurs naukowy – tradycja i zmiana, organizator: Uniwersytet Opolski, 19-20 października 1998.
 • „Human Needs as Expressed in Educational Discourse on the Basis of Textbooks in Linguistics”, wystąpienie na międzynarodowej konferencji naukowej Societas Linguistica Europaea (33rd Annual Meeting), 31 sierpnia-2 września 2000 w Poznaniu.
 • „Face-threatening acts and forms of their redress in textbooks on the example of Polish textbooks of linguistics”, wystąpienie na międzynarodowej konferencji naukowej New Developments in Linguistic Pragmatics (1st Łódź Symposium), organizator: Uniwersytet Łódzki, 10-12 maja 2002.
 • „Rola gramatyki historycznej w kształceniu anglistów”, wystąpienie na sesji naukowej z okazji 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002.
 • „Niches and Cynosures in the Formation of Discourses”, wystąpienie na międzynarodowej konferencji naukowej 38th Poznań Linguistic Meeting, organizator: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 13-16 września 2007.
 • „On Discursive Niches and Cynosures in Relation to Practices of Interpersonal Communication”, wystąpienie na konferencji naukowej PASE 2008 (17th Annual Conference of the Polish Association for the Study of English), organizator: Uniwersytet Wrocławski, 7-9 kwietnia 2008.
 • „Gatunki tekstu a nisze dyskursywne i ośrodki dyskursywnego zainteresowania. Próba systematyzacji związków gatunku tekstu ze społeczno-kulturowym kontekstem komunikacji międzyludzkiej”, wystąpienie na konferencji naukowej LXYI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, temat zjazdu: Odmiany funkcjonalne języków. Gatunki tekstów, organizator: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 19-20 września 2008.
 • „The Foreignness of Irish Literary Proper Names in the Polish Language” (współautorka: Anna Cisło), wystąpienie na międzynarodowej konferencji naukowej Słowo jako wyraz duchowości człowieka. Koncepcje kształcenia filologicznego w edukacji regionalnej i europejskiej, organizatorzy: Kolegium Karkonoskie PWSZ w Jeleniej Górze, Wyższa Szkoła Filologiczną we Wrocławiu, Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej Górze, 17-18 października 2008.
 • „On the sense of identity between Rorty’s neopragmatism and Glasersfe;feld’s radical constructivism” (współautorka: Anna Cisło), wystąpienie na międzynarodowej konferencji naukowej Individual and Specific Signs: Cultural Spaces and Identities In (Inter)Action, organizatorzy: Faculty of Lettres Uniwersytetu w Bacau, UFR Arts University w Bordeaux, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, „Alecu Russo” State Uniniversity of Balti w Mołdawii, ośrodki nadawcze INTERSTUD i CETAL, 16-18 października 2009. 
 • „Tożsamość jako prywatny konstrukt uczestnika komunikacji”, wystąpienie na międzynarodowej międzynarodowej konferencji naukowej Alternate Construals in Language, Literature and Culture, organizator: Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, 17-18 września 2010.
 • „O wartościach i działaniu językowym człowieka”, wystąpienie na międzynarodowym seminarium naukowym Komunikacja, Kultura, Kreatywność, organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile, 18-19 października 2010 roku.

Konferencje naukowe:

 • Międzynarodowa konferencja naukowa Alternate Construals in Language, Literature and Culture, (współorganizacja z dr. Michałem Szawemą i prof. Markiem Oziewiczem), instytucja organizująca: Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, 17-18 września 2010,.

Informacje dodatkowe:

Udział w Ph.D. Course in Linguistic Research Traditions of the 20th Century, organizator: Uniwersytet w Kopenhadze, 3 – 9 czerwca 1996.

Udział w Teacher Trainers Course, organizator: University of Brighton, 27 czerwca – 11 lipca 1999.

Udział w seminarium naukowym Metodologie Językoznawstwa, zorganizowanym przez Zakład Teorii Języka i Metodologii Językoznawstwa przy Katedrze Języka Angielskiego na Uniwersytecie Łódzkim, 6 maja 2004.

 

Wizyta w Department of English and American Studies, Faculty of Arts, Masaryk University (Masarykova Univerzita, Filozoficka Fakulta, Katedra Anglistiky a Amerikanistiky) w Brnie, Czechy, w ramach LLP-Erasmus Programme, Individual Teaching Programme for Teaching Staff Mobility. W ramach wyjazdu przeprowadzenie 5 godzin dydaktycznych w ramach seminariów doktoranckich z językoznawstwa angielskiego (postgraduate seminars in English linguistics), 23-27 września 2008.

 

Udział w organizacji I i II międzynarodowego festiwalu opowiadania we Wrocławiu.

 

Publikacja popularnonaukowa „Tu zaszła zmiana”, czasopismo Anglofan, nr 2 (4) 204, ISSN 1730-2455.
 

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych