prof. dr hab. Piotr Sawicki

 Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

 Dyscyplina naukowa

·         historyczna: filologia

·         aktualna: filologia

Specjalności naukowe:

·         historia literatury hiszpańskiej

·         historia i kultura Hiszpanii

·         językoznawstwo kontrastywne

Zainteresowania badawcze

Obszar moich zainteresowań badawczych obejmuje XX-wieczną literaturę hiszpańską w kontekście jej ideologicznych i historycznych uwarunkowań, a także historię literatur mniejszościowych Hiszpanii (baskijska, galicyjska, katalońska). Kolejna dziedzina to historia stosunków polsko-hiszpańskich w XIX i XX stuleciu, w szczególności polskich podróży na Półwysep Iberyjski (relacje podróżne, dzienniki, pamiętniki) oraz dzieje polskiej iberystyki. Dodatkowo prowadzę prace badawcze z zakresu językoznawstwa porównawczego (frazeologia, paremiologia i paremiografia języków romańskich i słowiańskich, leksykografia).

Uzyskane tytuły zawodowe oraz stopnie i tytuły naukowe 

Nazwa uczelni
Tytuł/Stopień
Rok uzyskania
Uniwersytet Wrocławski

magister (filologia romańska)

1970
jw.

doktor nauk humanistycznych

1974
jw.

doktor habilitowany nauk humanistycznych

1984
jw.

tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych

1996
jw.

nominacja na profesora zwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego

2002

Przebieg pracy zawodowej 

Nazwa instytucji
Zajmowane stanowisko
Okres
Uniwersytet Wrocławski
asystent
1970-1974
jw.
adiunkt
1974-1985
jw.
docent
1985-1991
jw.

profesor Uniwersytetu Wrocławskiego

1991-1996
jw.
profesor tytularny
1996-2002
jw.
profesor zwyczajny

2002-8.4.2012 (data przejścia na emeryturę)

Uniwersytet Jagielloński
adiunkt, docent, profesor
1979-1982, 1984-1989

Ostravska univerzita (Republika Czeska)

profesor
1995-2011

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

profesor
od 2006

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Wałbrzychu

profesor          
od 2010

Sprawowane funkcje 

Nazwa instytucji
Funkcja
Okres
Uniwersytet Wrocławski
zastępca dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej
1974-1976, 1984-1987
jw.
kierownik Zakładu Hispanistyki I Italianistyki
1987-1990
jw.
kierownik Zakładu Iberystyki
1990-1996
Wyższa Szkoła Filologiczna
kierownik Katedry Kultur i Literatur Iberoromańskich
od 2010

Udział w kształceniu kadr w ramach studiów doktoranckich 

Nazwa jednostki

Temat wykładu/seminarium

Rok/lata akademickie

Uniwersytet Wrocławski

organizacja i prowadzenie seminarium dla hispanistów, doktorantów Wydziału Filologicznego (comiesięczne spotkania z gościnnym udziałem iberystów krajowych i zagranicznych)

działalność ciągła (lata akademickie 2003-2007)
 

Opieka promotorska i naukowa

·         Liczba wypromowanych licencjatów: 38, w tym 14 w Republice Czeskiej (Ostravska univerzita) i 13 w PWSZ w Wałbrzychu

·         Liczba wypromowanych magistrów: 130, w tym 17 w Uniwersytecie Jagiellońskim (w latach 1981-1989), 19 w Wyższej Szkole Filologicznej i 4 w Republice Czeskiej – Ostrawa

·         Pełnienie funkcji promotora rozpraw doktorskich: 15 (13 doktoratów obronionych, 2 w toku, przed otwarciem przewodu doktorskiego)  

Imię i nazwisko

autora rozprawy

Tytuł rozprawy

Jednostka, która nadała stopień/ jednostka, w której otwarto przewód doktorski

Rok nadania stopnia/otwarcia przewodu

Piotr Fornelski

Sobre la función de la metáfora en la poesía española de nuestro siglo. En torno a una teoría de la expresión poética

Uniwersytet Jagielloński
1990
Justyna Ziarkowska

Romantyczna twórczość krytycznoliteracka Maurycego Mochnackiego i Mariana José de Larra. Studium porównawcze

Uniwersytet Wrocławski
2000
Ewa Krystyna Kulak

Literatury Półwyspu Iberyjskiego w polskich wydawnictwach encyklopedycznych, informacyjnych i popularnonaukowych

Uniwersytet Wrocławski
2001
Marcin Kurek

Poglądy na powieść współczesną w twórczości Ernesto Sabato i Mario Vargasa Llosy

Uniwersytet Wrocławski
2001
Katarzyna Kacprzak

Los problemas de la identidad en la obra de Antonio Machado y Fernando Pessoa

Uniwersytet Wrocławski
2004
Agnieszka August-Zarębska

Poezja wobec rzeczywistości. Poetyckie epifanie Jorge Guillena i Czesława Miłosza

Uniwersytet Wrocławski
2005
Teresa Jaromin

El ethos de trabajo de la sociedad andina en las crónicas hispanoamericanas de los siglos XVI y XVII

Uniwersytet Wrocławski
 
 
2006
Magdalena Świątek

Od Somosierry do Saragossy. Pamiętnikarskie i literackie świadectwa udziału Polaków w hiszpańskiej Wojnie o Niepodległość

Uniwersytet Wrocławski
2006
Marlena Krupa

Duch i litera. Liryczna ekspresja mistycznej drogi św. Jana od Krzyża w przekładach polskich

Uniwersytet Wrocławski
2007
Natasza Posadzy

Kształtowanie się obrazu Hiszpanii i Hiszpanów w wydanych w języku polskim podręcznikach do historii i geografii (do końca XIX wieku)

Uniwersytet Wrocławski
2007
Małgorzata Kolankowska

Czerwony i czarny. Polski spór o Chile w latach 1973-2006

Uniwersytet Wrocławski
2009
Ilona Narębska

Panorama histórico de las traducciones de la literatura polaca publicadas en España de 1939 a 1975

Universidad de Alicante (doctorado europeo)

2011
Marta Minkiewicz

Wizerunek Polski i Polaków w codziennej prasie hiszpańskiej po 1989 roku

Uniwersytet Wrocławski
2012

·         Pełnienie funkcji recenzenta rozpraw doktorskich: 20 

Imię i nazwisko

autora rozprawy

Tytuł rozprawy

Jednostka, która nadała stopień/ jednostka, w której otwarto przewód doktorski

Rok nadania stopnia/otwarcia przewodu[1]

Maria Falska

Le jeu du classique et du baroque dans le théâtre espagnol et français du XVIIe siècle. Approche structurale des textes de Calderón de la Barca et de ses imitations par Thomas Corneille

UMCS
1988
Barbara Stawicka

La estética del surrealismo y lo real maravilloso en „El reino de este mundo” de Alejo Carpentier

UAM
1990
Maria Małgorzata Koszla-Szymańska

Lingworealioznawcze aspekty nauczania języka hiszpańskiego

UW
1993
Ewa Nawrocka

W imię władzy i przeciw władzy. Romantyczny Homo politicus w literaturze polskiej i argentyńskiej

UJ
1996
Barbara Łuczak

Elementos fantásticos en las obras escogidas de Merce Rodoreda. Hacia lo real mítico

UAM
1998
Edyta Kwiatkowska

Sentencia como forma breve en Quevedo. De la retórica a la estetica barroca

UAM
1998
Anna Wawrykowicz

Wykorzystanie tekstów autentycznych w nauczaniu języka hiszpańskiego

UWr.
1999
Agnieszka Kłosińska-Nachin

Monólogo interior. Técnica narrativa y visión del mundo

1999
Wojciech Charchalis

El realismo mágico en novelas escogidas de Gonzalo Torrente Ballester

UAM
1999
Anna Hamling

El acercamiento al pensamiento religioso de León Nikolaevich Tolstoi y Miguel de Unamuno

UW
2000
Anna Rzepka

El ideario caballeresco de la España y del Portugal de la segunda mitad del siglo XIII

UJ
2001
Tomasz Pindel

Fantastyka i realizm magiczny w literaturze hispanoamerykańskiej

UJ
2002
Rosanna Krzyszkowska-Pawlik

El aspecto demonológico de los seres salvajes en la literatura e iconografia hispánicas de la Edad Media al Barroco, con referencias al folclore polaco

UJ
2005
Monika Bednarczuk

Obraz hiszpańskiej wojny domowej lat 1936-1939 w literaturze polskiej

UMCS
2005
Justyna Wesoła

Hiszpańskie wykrzykniki w polskiej praktyce przekładowej

UWr.
2005
Maksymilian Drozdowicz

Językowy obraz świata guarani w polskich tłumaczeniach prozy Augusto Roa Bastosa

UWr.
2007
Leonor Sagermann Bustinza

Las „Tradiciones peruanas” de Ricardo Palma como crónica de la peruanidad

UAM
2010
Elżbieta Majder

Polskie podróże za Pireneje od XVI wieku do końca I wojny światowej: motywacje, czas, przestrzeń

KUL
2010
Agnieszka Sycińska

Przełamując stereotypy. Portrety Hiszpanek czasów frankizmu w twórczości filmowej Juana Antonio Bardema

UWr.
2011
Magdalena Barbaruk

Aksjotyczne przestrzenie donkichotyzmu. Postać Don Kichota we współczesnej refleksji humanistycznej

UWr.
2011
  

·         Pełnienie funkcji recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego: 19 

Imię i nazwisko

Jednostka prowadząca postępowanie habilitacyjne

Rok nadania stopnia/rozpoczęcia postępowania[2]

Teresa Eminowicz
UJ
1994
Grażyna Grudzińska
UW
1995
Kazimierz Sabik
UW
1995
Adam Elbanowski
UW
1998
Alicja Bączyk-Tomaszewska
UAM (recenzja negatywna)
2001
Ewa Łukaszyk
UJ
2002
Eduard Krč
Univerzita Palackého, Olomouc (Republika Czeska)
2003
Beata Baczyńska
UWr.
2005
Maria Falska
UMCS
2006
Tadeusz Miłkowski
UJ
2009
Katarzyna Mroczkowska-Brand
UJ
2010
Justyna Ziarkowska
UWr.
2011
Magdalena Potok
UAM
2011
Ewa Nawrocka
UJ
2011
Jacek Gołębiowski
KUL
2011
Małgorzata Gaszyńska-Magiera
UWr.
2012
Barbara Łuczak
UAM
2012
Agnieszka Kłosińska-Nachin
2013

Nina Pluta-Podleszańska       

UP (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)

2013
 

·         Pełnienie funkcji recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora: 8 

Imię i nazwisko

Jednostka ubiegająca się o nadanie tytułu

Rok nadania tytułu/rozpoczęcia postępowania[3]

Marie-Pierrette Małcużyńska
UW
1999
Kazimierz Sabik
UW
2002
Teresa Eminowicz-Jaśkowska
UJ
2002
Jiří Chalupa
Univerzita Palackého, Olomouc (Republika Czeska)
2004
Irena Curyło-González
UW
2009
Cezary Taracha
KUL
2013
Beata Baczyńska                       

UWr.                                                              

2013         

Mieczysław Jagłowski        

UMCS
2013

                                                                   

 Inne recenzje i opinie naukowe
 

Wnioski o stanowisko profesora uczelnianego (zatrudnienie bądź przedłużenie zatrudnienia: 9 (dla UW, UJ, UMCS i KUL).

Recenzje wydawnicze: ponad 30 (w tym ze złożonych do druku rozpraw habilitacyjnych).

Recenzja dla Funduszu na rzecz Nauki Polskiej (seria „Monografie FNP): 1.

Publikacje naukowe samodzielne (książki) 

La España de hoy. Antología para estudiantes de filología románica, Wrocław 1975, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Twórczość literacka Vicente Blasco Ibañeza i jej recepcja w Polsce, Wrocław 1978, Ossolineum.

Wojna domowa 1936-1939 w hiszpańskiej prozie literackiej. Ideologiczne konteksty literatury i jej misja społeczna, Warszawa 1985, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

La España del cambio. Selección de textos periodísticos sobre la España actual, adaptados y anotados por Piotr Sawicki, Warszawa 1993, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Polacy a Hiszpanie. Ludzie, podróże, opinie / Los polacos y los españoles. Hombres, viajes, ideas, Wrocław 1995, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Hiszpania malowniczo-historyczna. Zapirenejskie wędrówki Polaków w latach 1838-1930, Wrocław 1996, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Las plumas que valieron por pistolas. Las letras en pugna con la historia reciente de España, Wrocław 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

La narrativa española de la Guerra Civil (1936-1975). Propaganda, testimonio y memoria creativa, Alicante 2010, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Srovnávací fraseologie a paremiografie. Vybrané studie ze slovanských a romanských jazyků / Frazeologia i paremiografia porównawcza. Wybrane studia z zakresu języków słowiańskich i romańskich, Ostrava 2010, Universitas Ostraviensis (współautorka: Jitka Smičeková).

Iberystyka wrocławska. Przewodnik retrospektywny. Część pierwsza (1967-1990), Wrocław, 2013, nakładem własnym autora (współautorka: Marta Minkiewicz).

Polska – Hiszpania, Hiszpania – Polska. Poszerzanie horyzontów, Wrocław, 2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu.

Publikacje naukowe zbiorowe i redakcyjne

“Estudios Hispánicos I. Actas del Primer Simposio de Hispanistas Polacos”, red. T. Eminowicz, P. Sawicki i J. Sławomirski, Kraków 1988.

„Estudios Hispánicos II. Actas del Segundo Simposio de Hispanistas Polacos”, Wrocław 1992, red. P. Sawicki i J. Sławomirski, Wrocław 1992.

Ideologías y poder. Aproximaciones a las literaturas hispánicas en los tiempos de crisis, red. P. Sawicki i B. Baczyńska, Wrocław 1996.

Miscelánea en homenaje a Florian Ludwik Śmieja, red. P. Sawicki, Wrocław 1997.

Mundo ibérico, mundo eslavo. Afinidades e interrelaciones, red. P. Sawicki, R. Mansberger Amorós, A. Sawicka, Wrocław 2000.

Lenguas, tierras, enlaces. Estudios lingüísticos e hispanoamericanos, red. P. Sawicki, M. Głowicka, A. August, A. Marhall, Wrocław 2002.

España en Europa. Historia, contactos, viajes, red. P. Sawicki, Wrocław 2003.

Miscelánea de literatura española y comparada. Homenaje a Roberto Mansberger Amorós, red. J. Butiñá Jiménez, J. Ziarkowska, P. Sawicki, A. August-Zarębska, Wrocław 2004.

Sofia Casanova Lutosławska, Więcej niż miłość. Powieść współczesna, Drozdowo, Muzeum Przyrody w Drozdowie, 2010.

Sofia Casanova Lutosławska – hiszpańska pisarka, Polka z wyboru [współredaktorka: Maria Filipowicz-Rudek], Fundacja Narwiańska i Muzeum Przyrody w Drozdowie, Drozdowo 2012.

Artykuły

 • Pełna bibliografia prac Piotra Sawickiego za lata 1967-2013 jest dostępna w: tenże, Polska – Hiszpania. Hiszpania – Polska. Poszerzanie horyzontów, Wrocław 2013, Wydawnictwo WSF.
Poniżej ważniejsze artykuły opublikowane po roku 2007. 
 • “Hagiografía polaca del general Franco / Polska hagiografia generała Franco”, in: El cambio de la imagen mutua de Polonia y España desde la transición, Warszawa 2008, Instituto Cervantes de Varsovia.
 • “Del asno a la zorra. Refranes españoles sobre los animales y sus equivalentes semánticos en lenguas eslavas”, in: Homenaje a Ladislav Trup, Bratislava 2008 (współautorka: Jitka Smičekova).
 • „Sofía Casanova i Izabela Lutosławska wobec hiszpańskiej tragedii. Doświadczenia i wnioski”, in: Zachodnie wzorce i wschodnie realia. Przedstawicielki elit prowincjonalnych w XIX i pierwszej połowie XX wieku, Białystok – Drozdowo 2009, Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku – Muzeum Przyrody w Drozdowie.
 • „Zagadka «fujarki ze srebra». Pieśni hiszpańskie Edwarda Porębowicza – od spolszczenia do oryginału”, in: Zrozumieć język, przetłumaczyć świat. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Jadwidze Koniecznej-Twardzikowej, Kraków 2009, Księgarnia Akademicka.
 • „Polityka a frazeologia. PiS-ogenne emocjonalizmy w języku współczesnych Polaków”, in: Parémie narodů slovanských IV, Ostrava 2009, Ostravska univerzita v Ostravě.
 • S. Casanova Lutosławska, Więcej niż miłość, Drozdowo 2010, Muzeum Przyrody - „Wstęp”, uzupełnienie przekładu i redakcja książki.
 • “Vicente Blasco Ibáñez en las lenguas eslavas. Traducciones polacas y checas”, in: Escritores valencianos del siglo XX en sus traducciones, Alicante 2011, Editorial AguaClara.
 • “Polski Blasco Ibáñez i jego paratekstowe konteksty”, in: Między oryginałem a przekładem, t. XVII, Parateksty przekładu, Kraków 2011.
 • “«Literatury mniejsze» Hiszpanii w podręcznikach i encyklopediach PWN-owskich”, in: “Literatury mniejsze” Europy romańskiej, Poznań 2012.
 • „Poetyckie polonica Sofíi Casanovy Lutosławskiej, in: M. Filipowicz-Rudek, P. Sawicki (red.), Sofía Casanova Lutosławska – hiszpańska pisarka, Polka z wyboru, Drozdowo, Fundacja Narwiańska i Muzeum Przyrody w Drozdowie, 2012.
 • Así se templó el acero. Los primeros años de la hispanística cracoviense, observados desde una prudente distancia”, in: Studia iberystyczne, nr 10, Edad de Plata del hispanismo cracoviano (1975-2010). Textos y Contextos, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2013.
 • Sawicki, P. 2014:  Gdy pułkownik Heistein "zmienił szablę na pióro". Pamięć i fotografie. In: Biernacka-Licznar, K., Łukaszewicz, J. (oprac.) Z Jaworowa w świat daleki. Profesorowi Józefowi Heisteinowi na 90. urodziny. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 113-119.
 •  Sawicki, P. (rec.) 2014: Beata Baczyńska, "Historia literatury hiszpańskiej". In: "Estudios Hispanicos", XXII, s. 133-138.

Wykłady gościnne

Od roku 1986 prowadziłem wykłady gościnne na hiszpańskich uniwersytetach w ramach współpracy międzyuczelnianej bądź zaproszeń imiennych (m.in. kilkakrotnie w Universidad Nacional de Educación a Distancia w Madrycie, w Universidad de Valladolid, Universidad de Salamanca, Universitat de Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid i Universidad de Granada; ponadto w Universidad de León, Universidad de Burgos i Universidad de Málaga). Corocznie odbywam zajęcia dla slawistów w Universidad Complutense de Madrid. Ponadto miałem wykłady w Clermont-Ferrand (Francja, dwukrotnie) oraz w Lozannie i Genewie (Szwajcaria, 1995). Wchodzę w skład zespołu nauczającego Katedry Romanistyki Uniwersytetu Ostrawskiego jako visiting professor.
 

 Udział w konferencjach ogólnopolskich i zagranicznych

5-7.10.2006 Salamanca: Las Brigadas Internacionales. 70 años de Memoria Histórica. “Los interbrigadistas polacos en la posguerra. Manipulaciones propagandísticas y avatares politícos”

21-22.11.2006 Ostrawa: Parémie narodů slovanských III. “Przesłowia (nie) przekładają się same. Wybrane przykłady translatoryki paremiotwórczej” (wspołautorka: Jitka Smičeková)

20-21.5.2008 Warszawa: El cambio de la imagen mutua de Polonia y España desde la transición. Warszawa, Instituto Cervantes. “Polska hagiografia generała Franco”

20-21.11.2008 Ostrawa: Parémie narodů slovanských IV. „Polityka a frazeologia. Pis-ogenne emocjonalizmy w języku współczesnych Polaków”

4.9.2009 Drozdowo: Przedstawicielki elit prowincjonalnych w pierwszej połowie XX wieku. „Sofía Casanova i Izabela Lutosławska wobec hiszpańskiej tragedii”

10-12.12.2009 Alicante: III Coloquio Lucentino de Traducción. „Traducciones al polaco y checo de escritores valencianos y alicantinos”

25-26.2.2010 Poznań: Literatury mniejsze Europy romańskiej. “«Literatury mniejsze» Hiszpanii w podręcznikach i encyklopediach i PWN-owskich”

16-17.3.2010 Kraków: Parateksty przekładu. „Polski Blasco Ibáñez i jego paratekstowe konteksty”

9.9.2011 Drozdowo: Sofía Casanova Lutosławska – hiszpańska pisarka, Polka z wyboru. „Polonica w twórczości Sofíi Casanova Lutosławskiej z okresu łomżyńskiego”

 Organizacja konferencji krajowych i międzynarodowych

1985 Kraków-Mogilany: I Ogólnopolskie Sympozjum Hispanistyczne (współorganizator)

1990 Wrocław-Karpacz: II Ogólnopolskie Sympozjum Hispanistyczne

1993 Wrocław- Karpacz: III Ogólnopolskie Sympozjum Hispanistyczne

1995Kraków: Międzynarodowy Kongres „La Europa del Centro y del Este y el Mundo Hispanico” (współorganizator)

2011Drozdowo: Konferencja poświęcona S. Casanova Lutosławskiej (współorganizator)

 Członkostwa w stowarzyszeniach naukowych

Polskie Stowarzyszenie Hispanistów (współzałożyciel, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego w latach 1985-1987).

Wrocławskie Towarzystwo Naukowe (wiceprzewodniczący, a następnie przewodniczący Wydziału I – Nauk Filologicznych – w latach 1995-2001).

 Wyróżnienia i nagrody

Nagrody ministra Szkolnictwa Wyższego za rozprawę doktorską (1978) i rozprawę habilitacyjną (1985).

Odznaczenia

Złoty Krzyż Zasługi (2000).

 Informacje dodatkowe

W latach 1995-2005 redaktor serii wydawniczej Uniwersytetu Wrocławskiego „Estudios Hispánicos”, następnie (do roku 2010) przewodniczący Rady Redakcyjnej.

Członek kolegiów redakcyjnych bądź rad naukowych  następujących czasopism i serii wydawniczych: „Eslavística Complutense” (Madryt), „Pensamiento y Cultura” (Bogotá, Kolumbia), „Studia Romanística” (Ostrawa) i „Biblioteka Polsko – Iberyjska” (Lublin).

Pięciokrotnie uzyskałem granty promotorskie na rozprawy doktorskie realizowane pod moją opieką.

 

Data aktualizacji: 30.11.2013

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych