prof. dr hab. Michał Post

Od 2 września 2013 r. prof. dr hab. Michał Post jest Dziekanem Wydziału Neofilologii Wyższej Szkoły Filologicznej.

Specjalność naukowa:

 • filologia angielska,
 • językoznawstwo angielskie

Uzyskane stopnie naukowe i zajmowane stanowiska:

 • 1972 - Uniwersytet Łódzki – magister filologii angielskiej, literatura angielska
 • 1973 - 1979 zatrudniony na stanowisku asystenta i następnie starszego asystenta najpierw w Katedrze Filologii Angielskiej UWr a potem, po przekształceniu Katedry, w Instytucie Filologii Angielskiej UWr;
 • 1978 Uniwersytet Wrocławski – doktor nauk humanistycznych, językoznawstwo angielskie
 • 1979 - 1986 zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Filologii Angielskiej UWr;
 • 1985 Uniwersytet Wrocławski – doktor habilitowany nauk humanistycznych, językoznawstwo angielskie
 • 1986 - 1992 zatrudniony na stanowisku docenta w Instytucie Filologii Angielskiej UWr;
 • 1992 - 2012 zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filologii Angielskiej UWr;
 • Od 2007 zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na 1 etacie w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu;
 • 2015 profesor zwyczajny.

Zainteresowania badawcze:

do habilitacji (do 1985 r.) – w ramach paradygmatu lingwistyki generatywnej

 • składnia języka angielskiego
 • składnia kontrastywna polsko-angielska
 • semantyka składni języka angielskiego
 • leksykologia kontrastywna polsko-angielska
 • semantyka i pragmatyka słowotwórstwa

po habilitacji (od 1985 r.) – w ramach paradygmatu lingwistyki kognitywnej

 • semantyka i pragmatyka tekstu i dyskursu
 • genologia lingwistyczna
 • akty mowy i gatunki mowy
 • perlokucyjna teoria aktów mowy i gatunków mowy
 • lingwistyka aksjologiczna
 • aksjologiczne aspekty tekstu i dyskursu
 • aksjologiczne aspekty aktów mowy i gatunków mowy

Publikacje naukowe zbiorowe i redakcyjne:

 • 1977 The Polish Review XXII/2, 1977. A Quarterly Published by the Polish Institute of Arts and Sciences in America, Inc. (współred. z: Andrzej Mocha, Andrzej Cieński, Jaroslav Schejbal, Bohdan Rubchak), 102 strony.
 • 1991 Anglica Wratislaviensia XVII/1991. Tom zbiorowy prac dedykowanych Profesorowi Janowi Cyganowi na Jego 60-te urodziny 171 stron;
 • 1994 Anglica Wratislaviensia XXVII/1994. Tom zbiorowy, 101 stron;
 • 1995 Anglica Wratislaviensia XXIX/1995. Monografia, 73 strony;
 • 1998 Anglica Wratislaviensia XXXIII/1998. Tom zbiorowy, 160 stron;
 • 1999 Anglica Wratislaviensia XXXV/1999. Tom zbiorowy prac dedykowanych Profesorowi Janowi Cyganowi na Jego 70-te urodziny, 295 stron;
 • 2002 Roczniki Naukowe PWSZ w Wałbrzychu. Prace Instytutu Języków Obcych i Turystyki I.2002;
 • 2011 Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia 7, “Papers and Studies in Axiological Linguistics”/2011, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 225 stron. (współred. prof. dr hab. Zdzisław Wąsik).

Publikacje naukowe samodzielne (książki):

 • 1981 Comparatives of Identity. A Semantic Study. Uniwersytet Wrocławski 1981, 85 stron
 • 1986 Denominal Adjectivalization in Polish and English. Uniwersytet Wrocławski 1986, 135 stron.
 • 2013 Speech Acts and Speech Genres: An Axiological Linguistics Perspective. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 236 stron.

Artykuły naukowe ilustrujące zainteresowania badawcze:

 • "Some types of English and Polish Comparative Constructions". Anglica Wratislaviensia V/1975.23-36.
 • "English the-the Constructions and their Polish Equivalents". Papers and Studies in Contrastive Linguistics XI/1980.25-37.
 • "Comparison, Denominal Adjectives, and Systematically Ambiguous Nominals of the Chomskyan linguistics Type". Anglica Wratislaviensia X/1985.29-38.
 • “On the Semantic Indeterminacy of Denominal Adjectives". Studia Anglica Posnaniensia XVIII/1986. 59-68.
 • "Some Arguments in Support of a Lexical-Interpretive Approach to Denominal Adjectives". Anglica Wratislaviensia XIV/1988. 35-52.
  "O pojęciu ekwiwalencji leksykalnej". Studia Linguistica XV/1992. 17-23.
 • "Contrastive Lexical Analysis and Bilingual Lexical Competence". Anglica Wratislaviensia XXVII/1994.57-64.
 • "Współczesne językoznawstwo angielskie o zakresie i miejscu pragmatyki w opisie języka naturalnego". Studia Linguistica XIII/1992. 3-30.
 • Analysing the unanalysable: perlocutionary acts and perlocutionary effects”. Prof. Dr Gerhard Nickel’s 70th Birthday. A Festschrift. 1999. Opole: Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Opolski.27-38.
 • „Perlocutionary expressions. Their nature and acquisition”. On Language Theory and Practice vol. II. Tom jubileuszowy dedykowany Profesorowi Januszowi Arabskiemu. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.1999. 101-109.
 • „Towards a Framework for the Study of Perlocutionary Acts”. Linguistica Silesiana 20/1999.19-30.
 • “Default Perlocutionary Effects”. W: Bożena Rozwadowska (red.) 2000. PASE Papers in Language Studies. Proceedings of the 8th Annual Conference of the Polish Association for the Study of English. Wrocław: Aksel s.c.213-222.
 • “Axiological Assessments Underlying Illocutionary and Perlocutionary Acts”. W: Oleksy , W. (red.) 2002. Language Function, Structure, and Change. Essays in Linguistics in Honor of Tomasz P. Krzeszowski. Frankfurt: Peter Lang.40-51.
 • „Efekty i akty perlokucyjne”. W:Kubiński, W: Stanulewicz, D. (red.) 2001. Językoznawstwo kognitywne II. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.135-147.
 • „Aksjologia, akty mowy i gatunki mowy”. W: Stanulewicz D. (red) Lingua Terra Cognita I. Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Romanowi Kaliszowi. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 2010. 69-78.
 • „Od aksjologii lingwistycznej do lingwistyki aksjologicznej”. Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia 7, “Papers and studies in Axiological Linguistics”/2011, 37-48
 • Post, M. 2014: Akty i gatunki mowy: próba wielopłaszczyznowego zbliżenia. In: Stalmaszczyk, P., Cap, P. (red.) 2014: Pragmatyka, retoryka, argumentacja. Obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 197-226.
 • Post, M. 2014:  Interaction of word formation, syntax and context. The case of the Polish denominal adjective aksjologiczny/a/e [axiological]. W: From sound to meaning in context. Studies in Honour of Professor Piotr Ruszkiewicz, pod red. A. Witalisz, str. 175-188.

Nagrody za osiągnięcia naukowe:

 • nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za ofiarną prace i osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych w roku 1979,
 • nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za ofiarną prace i osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych w roku 1980
 • nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Techniki za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych 3-ego stopnia za pracę doktorską, 1982
 • nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Techniki indywidualną 3-ego stopnia z tytułu osiągnięć naukowych, za pracę habilitacyjną, 1987

Opieka promotorska

 • Liczba wypromowanych doktorów : 6
 • Dwie prace doktorskie w przygotowywaniu

Recenzje i oceny dorobku naukowego:

 • Liczba recenzji prac doktorskich : 34
 • Liczba recenzji prac habilitacyjnych : 7
 • Liczba recenzji dorobku profesorskiego : 1
 • Liczba recenzji wydawniczych : 46
 • Liczba recenzji projektów KBN : 6

Działalność organizacyjna:

 • 1981-1987 zastępca dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej, Uniwersytet Wrocławski;
 • 1984-1987 członek Senackiej Komisji Lokalowej, Uniwersytet Wrocławski;
 • 1987-1991 dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej, Uniwersytet Wrocławski;
 • 1987-1993 członek Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu, Uniwersytet Wrocławski;
 • 1988-1990 kierownik Zakładu Językoznawstwa Stosowanego, Instytutu Filologii Angielskiej, Uniwersytet Wrocławski;
 • 1990-1993 kierownik Zakładu Językoznawstwa Angielskiego, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Wrocławski;
 • 1990-1991 przedstawiciel Uniwersytetu Wrocławskiego i opiekun naukowy w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu;
 • 1990-1995 przedstawiciel Uniwersytetu Wrocławskiego i opiekun naukowy w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Wałbrzychu;
 • 1992-1998 przedstawiciel Uniwersytetu Wrocławskiego i opiekun naukowy w Centrum Języków Europejskich w Częstochowie;
 • 1999-2002 kierownik Zakładu Językoznawstwa Angielskiego, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Wrocławski;
 • 1999-2003 dyrektor Instytutu Języków Obcych i Turystyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu;
 • 1999-2002, tj. od 26 lutego 1999 do powstania PKA w 2002 roku, członek Grupy Ekspertów ds. Filologii Angielskiej Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej i członek Zespołu Oceniającego Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej powołanego dla wizytacji akredytacyjnej Instytutów Filologii Angielskiej;
 • 1994-1997 kierownik Wieczorowych Studiów Magisterskich, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Wrocławski;
 • 2002 członek Komitetu Naukowego konferencji Anglistyka wrocławska wczoraj i dziś, zorganizowanej z okazji 300 lat istnienia Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • od 2007 kierownik Katedry Lingwistyki Aksjologicznej, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu;
 • 2007-2010 członek wydziałowej komisji do spraw przewodów doktorskich, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski;

Działalność dydaktyczna - prowadzone zajęcia:

 • Praktyczna nauka języka angielskiego: gramatyka, pisanie, konwersacja, podręcznik, słownictwo, sprawności zintegrowane.
 • Wykłady:
  • Kursowe: Gramatyka opisowa języka angielskiego, Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka kontrastywna polsko-angielska, Historia języka angielskiego;
  • Monograficzne: na studiach magisterskich, dla studentów specjalizujących się w językoznawstwie, na tematy związane z prowadzonymi badaniami naukowymi;
  • e-learningowe: wykład z gramatyki języka angielskiego w formie e-learningowej w Wyższej Szkole Filologicznej;
 • Proseminaria: przedmiotowe, np. na temat leksykologii angielskiej, metodologii badań naukowych i językoznawczych, na temat plagiatu i przestrzegania prawa autorskiego w różnych dziedzinach, etc.
 • Seminaria:
  • licencjackie: związane z prowadzonymi badaniami naukowymi;
  • magisterskie: wszystkie związane z prowadzonymi badaniami naukowymi;
  • specjalizacyjne, wszystkie związane z prowadzonymi badaniami naukowymi;
  • przedmiotowe: wszystkie związane z prowadzonymibadaniami naukowymi;
 • Zajęcia uzupełniające: na studiach magisterskich, zwykle przedmiotowo skorelowane z tematyką aktualnie prowadzonych przez innych profesorów seminariów magisterskich.

Opieka promotorsko-naukowa nad studenckimi pracami:

 • Liczba wypromowanych licencjatów: 200
 • Liczba wypromowanych magistrów: 270

Nagrody za osiągniecia organizacyjne i dydaktyczne

 • nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za ofiarną prace, 1975
 • nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z okazji Dnia Nauczyciela za ofiarną prace dla Uniwersytetu Wrocławskiego, 1980
 • nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z okazji Dnia Nauczyciela za ofiarną prace, 1981
 • nagroda jubileuszowa z okazji 20-u lat pracy na Uniwersytecie Wrocławskim, 1992
 • nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z okazji Dnia Edukacji za ofiarną prace, 1983
 • nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze uzyskane w roku 1987, 1988
 • nagroda indywidualna I stopnia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia organizacyjne uzyskane w roku 1988, 1989
 • nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze uzyskane w roku 1989, 1990
 • nagroda indywidualna I stopnia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze uzyskane w roku 1990, 1991
 • nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczno-organizacyjne uzyskane w roku 1994, 1995
 • nagroda jubileuszowa z okazji 25-u lat pracy na Uniwersytecie Wrocławskim, 1997
 • nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczno-organizacyjne uzyskane w roku 1996, 1997

Członkostwa w stowarzyszeniach naukowych:

 • Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze
 • PASE - Polish Association for the Study of English
 • Komisja Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu
 • Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego

Członkostwo w radach wydawniczych:

 • Rada Naukowa serii Polish Studies in English Language and Literature, Wydawnictwa Peter Lang Verlag;
 • Rada Naukowa Prac Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu;
 • Rada Naukowa serii Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu;
 • Rada Naukowa serii Philologica Wratislaviensia: From Grammar to Discourse, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu;
 • Rada Naukowa serii Dissertationes Philologicae Wratislavienses: Prace seminaryjne studentów Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych