dr Ryszard Ziobro

Specjalność naukowa:

 • germanistyka
 • językoznawstwo stosowane
 • komparatystyka
 • glottodydaktyka
 • psycholingwistyka
 • translatoryka

Prowadzone przedmioty:

 • Wiedza o akwizycji i nauce języków
 • Tłumaczenia
 • Technologia informacyjna

Zainteresowania badawcze:

 • zagadnienia dotyczące funkjonowania języka ojczystego (L1) i obcego (L2) w aspekcie akwizycji, porówania struktur, bilingwizmu
 • konfrontatywna analiza struktur przy tłumaczeniu tekstów
 • psycholingwistyczne uwarunkowania tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego
 • nowe technologie informatyczne wspierające tłumaczenia

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

1974 Uniwersytet Wrocławski - magister filologii germańskiej
1983 Uniwersytet Wrocławski - doktor nauk humanistycznych

Publikacje naukowe zbiorowe i redakcyjne:

 • Słownik Walencyjny czasowników niemickich (Norbert Morciniec, L. Cirko, R. Ziobro)

Członkostwa w stowarzyszeniach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Fonetyczne

Wyróżnienia i nagrody:

 • Jublieuszowe Nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

Odznaczenia:

 • Odznaczenie TEPIS - za działalność na rzecz rozwoju Towarzystwa Tłumaczeń Specjalistycznych i Sądowych.

Informacje dodatkowe:

Przez ostatnie 5 lat członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przy Ministerstwie Sprawiedliwości zajmującej się opracowaniem metodologii egzaminowania tłumaczy oraz przeprowadzaniem egzaminów państwowych na tłumacza przysięgłego. Obecne ekspert w tejże Komisji.

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych