Stypendia i kredyty
Stypendia i kredyty

Dogodny system stypendialny WSF zapewnia naszym studentom pomoc finansową umożliwiającą pokrycie części lub nawet całości kosztów nauki. Stypendium może otrzymać każdy student WSF. Spójrz, co Ci oferujemy:

 • Stypendia Rektora
  Stypendia Rektora dla najlepszych studentów są przyznawane m. in. za bardzo dobre wyniki w nauce studentom stacjonarnym i niestacjonarnym, na studiach licencjackich od drugiego roku, a na magisterskich już od pierwszego roku. Kryterium uzyskania stypendium jest średnia ocen za poprzedni rok studiów określana w zarządzeniu Rektora WSF lub osiągnięcia naukowe, artystyczne czy sportowe. Stypendium przyznawane jest niezależnie od wieku studenta i jego sytuacji materialnej. Przyznaje się je na wniosek studenta. Jeśli studiujesz równolegle na kilku kierunkach, stypendium otrzymasz tylko na jednym, wskazanym przez Ciebie.
 • Stypendia socjalne
  Można je otrzymywać w przypadku niskiego dochodu na osobę w rodzinie studenta. Należy złożyć wniosek stypendialny wraz z zaświadczeniami dokumentującymi wysokość dochodów. Nie jest brany pod uwagę wiek studenta. Stypendium można otrzymywać już od pierwszego roku, przez cały czas trwania studiów. Możliwe jest także otrzymanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości. Przyznaje się je studentom studiów stacjonarnych już od pierwszego roku studiów. Jest to dopłata do stancji dla studentów w trudnej sytuacji materialnej zameldowanych daleko poza Wrocławiem. Należy udokumentować opłaty ponoszone za wynajem stancji, przedkładając w Kwesturze np. umowę najmu mieszkania lub pokoju.
 • Stypendia dla osób niepełnosprawnych
  To stypendium jest dostępne od pierwszego roku studiów. Aby je otrzymać, w Kwesturze WSF składa się wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
 • Stypendium MNiSW
  Otrzymują je studenci osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, posiadający osiągnięcia naukowe i wzorowo wypełniający obowiązki studenta określone w regulaminie studiów lub studenci z wybitnymi osiągnięciami sportowymi o nienagannej postawie w trakcie studiów.
 • Kredyty studenckie
  Wszyscy studenci studiów I oraz II stopnia w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia (pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia), mogą starać się o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich. Szczegóły sprawdzisz w pliku "Kredyty studenckie" oraz na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Umowa o przeniesienie płatności
  To dogodne rozwiązanie dla studentów, którzy już pracują zawodowo, a ich pracodawcom zależy na podnoszeniu kwalifikacji swoich pracowników. Umowa polega na tym, że pracodawca ponosi część lub całość kosztów studiów studenta, w ramach podnoszenia jego kwalifikacji zawodowych i finansuje Twoje studia w całości lub części. Trójstronną umowę sporządza się na wniosek studenta. Może trwać ona nawet przez całe studia licencjackie i magisterskie.
 • Gwarancja stałego czesnego
  Podczas studiów możesz śmiało planować swoje wydatki, bo Twoje czesne się nie zmieni - masz to zagwarantowane w umowie na czas studiów. Bądź pewny, że nie będziesz też ponosić żadnych ukrytych kosztów związanych z nauką - w WSF wszystko jest jawne i jasne.

Aktualne formularze wniosków oraz regulamin przyznawania stypendiów są dostępne w e-dziekanacie.

Uczelnia i jej misja

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych