Anglistyka
Anglistyka

Filologia angielska - Anglistyka / studia magisterskie

 

Rekrutacja zakończona. Interesuje Cię ta specjalność? Zapisz się na listę rezerwową.

 

Na studiach magisterskich na anglistyce w WSF rozwiniesz swoją znajomość języka angielskiego do poziomu C2 według ESOKJ, czyli będziesz nim władał jak native speaker. Pogłębisz również specjalistyczną wiedzę z wybranej przez siebie dziedziny. Przygotujemy Cię do samodzielnego prowadzenia badań filologicznych i dalszego samokształcenia.

Przemyślany program studiów, skonstruowany na podstawie o Krajowe Ramy Kwalifikacji, zapewnia wysoką jakość kształcenia oraz realizację założeń Programu Bolońskiego w ramach budowy Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. 

Proponujemy bogatą ofertę wykładów monograficznych, zajęć specjalizacyjnych oraz przedmiotów dodatkowych poszerzających Twoje horyzonty. Prowadzący seminaria magisterskie to wyłącznie wybitni fachowcy w swoich dziedzinach, a wszystkie seminaria odbywają się w małych grupach. Masz pewność, że przygotowując swoją pracę magisterską, otrzymasz pełne wsparcie promotora, a Twój wysiłek przyniesie oczekiwane efekty w postaci doskonale napisanej pracy. Dyplom magistra i umiejętności nabyte w naszej uczelni rozszerzą Twoje perspektywy zawodowe. Możesz wybrać unikatowe specjalizacje na studiach magisterskich - Tłumaczenia pisemne i ustne, Język w biznesie i mediach oraz Nauczyciel języka angielskiego na wszystkich etapach edukacyjnych. 

 

Jako student WSF masz dużą dowolność w kształtowaniu swoich studiów, czyli sam decydujesz czego, kiedy i jak się uczysz. Zobacz, jakie masz możliwości:

 • wybierasz formę studiów (stacjonarna lub niestacjonarna)
 • wybierasz sposób studiowania poszczególnych przedmiotów (tradycyjny lub e-learningowy)
 • wybierasz seminarium z dziedziny, która najbardziej Cię interesuje. Co ważne, z tematyką seminarium możesz zapoznać się ze sporym wyprzedzeniem w e-dziekanacie
 • w każdym semestrze możesz zdecydować, czy rozwijasz umiejętności praktyczne (np. z zakresu tłumaczeń specjalistycznych), czy teoretyczne (np. pogłębienie wiedzy z dziedziny, z której piszesz pracę dyplomową)
 • jeśli jesteś po licencjacie w specjalizacji nauczycielskiej, możesz, ale nie musisz, wybrać specjalizację nauczycielską, która jest opcją dodatkową.

Na przykład: Zdecydowałeś się na seminarium magisterskie z zakresu literaturoznawstwa. Możesz wybrać wykład monograficzny z tego samego zakresu, ale możesz zamiast niego realizować zajęcia z tłumaczeń specjalistycznych. Ta decyzja będzie wiążąca na jeden semestr. W następnym semestrze możesz dojść do wniosku, że jednak wolisz pogłębiać swoją wiedzę z tematyki Twojego seminarium, więc zdecydujesz się na zajęcia specjalizacyjne lub wykład monograficzny. Kształtuj swoje studia tak, abyś jak najpełniej wykorzystał swój czas i możliwości.

Twoje decyzje i wybory ukształtują Cię jako filologa!

 

Pozostałe informacje dotyczące studiów na filologii angielskiej:

 

Zależy nam, abyś mógł rozwijać się wszechstronnie i aby temat Twojej pracy był odzwierciedleniem Twoich zainteresowań. Spójrz, jak różnorodne tematy pojawiły się do tej pory:

Językoznawstwo

 • Relevance-based analysis of election slogans/Analiza haseł wyborczych w świetle teorii relewancji
 • The Impact of the length of stay on attitudes toward the use of Ponglish. The study of Polish immigrants in Greater London, UK/Wpływ długości pobytu na używanie Ponglish. Studium polskich imigrantów w Greater London, UK

Literaturoznawstwo/Kulturoznawstwo

 • Metaphor as a manipulation tool in advertising slogans/Metafora jako narzędzie manipulacji w sloganach reklamowych
 • Vampire as a symbol in contemporary American cinema/Wampir jako symbol we współczesnym filmie amerykańskim
 • Female evil in the nineteenth-century English literature and art/Kobiece zło w dziewiętnastowiecznel literaturze angielskiej i sztuce

Językoznawstwo stosowane

 • An analysis of practical usefulness of machine translation on the basis of two selected on-line translators/Analiza praktycznego zastosowania przekładu maszynowego na podstawie dwóch wybranych translatorów internetowych
 • Specificity of legal translation: a comparative analysis of the English original of a share transfer agreement and its Polish translation/Specyfika tłumaczeń prawnych: analiza porównawcza oryginału angielskiej umowy zbycia oraz polskiego tłumaczenia
 • Content and Language Integrated Learning/Nauczanie języka angielskiego z wykorzystaniem innych przedmiotów szkolnych
 • The media and second language acquisition by Polish learners at the age of 13-15 years. The role of the mass media and games in learning and teaching English/ Media a akwizycja języka drugiego przez polskich uczniów w wieku 13-15 lat. Rola środków masowego przekazu oraz gier w uczeniu się i nauczaniu języka angielskiego 

Anglistyka na studiach II stopnia w WSF to dobry, przemyślany krok.

Studia trwają 2 lata, czyli 4 semestry.

Przykładowa literatura przedmiotu:

 •  

   
 • Metodyka

  • Beatty, K. 2003: Teaching and Researching computer-assisted language learning. Harlow : Longman.
  • Harmer, J., 2007: The practice of English language teaching. Harlow: Longman. Ur, P., 2004: A Course in Language Teaching : practice and theory. Cambridge: Cambridge University Press
  • Gabryś-Barker, D., Bielska, J. (red.) 2013: The Affective Dimension in Second Language Acquisition. Bristol ; Buffalo ; Toronto : Multilingual Matters.
  • Hosack Janes, K. 2014: Using the visual arts for cross-curricular teaching and learning. Imaginative ideas for the primary school. London, New York : Routledge.
  • Schmitt, N. 2010: Researching vocabulary : a vocabulary research manual. Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York, NY : Palgrave Macmillan.
 • Literaturoznawstwo

  • Baldick, C., 2004: Concise Dictionary of Literary Terms. London: Oxford University Press. Carter, R., McRae, J. 2002: The Routledge history of literature in English. Britain and Ireland. London, New York : Routledge.
  • Eco, U., 2006: On literature. London : Vintage Books.
  • Leitch, V. B.(ed.), 2001: The Norton Anthology of Theory and Criticism. New York: W. W. Norton & Company.
  • Rivkin, J., M. Ryan (eds.), 2000: Literary Theory: An Anthology. (5th ed.) Oxford: Blackwell Publishers.
 • Językoznawstwo

  • Cruse, A.,2011: Meaning in language : an introduction to semantics and pragmatics. Oxford, New York : Oxford University Press.
  • Grzegorczykowa, R., 2007: Wstęp do językoznawstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • van Dijk, T. A., 2008: Discourse and Context : a Sociocognitive Approach. Cambridge : Cambridge University Press.
  • Hendrykowski, M., 2014: Semiotyka ruchomych obrazów. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
  • Wodak, R., Johnstone, B., Kerswill, P., 2010: The sage handbook of sociolinguistics. Thousand Oaks, CA : Sage Publications.
 • Przekład

  • Baker, M. (red.), 2006: Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London, New York: Routledge.
  • Bogucki, Ł., Gwóźdź-Roszkowski, S., Stalmaszczyk, P.(red.), 2015: Ways to Translation. Łódź-Kraków: Łódź University Press-Jagiellonian University Press.
  • Hejwowski, K., 2015: Iluzja przekładu : Przekładoznawstwo w ujęciu konstruktywnym. Katowice : Wydawnictwo "Śląsk", Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych.
  • O'Brien, S. (red.), 2011: Cognitive explorations of translation. London ; New York, NY : Continuum, 2011.
  • Venuti, L., 2013: Translation changes everything : theory and practice. London ; New York : Routledge Taylors & Francis Group.
 • Słowniki

  • Dorland Medyczny słownik angielsko-polski, polsko-angielski . Wrocław : Elsevier Urban & Partner.
  • Oxford Collocations Dictionary for Students of English Oxford ; New York : Oxford University Press.
  • Longman Dictionary of Contemporary English : for advanced learners : new edition. - Harlow : Longman.
  • Oxford thesaurus of English. Oxford ; New York : Oxford University Press.
  • Longman Dictionary of Language Teaching & Applied Linguistics. London : Pearson.


  Wymienione tytuły są dostępne w bibliotece.

   

  Studia magisterskie w WSF - informacje podstawowe

  Decyzja MNiSW o nadaniu WSF uprawień do prowadzenia studiów magisterskich

 •  
 • HRBottom links ects ds
  © 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
  Polityka prywatności