Germanistyka. Przykładowe tematy prac magisterskich

Zależy nam, abyś mógł rozwijać się wszechstronnie i aby temat Twojej pracy był odzwierciedleniem Twoich zainteresowań. Popatrz, jak różnorodne tematy pojawiły się do tej pory:

Językoznawstwo

  • Analyse von Werbenanzeigen vin Spielzeugen/Analiza ogłoszeń reklamowych zabawek
  • Die Anpassung der Anglizismen an die deutsche Rechtschreibung, Aussprache und Morphologie/Przystosowanie anglicyzmów do pisowni, wymowy i morfologii niemieckiej
  • Brief, E-mail, Mailbox. Über den Wandeln in der Kunst der Briefschreibens/Brief, e-mail, mailbox. O zmianach w sztuce pisania listów

Literaturoznawstwo/Kulturoznawstwo

  • Heimat - ein brisantes Thema in ausgewählten Nachkriegsromanen/ 'Mała ojczyzna' i jej utrata - jako motyw w wybranych niemieckich powieściach powojennych.
  • Original und Translat. Analyse der polnischen Übersetzung des Romans 'Der Steppenwolf' von Hermann Hesse/Oryginał i tłuamczenie. Analzia polskiego tłumaczenia powieści Hermanna Hessego Wilk stepowy

Językoznawstwo stosowane

  • Deutsche Lernwörter in der polnischen Gegenwartsprache im Bereich des Städtwesens, des Handels und der Bauindustrie/Niemieckie zapożyczenia we współczesnym języku polskim z zakresu organizacji miasta, handlu oraz budownictwa
  • Das Tempussystem im Deutschem und im Polnischen. Versuch einer Fehlerprognose/System czasów w języku niemieckim i języku polskim. Próba prognozy błędów
HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych