Filologia - studia II stopnia
Filologia - studia II stopnia

Studia magisterskie - studia drugiego stopnia

Studia magisterskie (II stopnia) dostępne są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia dowolnej uczelni. Oznacza to, że kontynuując naukę na studiach II stopnia w WSF, możesz zdobyć drugi zawód i zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy. 

Poznaj pełną ofertę WSF na studiach II stopnia:

Ostatnie wolne miejsca!
 
Studia magisterskie w WSF to czas rozwijania zainteresowań w otoczeniu wybitnych i uznanych filologów. Cenimy atmosferę wzajemnego szacunku i życzliwości. Studenci studiów magisterskich naszej uczelni – podejmując próby rozwiązywania problemów zawodowych i pierwsze wyzwania badawcze – zawsze mogą liczyć na wsparcie i pomoc promotorów i opiekunów uczelnianych.

Bogate, stale aktualizowane zbiory biblioteki pozwalają na bieżąco śledzić osiągnięcia i wyniki badań w wybranych dziedzinach, a organizowane w WSF konferencje i wykłady są okazją do twórczych i inspirujących spotkań z wybitnymi przedstawicielami świata nauki, życia gospodarczego i społecznego obszarów językowych naszych filologii.

Studia magisterskie w WSF są skierowane głównie do absolwentów studiów licencjackich kierunków filologicznych, ale mogą je podjąć także absolwenci studiów pierwszego stopnia innego kierunku. Ambicją uczelni jest zapewnianie naszym studentom wszechstronnego wykształcenia ogólnohumanistycznego, dzięki czemu staną się oni najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie. Dogodna organizacja zajęć oraz zajęcia w systemie e-learningowym umożliwią Ci jednoczesne podjęcia studiów i pracy, nawet w pełnym wymiarze godzin. Nasza nowoczesna i funkcjonalna platforma e-learningowa, gdzie umieszczane są wykłady, dodatkowe ćwiczenia i szkolenia organizacyjne jest - w odbiorze studentów - jednym z rozwiązań wydatnie polepszających komfort studiowania w WSF .

Dyplom magistra filologii potwierdza bardzo dobre przygotowanie absolwenta do pracy tłumacza, a ukończenie specjalizacji nauczycielskiej dodatkowo daje pełne uprawnienia do nauczania języka obcego we wszystkich typach szkół. Dyplom magistra WSF jest także świetnym punktem wyjścia do uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego lub rozpoczęcia programu doktoranckiego.

Wymagany poziom znajomości języka kierunkowego to minimum C1 wg ESOKJ. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu nie przeprowadza wstępnych testów językowych, dlatego ważne jest, aby kandydat realistycznie ocenił swój poziom znajomości języka. Studia oraz przygotowanie pracy magisterskiej odbywa się w języku danej filologii. Konieczne jest posiadanie podstawowej wiedzy i zainteresowań w tematyce wybranego seminarium oraz oczytanie w literaturze przedmiotu. Każdy chętny może zapoznać się z literaturą przedmiotu w Czytelni jeszcze nie będąc studentem WSF.

Wybrana literatura przedmiotu obejmuje następujące pozycje:

 •  

   
 • Językoznawstwo teoretyczne

  • Aarts, Bas, April McMahon 2006: The handbook of English linguistics. Malden, Oxford: Blackwell.
  • Crystal, David 1995: The Cambridge encyclopedia of the English language. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
  • Crystal, David 1998: The Cambridge encyclopedia of language. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Crystal, David 2002: The English language: A guided tour of the language. London: Penguin.
  • Grzegorczykowa, Renata 2007: Wstęp do językoznawstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara 2010: New ways to language. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Łuczyński, Edward, Jolanta Maćkiewicz 2007: Językoznawstwo ogólne: wybrane zagadnienia. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.
  • Malmkjaer, Kirsten (ed.) 2004: The Linguistics Encyclopedia. 2nd ed. London; New York: Routledge.
  • Milewski, Tadeusz 2004: Językoznawstwo. Wyd. 7. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (Klasyka Językoznawstwa Polskiego).
  • O’Grady, William, Michael Dobrovolsky, Francis Katamba 1997: Contemporary Linguistics: an Introduction. Harlow; London; New York [et al.]: Longman.
  • Plag, Ingo, Maria Braun, Sabine Lappe 2007: Introduction to English linguistics. Berlin, New York: Mouton de Gruyter.
  • Polański, Kazimierz 1999: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  • de Saussure, Ferdinand 2007: Kurs językoznawstwa ogólnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Tonkin, Humphrey, Timothy Reagan 2003: Language in the twenty-first century: selected papers of the millennial conferences of the Center for Research and Documentation on World Language Problems, held at the University of Hartford and Yale University. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
  • Yule, George 2004: The Study of Language. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Językoznawstwo stosowane (Metodyka)

  • Brown, H. Douglas 2000: Principles of Language Learning and Teaching. 4th ed. Harlow: Longman.
  • Komorowska, Hanna 2002: Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
  • Larsen-Freeman, Diane 2003: Techniques and Principles in Language Teaching. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press (Techniques in English as a Second Language).
  • Okoń, Wincenty 2003: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
  • Richards, Jack C., Theodore S. Rodgers 2005: Approaches and Methods in Language Teaching. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Ur, Penny 2004: A Course in Language Teaching: Practice and Theory. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Teacher Training and Development).
 • Literaturoznawstwo

  • Eagleton, Terry 2008: Literary Theory: An Introduction. 2nd ed. Malden; Oxford; Victoria: Blackwell Publishing.
  • Harmon, William, Hugh Holman 2006: A Handbook to Literature. 10th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall.
  • Selden, Raman, Peter Widdowson, Peter Brooker 2005: A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory. 5th ed. Harlow: Longman, 2005.
  • Waugh, Patricia (ed.) 2006: Literary Theory and Criticism: an Oxford Guide. Oxford; New York: Oxford University Press.
 • Tłumaczenie

  • Baker, Mona 2011: In Other Words: a Coursebook on Translation. 2nd ed. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge.
  • Baker, Mona 2006: Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London; New York: Routledge.
  • Belczyk, Arkadiusz 2009: Poradnik tłumacza. Wyd. 2. Kraków: Wydawnictwo Idea.
  • Hatim, Basil, Jeremy Munday 2009: Translation: an Advanced Resource Book. London; New York: Routledge.
  • Munday, Jeremy 2004: Introducing Translation Studies: Theories and Applications. London; New York: Routledge.
  • Pisarska, Alicja, Teresa Tomaszkiewicz 1998: Współczesne tendencje przekładoznawcze: podręcznik dla studentów neofilologii. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.


  Wszystkie powyższe pozycje dostępne są w Bibliotece WSF.

  Do dyspozycji kandydatów oddaliśmy system rekrutacji on-line, dzięki któremu możecie dokonać wyboru swoich studiów magisterskich, swojej filologii, swojej specjalizacji i formy studiowania.

 • HRBottom links ects ds
  © 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
  Ochrona danych osobowych