Zintegrowany Program Rozwoju WSF
Zintegrowany Program Rozwoju WSF

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu w okresie 01.04.2018 r. – 31.03.2022 r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. Zintegrowany Program Rozwoju WSF (nr POWR.03.05.00-00-Z032/17).

Projekt realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem projektu jest wzrost dostosowania oferty dydaktycznej, poradnictwa zawodowego i stopnia umiędzynarodowienia do potrzeb społ.-gosp. oraz podniesienie efektywności zarządzania i kompetencji kadr w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu poprzez wdrożenie w okresie 1.04.2018-31.03.2022 zintegrowanego programu uczelni.

Grupą docelową projektu są studenci kierunku filologia (filologia angielska, germańska, hiszpańska, włoska i norweska), kadra dydaktyczna i administracyjna WSF.

Główne rezultaty i produkty projektu:

  • 9 specjalności, na których programy kształcenia zostały utworzone lub dostosowane do potrzeb społeczno-gospodarczych,
  • 280 studentów kierunku filologia, którzy podnieśli swoje kompetencje w wyniku wdrożenia nowych specjalizacji na studiach I i II stopnia,
  • 130 studentów ostatnich 4 semestrów studiów kierunku filologia, którzy podnieśli swoje kompetencje w wyniku skorzystania z indywidualnego poradnictwa zawodowego,
  • 25 dydaktyków, u których wzrosły kompetencje dydaktyczne,
  • 20 pracowników kadry administracyjnej i zarządzającej, u których wzrosły kompetencje zarządcze,
  • 4 wdrożone systemy informatyczne,
  • 20 kursów opracowanych i udostępnionych w ramach Otwartych Zasobów Edukacyjnych WSF.

Numer projektu: POWR.03.05.00-00-Z032/17
Wartość projektu: 7 822 174,04 zł
Wysokość dofinansowania: 7 587 507,04 zł

Kontakt

Zespół Projektowy:

Grzegorz Ziemkiewicz – Menedżer projektu
M: g.ziemkiewicz@wsf.edu.pl
T: 71 395 84 74

Malwina Matecka – Asystent Projektu
M: m.matecka@wsf.edu.pl
T: 71 395 84 78

Edyta Stempniak – Specjalista ds. finansowych
M: e.stempniak@wsf.edu.pl
T: 71 395 84 61

Pliki do pobrania:

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych