Filolog atrakcyjny na rynku pracy
Filolog atrakcyjny na rynku pracy

Działanie: Rozwój Polskich Uczelni
Partner projektu: Høgskulen i Sogn og Fjordane
Okres realizacji: 1.03.2014 r. do 31.10.2015 r.

Celem projektu Filolog atrakcyjny na rynku pracy. Opracowanie i wdrożenie programów kształcenia o profilu praktycznym  na kierunku Filologia w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu, we współpracy z Høgskulen i Sogn og Fjordane, Norwegia, realizowanego od marca 2014 do października 2015, jest wzmocnienie potencjału rozwojowego WSF poprzez uruchomienie kształcenia na profilu praktycznym na kierunku Filologia, skutecznie przygotowującego studentów do rynku pracy, zacieśnienie współpracy z pracodawcami i absolwentami oraz  wykorzystanie nowoczesnej infrastruktury do prowadzenia zajęć.

Dzięki realizacji projektu studenci WSF mają szansę realizować przedmioty kształcenia praktycznego, tym samym podnosząc swoje kompetencje odpowiadające oczekiwaniom pracodawców oraz zapotrzebowaniu rynku pracy. Projekt ma również za zadanie zwiększyć wsparcie dla studentów, absolwentów oraz pracodawców poprzez tworzenie wspólnego portalu internetowego Student-Absolwent-Pracodawca umożliwiającego wymianę ofert pracy, praktyk i staży oraz budowanie własnego profilu zawodowego studentów i absolwentów.

Główne zadania w ramach projektu:

  • przygotowanie programów kształcenia o profilu praktycznym dla kierunku Filologia, odrębnie dla studiów I i II stopnia. Opracowywane dla WSF programy będą konsultowane z ekspertami norweskimi, bazując na ich dobrych praktykach;
  • konsultacje programów kształcenia o profilu praktycznym z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego w celu poznania potrzeb pracodawców i dostosowania oferty kształcenia do wymogów rynku pracy;
  • przygotowanie i wdrożenie portalu dla studentów, absolwentów i pracodawców, służącego wymianie informacji i doświadczeń, zamieszczaniu materiałów szkoleniowych oraz publikacji ogłoszeń dotyczących możliwości realizacji praktyk, staży oraz ofert pracy;
  • wyposażenie dwóch laboratoriów do nauki tłumaczeń ustnych.

Zrealizowane działania projektowe

        
   
      

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją podsumowującą realizację projektu.

  

 

© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych