Program Erasmus+
Program Erasmus+

Program Erasmus+

1 stycznia 2014 r. wszedł w życie Program Erasmus+, który zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” oraz jego programy sektorowe: Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig, akcję Jean Monnet, program Młodzież w działaniu oraz pięć innych programów, m.in. Erasmus Mundus i Tempus. Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu Erasmus+ zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od zakończonego właśnie programu „Uczenie się przez całe życie”. Największy nacisk został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności i poprawy sytuacji młodych ludzi na rynku pracy.

W praktyce europejski program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

  • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
  • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
  • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

Uczestnicy programu

W programie mogą wziąć udział beneficjenci pochodzący z jednej z następujących grup krajów:

  • Programme countries – kraje uczestniczące w programie: 28 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Była republika Jugosławii Macedonia,
  • Pozostałe kraje – udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora).

Wyższa Szkoła Filologiczna w programie Erasmus+

Nasza uczelnia, dotychczas w programie Erasmus, kontynuuje swoją międzynarodową aktywność w nowym programie. W grudniu 2013 Komisja Europejska nadała naszej uczelni kartę uczestnictwa tzw. Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), która uprawnia WSF do uczestnictwa w nowym programie Erasmus+ (wcześniej Erasmus) do końca jego trwania, tj. do roku 2020. Wnioskując o kartę ECHE nasza uczelnia przedstawiła swoją Deklarację Polityki Erasmusa (Erasmus Policy Statement).

WSF jako uczestnik programu Erasmus+ jest uprawniona do ubiegania się o europejskie fundusze na działania związane z mobilnością:

  • SMS – wyjazdy studentów na studia,
  • SMP – wyjazdy studentów na praktykę,
  • STA – wyjazdy nauczycieli akademickich i przyjazdy pracowników przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych,
  • STT – wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych.

Strategia podejmowanych działań na rzecz rozwoju tzw. mobilności studentów i pracowników uczelni na lata 2014 - 2020, jaką przyjęła Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, zawarta jest w dokumencie Erasmus Policy Statement.

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych